Jump to ContentJump to Main Navigation

Search Results - De Gruyter Publishers

You are looking at 1-10 of 31 items for: Rui Peng

  • Author: Rui Pengx
Clear AllModify Search

Literature Review of the Study of Carbon Emission Rights

Peng, Huan; Jiang, Rui; Zhou, Chaobo
Low Carbon Economy
2017
Product Type: Databases
IBZ Online

The diachronic development of zaishuo in Chinese: A case of polygrammaticalization chains

Peng, Rui
Journal of Chinese Linguistics
2014
Product Type: Databases
IBZ Online
Han, Peng-Fei / Zhang, Zhi-Liang / Chen, Tao-Yu / Zhao, Rui-Peng / Zhang, Rong / Li, Xiao-Dong / Li, Peng-Cui / Wei, Lei / Lv, Zhi / Wei, Xiao-Chun

Initial effects of inflammation-related cytokines and signaling pathways on the pathogenesis of post-traumatic osteoarthritis

Product Type: Journals/Yearbooks

the progress in mocvd and mbe in china

peng, rui-wu etc.
acta physica hungarica. heavy ion physics
1991
Product Type: Databases
IBZ Online
Zhuang, Ze-Peng / Chen, Rui / Fan, Zhi-Bin / Pang, Xiao-Ning / Dong, Jian-Wen

High focusing efficiency in subdiffraction focusing metalens

Product Type: Journals/Yearbooks
Peng, Haokai / Zheng, Guo / Sun, Yu / Wang, Rui

Influence of FFL-13 Oil on PSA Staple Fiber Properties

Product Type: Journals/Yearbooks
Zhao, Dan / Ma, Fa-Xue / Zhang, Rui-Juan / Huang, Min / Chen, Peng-Fei / Zhang, Rong-Hua / Wei, Wei

Substitution disorder and photoluminescent property of a new rare-earth borate: K3TbB6O12

Li, Tian-Peng / Wang, Guang-Ming / Duan, Feifei / Zhou, Cheng / Tan, Rui-Lian

Novel 2D CRLH TL and Its ZOR and FOR Applied on Dual-Band Omnidirectional Radiation Antenna

Product Type: Journals/Yearbooks
Wang, Xiu-Ying / Wang, Chang-Shui / Ma, Jian / Wang, Ji-Rui / Liu, Ya-Xi / Qi, Peng-Fei / Li, Wei / Pu, Zhi-En / Lan, Xiu-Jin / Wei, Yu-Ming / Zheng, You-Liang / Jiang, Qian-Tao

Characterization of genes encoding Starch Branching Enzyme I from Triticum monococcum and its diploid wheat relatives

Biologia, Volume 70, Issue 9. Pages 1193-1200
Product Type: Journals/Yearbooks
Liu, Xiao-li / Yin, Fu-zai / Ma, Chun-peng / Gao, Guo-qin / Ma, Chun-ming / Wang, Rui / Lu, Qiang

Waist-to-height ratio as a screening measure for identifying adolescents with hypertriglyceridemic waist phenotype

Product Type: Journals/Yearbooks

You are looking at 1-10 of 31 items for: Rui Peng

  • Author: Rui Pengx
Clear AllModify Search