Jump to ContentJump to Main Navigation

Search Results - De Gruyter Publishers

You are looking at 1-10 of 19 items for: Qiang Tang

  • Author: Qiang Tangx
Clear AllModify Search
Xu, Wen-Chang / You, Jin-Zong / Feng, Qi / Zhang, Yi-Ping / Ni, Wan-Min / Huang, Xu-Wen / Li, Tang-Qi / Tong, Sheng-Yue / Qi, De-Qiang

Crystal structure of ethyl 1-benzyl-5-phenyl-1H-pyrazole-3-carboxylate, C19H18N2O2

Huang, Xu-Wen / You, Jin-Zong / Ni, Wan-Min / Zhang, Yi-Ping / Feng, Qi / Xu, Wen-Chang / Tong, Sheng-Yue / Li, Tang-Qi / Qi, De-Qiang

Crystal structure of 2-(1-benzyl-3-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)-5-(4-nitrobenzylthio)-1,3,4-oxadiazole, C25H19N5O3S

Xu, Wen-Chang / You, Jin-Zong / Zhang, Yi-Ping / Huang, Xu-Wen / Li, Tang-Qi / Tong, Sheng-Yue / Qi, De-Qiang

Crystal structure of methyl 1-(4-fluorobenzyl)-3-phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylate, C18H15FN2O2

Contingent Democratization: When Do Economic Crises Matter?

Tang, Min; Huhe, Narisong; Zhou, Qiang
British Journal of Political Science
2017
Product Type: Databases
IBZ Online
He, Yu-Ling / Ke, Meng-Qiang / Tang, Gui-Ji / Jiang, Hong-Chun / Yuan, Xing-Hua

Analysis and Simulation on the Effect of Rotor Interturn Short Circuit on Magnetic Flux Density of Turbo–Generator

Product Type: Journals/Yearbooks
Kiayias, Aggelos / Leonardos, Nikos / Lipmaa, Helger / Pavlyk, Kateryna / Tang, Qiang

Optimal Rate Private Information Retrieval from Homomorphic Encryption

Product Type: Journals/Yearbooks

Site monitoring of suction and temporary pore water pressure in an ancient landslide in the Three Gorges reservoir area, China

Tang, Minggao; Xu, Qiang; Huang, Runqiu
Environmental Earth Sciences
2015
Product Type: Databases
IBZ Online

Canonical correspondence analysis of soil heavy metal pollution, microflora and enzyme activities in the Pb–Zn mine tailing dam collapse area of Sidi village, SW China

Jin, Zhenjiang; Li, Zhongyi; Li, Qiang; Hu, Qingjing; Yang, Rongmei; Tang, Huafeng; Li, Min; Huang, Bingfu; Zhang, Jiayu; Li, Guiwen
Environmental Earth Sciences
2015
Product Type: Databases
IBZ Online
Zhang, Guo-liang / Ding, Jian-bo / Li, Shuang-jie / Zhang, Xi / Xu, Yi / Yang, Hua-sheng / Wei, Dan / Li, Qin / Shi, Qing-sheng / Zhu, Qing-xiong / Yang, Tong / Zhuo, Zi-qiang / Tian, Yi-mei / Zheng, Hao-jie / Tang, Liu-ping / Zou, Xin-ying / Wen, Tao / Li, Xiu-hui

Evaluation on Common Hand, Foot, and Mouth Disease Treated by Integrative Traditional Chinese Medicine and Western Medicine

Product Type: Journals/Yearbooks

Primary Study on Application of Computer Network Technology in Chinese Enterprise's Archives Management

Tang, Qiang
Management Science and Engineering
2013
Product Type: Databases
IBZ Online

You are looking at 1-10 of 19 items for: Qiang Tang

  • Author: Qiang Tangx
Clear AllModify Search