Jump to ContentJump to Main Navigation

Search Results - De Gruyter Publishers

You are looking at 1-10 of 25 items for: Xiaojing Li

  • Author: Xiaojing Lix
Clear AllModify Search

Views of English Language Teachers in Private Colleges Regarding Microteaching

Liu, Xiaojing; Li, Yulong
Theory and Practice in Language Studies
2016
Product Type: Databases
IBZ Online
Jiang, Renli / Gao, Li / Wang, Guanying / Li, Xinran / Li, Yue / Fan, Xiaojing / Liu, Xu / Wang, Jinglu / Zhang, Yu / Kong, Xiangxing / Xiao, Jianhua

Role of insulin during the development of oligofructose (OF)-induced equine laminitis

Product Type: Journals/Yearbooks
Jiang, Yuqin / Zhang, Peng / Li, Wei / Li, Xiaojing / Xu, Guiqing

An Efficient Synthesis of 1,4-Disubstituted Triazoles in Water via CuCl2/Zn-Catalyzed Huisgen Cycloaddition

Product Type: Journals/Yearbooks
Qi, Guoyan / Xue, Yinping / Li, Yongzhao / Yang, Hongxia / Zhang, Xiaojing

Docetaxel/cisplatin therapy in myasthenia gravis with hypertension/diabetes

Product Type: Journals/Yearbooks
Zhang, Wenxin / Qiu, Chenyu / Li, Shanshan / Zhou, Lina / Hu, Mengwei / Chen, Xiaojing / Yu, Bin / Hong, Yan / Liu, Zhiguo / Xia, Qinqin

Crystal structure of 2,5-bis((E)-2-(trifluoromethyl)benzylidene)cyclopentan-1-one, C21H14F6O

Li, Jiabei / Zhang, Yanqi / Wang, Juan / Qian, Dehui / Guo, Hui / Song, Mingbao / Wu, Xiaojing / Jin, Jun / Huang, Junfu / Huang, Lan

Aspirin responsiveness and 6-month clinical outcome observed in a cohort study of patients with unstable angina pectoris

Product Type: Journals/Yearbooks
Yigit, Cemal Ozer / Li, Xiaojing / Inal, Cevat / Ge, Linlin / Yetkin, Mevlut

Preliminary evaluation of precise inclination sensor and GPS for monitoring full-scale dynamic response of a tall reinforced concrete building

Product Type: Journals/Yearbooks
Li, Xinran / Jiang, Renli / Wang, Guanying / Li, Yue / Fan, Xiaojing / Liu, Xu / Wang, Jinglu / Pan, Jialiang / Gao, Li

MMP-2 Plays an Important Role During the Early Acute Developmental Phase of Oligofructose-Induced Equine Laminitis

Product Type: Journals/Yearbooks
Wang, Guanying / Li, Xinran / Jiang, Renli / Li, Yue / Fan, Xiaojing / Zheng, Yu / Gao, Li

Changes in Synovial Fluid Inflammatory Mediators and Cartilage Biomarkers After Experimental Acute Equine Synovitis

Product Type: Journals/Yearbooks

VLDA model and its application in assessing phreatic groundwater vulnerability: a case study of phreatic groundwater in the plain area of Yanji County, Xinjiang, China

Zhou, Jinlong; Li, Qiao; Guo, Yuchuan; Guo, Xiaojing; Li, Xianwen; Zhao, Yujie; Jia, Ruiliang
Environmental Earth Sciences
2012
Product Type: Databases
IBZ Online

You are looking at 1-10 of 25 items for: Xiaojing Li

  • Author: Xiaojing Lix
Clear AllModify Search