Jump to ContentJump to Main Navigation

Search Results - De Gruyter Publishers

You are looking at 1-10 of 155 items for: Li Tan

  • Author: Li Tanx
Clear AllModify Search
Kim, Guowei / Tan, Hon Lyn / Chen, Elya / Teo, Siok Chin / Jang, Clarisse Jia Min / Ho, Jingshan / Ang, Yvonne / Ngoi, Natalie Yan Li / Chee, Cheng Ean / Lieske, Bettina / Shabbir, Asim / Wang, Ling-Zhi / So, Jimmy Bok Yan / Yong, Wei Peng

Study protocol: phase 1 dose escalating study of Pressurized Intra-Peritoneal Aerosol Chemotherapy (PIPAC) with oxaliplatin in peritoneal metastasis

Product Type: Journals/Yearbooks
Jiao, Zepeng / Zhang, Bin / Li, Chunya / Kuang, Weicong / Zhang, Jingxian / Xiong, Yongqiang / Tan, Shaozao / Cai, Xiang / Huang, Langhuan

Carboxymethyl cellulose-grafted graphene oxide for efficient antitumor drug delivery

Product Type: Journals/Yearbooks
Tan, Xi / Cheng, Jin-Lian / Li, Yu-Jiao

Visualization analysis of the study of fund-sponsored clinical nursing papers

Product Type: Journals/Yearbooks
Hu, Qiulong / Zeng, Wei-ai / Li, Fan / Huang, Yanning / Gu, Songsong / Cai, Hailin / Zeng, Min / Li, Qiang / Tan, Lin

Effect of Nano Zeolite on the Transformation of Cadmium Speciation and Its Uptake by Tobacco in Cadmium-contaminated Soil

Product Type: Journals/Yearbooks
Li, Qiuxia / Cao, Lixiang / Wang, Wenfeng / Tan, Hongming / Jin, Tao / Wang, Guangyuan / Lin, Guocong / Xu, Runlin

Analysis of the bacterial communities in the waterlogged wooden cultural relics of the Xiaobaijiao No. 1 shipwreck via high-throughput sequencing technology

Product Type: Journals/Yearbooks
Tan, Zhuo-Jie / Wang, Yun-Bo / Yang, Quan-Nu / Li, Yao-Lan / Wang, Guo-Cai / Ouyang, Yong-Zhong / Li, Guo-Qiang

Crystal structure of camptothecin, C20H16N2O4

Tan, Yin-Feng / Wang, Qiong / Gong, Jing-Wen / Zhang, Xu-Guang / Li, Yong-Hui / Zhang, Jun-Qing / Li, You-Bin

Bioassay-directed fractionation of a blood coagulation factor Xa inhibitor, betulinic acid from Lycopus lucidus

Product Type: Journals/Yearbooks
Li, Jiaqi / Xia, Kexin / Li, Yao / Tan, Mingqian

Influence of Freezing–Thawing Cycle on Water Dynamics of Turbot Flesh Assessed by Low-Field Nuclear Magnetic Resonance and Magnetic Resonance Imaging

Product Type: Journals/Yearbooks

You are looking at 1-10 of 155 items for: Li Tan

  • Author: Li Tanx
Clear AllModify Search