Judaic Logic

  • With contributions by: Tzvee Zahavy , Avi Sion , Aviram Ravitsky , Stefan Goltzberg , Mauro Zonta , Sergey Dolgopolski and Yoel Matveev
  • Edited by: Andrew Schumann
Gorgias Press | 2010