Jump to ContentJump to Main Navigation

Search Results - De Gruyter Publishers

You are looking at 1-10 of 129 items for: Kun Li

  • Author: Kun Lix
Clear AllModify Search
Qiang, Weidong / Feng, Xue / Li, Yixin / Lan, Xinxin / Ji, Kun / Sun, Xiaoyu / Chen, Xi / Li, Haiyan / Du, Linna / Yang, Jing

Expression of a functional recombinant vascular endothelial growth factor 165 (VEGF165) in Arabidopsis thaliana

Product Type: Journals/Yearbooks
Li, Kun / Shahzad, Muhammad / Zhang, Hui / Mehmood, Khalid / Jiang, Xiong / Luo, Houqiang / Zhang, Lihong / Dong, Xiaoqian / Li, Jiakui

Characterization of the complete mitochondrial genome of Metastrongylus salmi (M. salmi) derived from Tibetan pigs in Tibet, China

Product Type: Journals/Yearbooks
Lü, Lina / Liu, Jun / Yang, Yanqiu / Li, Kun / Hu, Sheng / Luo, Shunzhong

Complexation of a macrocyclic ligand, 2,6-di (N-methyl)formamide-calix[4]pyridine, with Eu(III) and extraction of Eu(III) and Am(III)

Product Type: Journals/Yearbooks
Wang, Kun-Yan / Wei, Pengfei / Yang, Xiao-Li

A derivative of the Corey lactone – crystal structure of (3aR,4S,5R,6aS)-4-(((tert-butyldimethylsilyl)oxy)methyl)-2-oxohexahydro-2H-cyclopenta[b]furan-5-yl benzoate, C21H30O5Si

Wang, Kun-Yan / Wei, Pengfei / Yang, Xiao-Li

A Corey lactone: crystal structure of (3aR,4R,5R,6aS)-5-benzoyloxy-4(hydroxymethyl)hexahydro-2H-cyclopenta[b]furan-2-one, C15H16O5

Chen, Yuqian / Zhou, Junwen / Zhang, Libo / Peng, Jinhui / Li, Shiwei / Yin, Shaohua / Yang, Kun / Lin, Yaping

Microwave-assisted and regular leaching of germanium from the germanium-rich lignite ash

Product Type: Journals/Yearbooks
Li, Yu-fei / Liu, Ya-yong / Xu, Lu-ning / Han, Li / Shen, Rong / Lu, Kun-quan

Improving the Durability of Micro ER Valves for Braille Displays Using an Elongational Flow Field (2017)

Li, Gao-yang / Wang, Kai / Zeng, Yu-kun / Quan, Guang-ri

A Short Reads Alignment Algorithm Oriented to Massive Data (2017)

Wei, Pengfei / Yang, Xiao-Li / Wang, Kun-Yan

A single crystal study on 2-(methylcarbamoyl)benzoic acid, C9H9NO3

Li, Shiwei / Li, Haoyu / Chen, Weiheng / Peng, Jinhui / Ma, Aiyuan / Yin, Shaohua / Zhang, Libo / Yang, Kun

Ammonia Leaching of Zinc from Low-grade Oxide Zinc Ores Using the Enhancement of the Microwave Irradiation

You are looking at 1-10 of 129 items for: Kun Li

  • Author: Kun Lix
Clear AllModify Search