Jump to ContentJump to Main Navigation

Search Results - De Gruyter Publishers

You are looking at 1-10 of 22 items for: Qiu Zhong

  • Author: Qiu Zhongx
Clear AllModify Search
Qiu, Xia / Zhong, Wenwen

Antihyperglycemic and antihyperlipidemic effects of low-molecular-weight carrageenan in rats

Product Type: Journals/Yearbooks
Qiu, Shi-lin / Zhong, Xiao-ning

Current status and inspiration on macrolides in the treatment of chronic obstructive pulmonary disease

Product Type: Journals/Yearbooks
Li, Ming-hui / Xie, Yao / Lu, Yao / Qiu, Guo-hua / Zhang, Lu / Shen, Ge / Zhuang, Li-wei / Hu, Ju-long / Dong, Jian-ping / Mu, Cai-qin / Hu, Lei-ping / Chen, Li-jun / Li, Xing-hong / Yang, Min / Wu, Yun-zhong / Zhao, Hui / Song, Shu-jing / Cheng, Jun / Xu, Dao-zhen

The Predictive Value of On-treatment Virological Response for Sustained Virological Response in Chronic Hepatitis C Patients Receiving a Personalized Treatment Program

Product Type: Journals/Yearbooks
Zhang, Nen-Ling / Zhu, Yue-Hui / Huang, Ri-Ming / Fu, Man-Qin / Su, Zhi-Wei / Cai, Jia-Zhong / Hu, Ying-Jie / Qiu, Sheng-Xiang

Two New Stilbenoids from Cajanus cajan

Product Type: Journals/Yearbooks
Zhu, Wen-Zhong / Hu, Rui-Ding / Lin, Qiu-Yue / Wang, Xiao-Xia / Zheng, Xiao-Liang

Synthesis, DNA-binding and antiproliferative activity of N-(Nitrogen heterocyclic) norcantharidin acylamide acid

Product Type: Journals/Yearbooks
Cheng, Jian-Ping / Lin, Qiu-Yue / Rui-Ding, Hu / Zhu, Wen-Zhong / Li, Hua-Qiong / Wang, Dong-Hang

Synthesis, DNA interaction and antibacterial activities of La(III) and Gd(III) complexes of Schiff base derived from o-vanillin and lysine

Product Type: Journals/Yearbooks

Environmental hazard from saltwater intrusion in the Laizhou Gulf, Shandong Province of China

Qi, Shan-Zhong; Qiu, Qiu-Lan
Natural Hazards
2011
Product Type: Databases
IBZ Online
Zhang, Rui-Juan / Zhao, Dan / Zhong, Qiu / Xue, Ya-Li / Huang, Guang-Xu

Na3Sm(PO4)2: (3+1)-dimensional commensurately modulated structure model and photoluminescence properties

Xiong, Wenlong / Qiu, Xueqing / Zhong, Ruisheng / Yang, Dongjie

Characterization of the adsorption properties of a phosphorylated kraft lignin-based polymer at the solid/liquid interface by the QCM-D approach

Product Type: Journals/Yearbooks
Li, Hao / Qu, Guang-Fei / Duan, Yan-Kang / Ning, Ping / Zhang, Qiu-Lin / Liu, Xin / Song, Zhong-Xian

Performance and characterisation of CeO2–TiO2–WO3 catalysts for selective catalytic reduction of NO with NH3

Product Type: Journals/Yearbooks

You are looking at 1-10 of 22 items for: Qiu Zhong

  • Author: Qiu Zhongx
Clear AllModify Search