Jump to ContentJump to Main Navigation

Search Results - De Gruyter Publishers

You are looking at 1-4 of 4 items for: Xiaocheng Li

  • Author: Xiaocheng Lix
Clear AllModify Search
Liu, Jiangwei / Li, Xiaocheng / Huang, Jianzhao / Liu, Yan

Matrix metalloproteinase 2 knockdown suppresses the proliferation of HepG2 and Huh7 cells and enhances the cisplatin effect

Product Type: Journals/Yearbooks
Wu, Chunyan / Chen, Yongfu / Chen, Qiao / Wang, Wenquan / Hong, Xiaojiang / Han, Wentao / Li, Xiaocheng

Effects of environmental variables on seedling distribution of rare and endangered Dacrydium pierrei

Product Type: Journals/Yearbooks

Enhanced NH3-Sensitivity of Reduced Graphene Oxide Modified by Tetra-α-Iso-Pentyloxymetallophthalocyanine Derivatives

Li, Xiaocheng; Wang, Bin; Wang, Xiaolin; Zhou, Xiaoqing; Chen, Zhimin; et al.
2015
Product Type: Databases
nano Online

Matrix metalloproteinase 2 knockdown suppresses the proliferation of HepG2 and Huh7 cells and enhances the cisplatin effect

Jiangwei Liu / Xiaocheng Li / Jianzhao Huang / Yan Liu
2019
Product Type: Databases
Enzymes Online

You are looking at 1-4 of 4 items for: Xiaocheng Li

  • Author: Xiaocheng Lix
Clear AllModify Search