Best articles in Industrial Chemistry
Paper-to-paper friction - paper structure and moisture Christer Fellers, Marie Backstrom, Myat Htun, Göran Lindholm
Ten Chemical Innovations That Will Change Our World The developing science that will fight the pandemic and reshape the chemical landscape Fernando Gomollón-Bel
Mechanical properties and application analysis of spider silk bionic material Yunqing Gu, Lingzhi Yu, Jiegang Mou, Denghao Wu, Peijian Zhou, Maosen Xu
Mechanical properties of nanomaterials: A review Qiong Wu, Wei-shou Miao, Yi-du Zhang, Han-jun Gao, David Hui
Overview of nanocellulose as additives in paper processing and paper products Ao Li, Dezhong Xu, Lu Luo, Yalan Zhou, Wen Yan, Xin Leng, Dasong Dai, Yonghui Zhou, Hassan Ahmad, Jiuping Rao, Mizi Fan
Synthesis and applications of graphene quantum dots: a review Weifeng Chen, Guo Lv, Weimin Hu, Dejiang Li, Shaona Chen, Zhongxu Dai
Non-wood fibers as raw material for pulp and paper industry Essam S. Abd El-Sayed, Mohamed El-Sakhawy, Mohamed Abdel-Monem El-Sakhawy
A review on the fused deposition modeling (FDM) 3D printing: Filament processing, materials, and printing parameters Ruben Bayu Kristiawan, Fitrian Imaduddin, Dody Ariawan, Ubaidillah, Zainal Arifin
A review of the design, processes, and properties of Mg-based composites Haotian Guan, Hui Xiao, Sihui Ouyang, Aitao Tang, Xianhua Chen, Jun Tan, Bo Feng, Jia She, Kaihong Zheng, Fusheng Pan
Kinetics of leaching: a review Fariborz Faraji, Amirhossein Alizadeh, Fereshteh Rashchi, Navid Mostoufi