Jump to ContentJump to Main Navigation

Search Results - De Gruyter Publishers

You are looking at 1-1 of 1 items for: Xiao-Chun Li

  • Author: Xiao-Chun Lix
Exact Year: 2013x
Clear AllModify Search
Jia, Xiao Chun / Chen, Chun / Li, Xiang / Zhang, Bin / Yu, Yan Yan

Crystal structure of di(pyrazin-2-yl)sulfane, C8H6N4S

You are looking at 1-1 of 1 items for: Xiao-Chun Li

  • Author: Xiao-Chun Lix
Exact Year: 2013x
Clear AllModify Search