Jump to ContentJump to Main Navigation

Search Results - De Gruyter Publishers

You are looking at 101-110 of 159 items for: Jing Zhou

  • Author: Jing Zhoux
Clear AllModify Search
Li, Li / Zhou, Zhi-Li / Hong, Jing-Song

A Novel Compact UWB Monopole Antenna with Bluetooth and Triple Notch Band

Product Type: Journals/Yearbooks
Li, Li / Zhou, Zhi-Li / Hong, Jing-Song

A Novel Compact UWB Monopole Antenna with Bluetooth and Triple Notch Band

Product Type: Journals/Yearbooks
Feng, Xun / Zhou, Li Li / Lei, Peng Peng / Shi, Zhi Qiang / Shang, Jing Jing

Crystal structure of bis(dimethylammonium) hemi[1,2-bis(hydrogen 1,3-dicarboxylatophenyl)diazene] hemi[1,2-bis(hydrogen 1,3-dicarboxylatophenyl) diazene oxide], [C2H8N]2[C16H8N2O8]0.5[C16H8N2O9]0.5

Si, Chongdian / Zhou, Jing / Guo, Qingjie / Liu, Guangjun

The effect of acoustic field on the particle concentration profiles in fluidized bed

Phosphorus loads from different urban storm runoff sources in southern China: a case study in Wenzhou City

Zhou, Dong; Bi, Chun-Juan; Chen, Zhen-Lou; Yu, Zhong-Jie; Wang, Jun; Han, Jing-Chao
Environmental Science and Pollution Research
2013
Product Type: Databases
IBZ Online

Anal Sex Role, Circumcision Status, and HIV Infection Among Men Who Have Sex with Men in Chongqing, China

Zhou, Chao; Raymond, H. Fisher; Ding, Xianbin; Lu, Rongrong; Xu, Jing; Wu, Guohui; Feng, Liangui; Fan, Song; Li, Xuefeng; McFarland, Willi; Xiao, Yan; Ruan, Yuhua; Shao, Yiming
Archives of Sexual Behavior
2013
Product Type: Databases
IBZ Online

Revealing the effects of the El Niño-southern oscillation on tropical cyclone intensity over the western north pacific from a model sensitivity study

Zhou, Yang; Jiang, Jing; Lu, Youyu; Huang, Anning
Advances in Atmospheric Sciences
2013
Product Type: Databases
IBZ Online

China’s forest biomass carbon sink based on seven inventories from 1973 to 2008

Zhang, Chunhua; Ju, Weimin; Chen, Jing M.; Zan, Mei; Li, Dengqiu; Zhou, Yanlian; Wang, Xiqun
Climatic Change
2013
Product Type: Databases
IBZ Online

An investigation of the role of family ownership, control and management in listed Chinese family firms

Zhou, Jing; Tam, On Kit; Yu, Ping
Asian Business & Management. ABM
2013
Product Type: Databases
IBZ Online

Environmental degradation assessment in arid areas: a case study from Basra Province, southern Iraq

Jabbar, Mushtak T.; Zhou, Jing-xuan
Environmental Earth Sciences
2013
Product Type: Databases
IBZ Online

You are looking at 101-110 of 159 items for: Jing Zhou

  • Author: Jing Zhoux
Clear AllModify Search