Taotao Ai , Fang Liu , Qi Yu , Xiaoming Feng , Yingtang Zhang and Wenhu Li

Microstructure and mechanical properties of Ti2AlC-reinforced TiAl composites

De Gruyter | Published online: November 17, 2014