Jump to ContentJump to Main Navigation

Search Results - De Gruyter Publishers

You are looking at 1-10 of 16 items for: Mingming Liu

  • Author: Mingming Liux
Clear AllModify Search
Wang, Tao / Zhang, Mingming / Sun, Jianrong / Hao, Dong / Qi, Zhijiang / Lu, Feng / Ji, Hong / Liu, Weili / Wang, Xiaozhi / Wu, Dawei

A rare case of primary pulmonary diffuse large B cell lymphoma with CD5 positive expression

Product Type: Journals/Yearbooks
Mingming, Huang / Xinjun, Guo / Ping, Jin / Quanzhen, Huang / Yuping, Liu / Na, Li

Flux-weakening control methods for hybrid excitation synchronous motor

Product Type: Journals/Yearbooks

Biomarker responses in earthworms (Eisenia fetida) to soils contaminated with di-n-butyl phthalates

Du, Li; Li, Guangde; Liu, Mingming; Li, Yanqiang; Yin, Suzhen; Zhao, Jie
Environmental Science and Pollution Research
2015
Product Type: Databases
IBZ Online

Non-even wire tension in high-speed wire electricaldischarge machining

Li, Lingling; Liu, Zhidong; Li, Xiefeng; Li, Mingming
The International Journal of Advanced Manufacturing Technology
2015
Product Type: Databases
IBZ Online

Bioleaching of multiple heavy metals from contaminated sediment by mesophile consortium

Gan, Min; Zhou, Shuang; Li, Mingming; Zhu, Jianyu; Liu, Xinxing; Chai, Liyuan
Environmental Science and Pollution Research
2015
Product Type: Databases
IBZ Online

Characterization of fly ash from a circulating fluidized bed incinerator of municipal solid waste

Zhang, Lin; Su, Xiaowen; Zhang, Zhixuan; Liu, Siming; Xiao, Yuxin; Sun, Mingming; Su, Jixin
Environmental Science and Pollution Research
2014
Product Type: Databases
IBZ Online

Role of cosubstrate and bioaccessibility played in the enhanced anaerobic biodegradation of organochlorine pesticides (OCPs) in a paddy soil by nitrate and methyl-β-cyclodextrin amendments

Ye, Mao; Sun, Mingming; Ni, Ni; Chen, Yinwen; Liu, Zongtang; Gu, Chengang; Bian, Yongrong; Hu, Feng; Li, Huixin; Kengara, Fredrick Orori; Jiang, Xin
Environmental Science and Pollution Research
2014
Product Type: Databases
IBZ Online

Source diagnostic and weathering indicators of oil spills utilizing bicyclic sesquiterpanes

Wang, Chuanyuan; Hu, Xiaoke; He, Shijie; Liu, Xin; Zhao, Mingming
Acta Oceanologica Sinica
2013
Product Type: Databases
IBZ Online
Wang, Guanbo / Yu, Longzheng / Efstratiou, Artemis / Moumouni, Paul Franck Adjou / Liu, Mingming / Guo, Huanping / Gao, Yang / Cao, Shinuo / Zhou, Mo / Li, Jixu / Ringo, Aaron Edmond / Xuan, Xuenan

Evaluation of the protective effect of a prime-boost strategy with plasmid DNA followed by recombinant adenovirus expressing BmAMA1 as vaccines against Babesia microti infection in hamster

Product Type: Journals/Yearbooks
Guo, Huanping / Sevinc, Ferda / Ceylan, Onur / Sevinc, Mutlu / Ince, Ege / Gao, Yang / Moumouni, Paul Franck Adjou / Liu, Mingming / Efstratiou, Artemis / Wang, Guanbo / Cao, Shinuo / Zhou, Mo / Jirapattharasate, Charoonluk / Ringo, Aaron Edmond / Zheng, Weiqing / Xuan, Xuenan

A PCR survey of vector-borne pathogens in different dog populations from Turkey

Product Type: Journals/Yearbooks

You are looking at 1-10 of 16 items for: Mingming Liu

  • Author: Mingming Liux
Clear AllModify Search