Jump to ContentJump to Main Navigation

Search Results - De Gruyter Publishers

You are looking at 1-10 of 130 items for: Jing Feng

  • Author: Jing Fengx
Clear AllModify Search
Zhao, Xiao-lin / Xue, Jing-feng / Zhang, Qi / Wang, Zi-yang

The Correction of Software Network Model based on Node Copy (2017)

Hou, Qin-zheng / Ye, Guang-ji / Wang, Rong-fang / Jia, Ling-yun / Liang, Jun-yu / Feng, Han-qing / Wen, Jing / Shi, Dai-long / Wang, Qing-wen

Changes by cadmium stress in lipid peroxidation and activities of lipoxygenase and antioxidant enzymes in Arabidopsis are associated with extracellular ATP

Product Type: Journals/Yearbooks
Bi, Yan-Gang / Feng, Jing / Ji, Jin-Hai / Yi, Fang-Shun / Li, Yun-Fei / Liu, Yue-Feng / Zhang, Xu-Lin / Sun, Hong-Bo

Nanostructures induced light harvesting enhancement in organic photovoltaics

Product Type: Journals/Yearbooks
Pan, Ling-Ling / Wu, Wen-Jun / Zheng, Gao-Feng / Han, Xiao-Yan / He, Jing-Song / Cai, Zhen

Corrigendum to: Ginkgetin inhibits proliferation of human leukemia cells via the TNF-α signaling pathway

Product Type: Journals/Yearbooks
Pan, Ling-Ling / Wu, Wen-Jun / Zheng, Gao-Feng / Han, Xiao-Yan / He, Jing-Song / Cai, Zhen

Ginkgetin inhibits proliferation of human leukemia cells via the TNF-α signaling pathway

Product Type: Journals/Yearbooks
Song, Jing-Pan / Wang, Xin-Yi / Wei, Feng / Shi, Xiao-Wei

Electronically Reconfigurable Varactor-Loaded HMSIW Bandpass Filter

Product Type: Journals/Yearbooks
Ban, Yu-Feng / Liu, Gui-Zhong / Hao, Cong-Min / Dong, Xin-Tao / Guo, Jing-Jie

Effects of Zr Addition on the Microstructure and Mechanical Properties of AlCoCrFeNiZrx High-Entropy Alloys

Product Type: Books
Pan, Wei-Jun / Zhou, Zi-Feng / Zuo, Qing-Hai / Pan, Yue-Xiao / Zhuo, Xing-Yu / Tan, Jing-Wei

Analysis of the Fuel Efficiency of Airport End- Around Taxiway (2017)

Product Type: Books

You are looking at 1-10 of 130 items for: Jing Feng

  • Author: Jing Fengx
Clear AllModify Search