Jump to ContentJump to Main Navigation

Search Results - De Gruyter Publishers

You are looking at 1-2 of 2 items for: Xiao-Chun Li

  • Author: Xiao-Chun Lix
Exact Year: 2009x
Clear AllModify Search
Xiao, Zhu-Ping / Yan, Wen-Bin / Peng, Xiao-Chun / Zhang, Ai-Hua / Li, Zhi-Ping

Crystal structure of 2-hydroxy-5-nitro-1,3-phenylene-dibenzenesulfonate, C18H13NO9S2

Xiao, Zhu-Ping / Yan, Wen-Bin / Peng, Xiao-Chun / Zhang, Ai-Hua / Li, Zhi-Ping

Crystal structure of 2-hydroxy-5-nitro-1,3-phenylenedibenzenesulfonate, C18H13NO9S2

You are looking at 1-2 of 2 items for: Xiao-Chun Li

  • Author: Xiao-Chun Lix
Exact Year: 2009x
Clear AllModify Search