Jump to ContentJump to Main Navigation

Search Results - De Gruyter Publishers

You are looking at 81-89 of 89 items for: Fei Yan

  • Author: Fei Yanx
Clear AllModify Search

weak localization and interaction effets in the low temperature resistivity and magnetoresistance of disordered cu33y67

li, yan-fei
acta physica sinica. (chinese journal of physics)
1988
Product Type: Databases
IBZ Online
Ruo-Bing, Zhang / Yan, Wu / Jie, Li / Guo-Feng, Li / Teng-Fei, Li / Zhi-Gang, Zhou

Water Treatment by the Bipolar Pulsed Dielectric Barrier Discharge (DBD) in Water-Air Mixture

Product Type: Journals/Yearbooks
Zhou , Zhao-Ying / Feng , Yan-Ying / Ye , Xiong-Ying / Tang , Fei / Tang , Yang-Hua

Studies on Microfluidic Systems and Related Topics

Zhang, Yi / Wang, Kai-Hui / Guo, Ying-Jun / Lu, Yi-Ming / Yan, Hong-Li / Song, Yun-Long / Wang, Fang / Ding, Fei-Xiang / Sun, Shu-Han

Annexin B1 from Taenia solium metacestodes is a newly characterized member of the annexin family

Product Type: Journals/Yearbooks
Li, Yan-Fei / Rapp, Östen

Weak Localization and Interaction Effects in the Low Temperature Electrical Resistance of Disordered Cu72Y28*

Product Type: Journals/Yearbooks

CdSe/ZnS Quantum Dots-Labeled Mesenchymal Stem Cells for Targeted Fluorescence Imaging of Pancreas Tissues and Therapy of Type 1 Diabetic Rats

Liu, Haoqi; Tang, Wei; Li, Chao; Lv, Pinlei; Wang, Zheng; et al.
2015
Product Type: Databases
nano Online

Nanostructures induced light harvesting enhancement in organic photovoltaics

Bi, Yan-Gang; Feng, Jing; Ji, Jin-Hai; Yi, Fang-Shun; Li, Yun-Fei; et al.
2017
Product Type: Databases
nano Online

Exploring the Intrinsic Piezofluorochromic Mechanism of TPE-An by STS Technique

Jin, Shunyu; Tian, Yan; Liu, Fei; Deng, Shaozhi; Chen, Jun; et al.
2015
Product Type: Databases
nano Online

Nonbond interactions between graphene nanosheets and polymers: a computational study

Mo, Yong-Fang; Yang, Chuan-Lu; Xing, Yan-Fei; Wang, Mei-Shan; Ma, Xiao-Guang
2014
Product Type: Databases
nano Online

You are looking at 81-89 of 89 items for: Fei Yan

  • Author: Fei Yanx
Clear AllModify Search