Jump to ContentJump to Main Navigation

Search Results - De Gruyter Publishers

You are looking at 1-2 of 2 items for: Weiwei Zou

  • Author: Weiwei Zoux
Clear AllModify Search
Chen, Guanghui / Gao, Xin / Wang, Jing / Yang, Cheng / Wang, Yang / Liu, Yonggang / Zou, Weiwei / Liu, Tielong

Hypoxia-induced microRNA-146a represses Bcl-2 through Traf6/IRAK1 but not Smad4 to promote chondrocyte autophagy

Product Type: Journals/Yearbooks
Niu, Mingming / Dai, Xiaohong / Zou, Wei / Yu, Xueping / Teng, Wei / Chen, Qiuxin / Sun, Xiaowei / Yu, Weiwei / Ma, Huihui / Liu, Peng

Autophagy, endoplasmic reticulum stress and the unfolded protein response in intracerebral hemorrhage

Product Type: Journals/Yearbooks

You are looking at 1-2 of 2 items for: Weiwei Zou

  • Author: Weiwei Zoux
Clear AllModify Search