Jump to ContentJump to Main Navigation

Search Results - De Gruyter Publishers

You are looking at 1-10 of 11 items for: Jianwei Yang

  • Author: Jianwei Yangx
Clear AllModify Search

The Construction and Practice of Classified Talent Cultivation System combining with Professional Certification

Jianwei, Yang etal.
EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education
2016
Product Type: Databases
IBZ Online
Wu, Wenfeng / Yang, Yubin / Zhang, Jianwei / Lu, Jinshu

Study on Striking Ship with Loading Impact on the Performance of the Double Hull Oil Tanker Collision

Product Type: Journals/Yearbooks
Miao, Changxing / Yang, Jianwei / Zheng, Jiqiang

On Wolff's L5/2-Kakeya maximal inequality in ℝ3

Product Type: Journals/Yearbooks
Huang, Yawen / Tang, Xiaozhen / Pan, Yang / Fu, Jianwei / Huang, Xiaobin

Novel cross-linkable polyphosphazene with o-acetyl phenoxide as the pendant group

Product Type: Journals/Yearbooks
Yang, Hongwei / Zhou, Jianwei / Huang, Keli / Yu, Tao / Wang, Zuhui / Chen, Heng / Yu, Wenshui / Lin, Xiaodong / Zhang, Yan / Zhu, Guoxian

Preoperative proteinuria and clinical outcomes in type B aortic dissection after thoracic endovascular aortic repair

Product Type: Journals/Yearbooks
Wang, Shuxia / Fu, Chunyan / Wang, Hu / Shi, Yi / Xu, Xiqi / Chen, Jingzhou / Song, Xiaodong / Sun, Kai / Wang, Jianwei / Fan, Xiaohan / Wang, Hongjian / Yang, Xiaomin / Huan, Tujun / Hui, Rutai

Polymorphisms of the peroxisome proliferator-activated receptor-γ coactivator-1α gene are associated with hypertrophic cardiomyopathy and not with hypertension hypertrophy

Product Type: Journals/Yearbooks

Multiple linear regression model for bromate formation based on the survey data of source waters from geographically different regions across China

Yu, Jianwei; Liu, Juan; An, Wei; Wang, Yongjing; Zhang, Junzhi; Wei, Wei; Su, Ming; Yang, Min
Environmental Science and Pollution Research
2015
Product Type: Databases
IBZ Online

Characterizing dilatation energy of released gas from underground coal seam by drilling boreholes

Yu, Baohai; Cheng, Jianwei; Yang, Shengqiang; Wang, Deming
Natural Hazards
2015
Product Type: Databases
IBZ Online

Investigation of forming limit diagram for tube hydroforming considering effect of changing strain path

Yang, Lianfa; Hu, Guolin; Liu, Jianwei
The International Journal of Advanced Manufacturing Technology
2015
Product Type: Databases
IBZ Online

Immobilization of phosphorus from water and sediment using zirconium-modified zeolites

Yang, Mengjuan; Lin, Jianwei; Zhan, Yanhui; Zhu, Zhiliang; Zhang, Honghua
Environmental Science and Pollution Research
2015
Product Type: Databases
IBZ Online

You are looking at 1-10 of 11 items for: Jianwei Yang

  • Author: Jianwei Yangx
Clear AllModify Search