Jump to ContentJump to Main Navigation

Search Results - De Gruyter Publishers

You are looking at 1-10 of 86 items for: Jun Yao

  • Author: Jun Yaox
Clear AllModify Search
Li, Ming-hui / Xie, Yao / Lu, Yao / Qiu, Guo-hua / Zhang, Lu / Shen, Ge / Zhuang, Li-wei / Hu, Ju-long / Dong, Jian-ping / Mu, Cai-qin / Hu, Lei-ping / Chen, Li-jun / Li, Xing-hong / Yang, Min / Wu, Yun-zhong / Zhao, Hui / Song, Shu-jing / Cheng, Jun / Xu, Dao-zhen

The Predictive Value of On-treatment Virological Response for Sustained Virological Response in Chronic Hepatitis C Patients Receiving a Personalized Treatment Program

Product Type: Journals/Yearbooks

Supply Chain Coordination for Strong Retailer with Extended Warranty under Network Externality

Tan, Yan-Fei; Yi, Yu-Yin; Yao, Jun-Jiang
Journal of Service Science and Management
2015
Product Type: Databases
IBZ Online
Liu, Ya-Li / Ding, Yao-Zhong / Dai, Jun-Fei / Ma, Bing / He, Ji-Jun / Ma, Wei-Min / Lv, Jian-Liang / Ma, Xiao-Yuan / Ou, Yun-Wen / Wang, Jun / Liu, Yong-Sheng / Chang, Hui-Yun / Wang, Yong-Lu / Zhang, Qiang / Liu, Xiang-Tao / Zhang, Yong-Guang / Zhang, Jie

Development of a new RT-PCR with multiple primers for detecting Southern African Territories foot-and-mouth disease viruses

Product Type: Journals/Yearbooks
Chen, Shi-Jun / Li, Shi-Hui / Huang, Yao / Liu, Bin / Xiong, Ting-Song / Cui, Jun / Shen, Xiao-Shuang / Chen, Deng-Qian

Crystal structure of (5Z,10Z)-3,13-dichloro-17,18-dioxo-5,11-diphenyl-8,9,17,18-tetrahydro-7H-dibenzo[e,n][1,4,8,12]tetraazacyclopentadecine-16,19-diido-κ4N,N′,N′′,N′′′)copper(II), C31H22N4O2Cl2Cu

Research on the Correlation between Learning Effectiveness and Online Learning Behavior Based on Online Education Scene

Ma, Haiying; Yao, Jun; Liu, Lewen
Creative Education
2017
Product Type: Databases
IBZ Online

nonparametric transfer function models

liu, jun m.; chen, rong; yao, qiwei
journal of econometrics
2010
Product Type: Databases
IBZ Online

calculation on electron probe system with magnetic field superimposed field emission gun

jun'en, yao etc.
optik. international journal for light and electron optics
1984
Product Type: Databases
IBZ Online
Yu, Yao-Ping / He, Jian-Guo / Li, Ping / Qiu, Ning-Hui / Wang, Li-Jun / Feng, Hui

TUFT1 promotes osteosarcoma cell proliferation and predicts poor prognosis in osteosarcoma patients

Product Type: Journals/Yearbooks
Li, Jun-Bao / Liu, Jing / Pan, Jeng-Shyang / Yao, Hongxun

Magnetic Resonance Super-resolution Imaging Measurement with Dictionary-optimized Sparse Learning

Product Type: Journals/Yearbooks
Wang, Wei / Yao, Jun / Li, Yang / Lv, Aimin

Research on carbonate reservoir interwell connectivity based on a modified diffusivity filter model

Product Type: Journals/Yearbooks

You are looking at 1-10 of 86 items for: Jun Yao

  • Author: Jun Yaox
Clear AllModify Search