Jump to ContentJump to Main Navigation

Suchergebnisse – De Gruyter Verlag

Ergebnisse 1-3 von 3 für: Evgeny A. Bryun

  • Autor: Evgeny A. Bryunx
ZurücksetzenSuche ändern
Zastrozhin, Michael S. / Antonenko, Anastasiya P. / Nesterenko, Elena V. / Seyfullaeva, Leyla I. / Mustafina, Violetta R. / Esakova, Antonina P. / Grishina, Elena A. / Sorokin, Alexandr S. / Skryabin, Valentin Yu. / Savchenko, Ludmila M. / Bryun, Evgeny A. / Sychev, Dmitry A.

Effects of CYP2C19*17 polymorphisms on the efficacy and safety of bromodigyrochlorophenylbenzodiazepine in patients with anxiety disorder and comorbid alcohol use disorder

Produkttyp: Zeitschriften/Jahrbücher
Sychev, Dmitry A. / Zastrozhin, Mikhail S. / Miroshnichenko, Igor I. / Baymeeva, Natalia V. / Smirnov, Valery V. / Grishina, Elena A. / Ryzhikova, Kristina A. / Mirzaev, Karin B. / Markov, Dmitry D. / Skryabin, Valentin Y. / Snalina, Nataliya E. / Nosikova, Polina G. / Savchenko, Ludmila M. / Bryun, Evgeny A.

Genotyping and phenotyping of CYP2D6 and CYP3A isoenzymes in patients with alcohol use disorder: correlation with haloperidol plasma concentration

Produkttyp: Zeitschriften/Jahrbücher

Effects of CYP2C19*17 polymorphisms on the efficacy and safety of bromodigyrochlorophenylbenzodiazepine in patients with anxiety disorder and comorbid alcohol use disorder

Michael S. Zastrozhin / Anastasiya P. Antonenko / Elena V. Nesterenko / Leyla I. Seyfullaeva / Violetta R. Mustafina / Antonina P. Esakova / Elena A. Grishina / Alexandr S. Sorokin / Valentin Yu. Skryabin / Ludmila M. Savchenko / Evgeny A. Bryun / Dmitry A. Sychev
2018
Produkttyp: Datenbanken
Enzymes Online

Ergebnisse 1-3 von 3 für: Evgeny A. Bryun

  • Autor: Evgeny A. Bryunx
ZurücksetzenSuche ändern