Jump to ContentJump to Main Navigation

Search Results - De Gruyter Publishers

You are looking at 1-10 of 409 items for: Xin Li

  • Author: Xin Lix
Clear AllModify Search
Zhu, Ning / Ma, Yan / Liu, Jian-Ming / Li, Yue-Xue / Liu, Min / Xin, Xiu-Lan / Jin, Qiong-Hua

Crystal structure of catena-poly[aqua-(methanol-κO)-bis(μ2-4-(pyridin-4-yl)benzoato-κ2N:O)-bis(triphenylphospine-κP)disilver(I)], C61H52Ag2N2O6P2

Ling-Yun, Xin / Yun-Ping, Li / Guang-Zhen, Liu

Crystal structure of the 2D coordination polymer poly[aqua(μ2-2,2′-(1,2-phenylene)diacetato-κ3O,O′:O′)-(μ2-4,4′-bis((1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl)-1,1′-biphenyl-κ2N:N′)cobalt(II)], C28H26CoN6O5

Zong-Li, Ren / Xiao-Xin, An / Ling-Zhi, Liu / Peng-Fei, Lan / Wen-Kui, Dong

Synthesis and crystal structure of bis(μ2-acetato-κ2O:O′)-di(ethanol)-bis{μ2-5-(N,N′-diethylamine)-5′-methoxyl-2,2′-[ethylenediyldioxybis(nitrilomethylidyne)]diphenolato-κ6O:O,N,N,O′:O′}trinickel(II) – ethanol – acetonitrile (1/2/2), C58H86Ni3N8O18

Tao, Lu / Xu-Liang, Nie / Zhong-Chao, Li / Ping, Lin / Xin-Chen, Shang-guan / Zhong-Ping, Yin / Da-Yong, Peng

Crystal structure of 2-(2-(1-Chlorocyclopropyl)-3-(2-chlorophenyl)-2-hydroxypropyl)-1H-1,2,4-triazole-3(2H)-thione, C14H15Cl2N3OS

Xiao, Xin-Sheng / Jia, Guo-Kai / Li, Wen-Yi / Chen, Xiu-Wen

Crystal structure of (Z)-N-(4-nitrophenyl)-3-phenyl-3-(phenylamino)acrylamide, C21H17N3O3

Li, Shuiping / Wu, Qisheng / Zhang, Chun / Zhu, Huajun / Zhang, Changsen / Wang, Xin / Kong, Cancan

Synthesis of LiNiO2 by two-step solid-state method

Product Type: Journals/Yearbooks
Zhu, Huafeng / Zhang, Xingfa / Liang, Xin / Li, Yuan

Moving Average Model with an Alternative GARCH-Type Error

Product Type: Journals/Yearbooks
Guang, Qiang / Li, Martin Man-chun / Zhou, Xin

Curvature estimates for stable free boundary minimal hypersurfaces

Bao-Xi, Miao / Xin-Xue, Tang / Li-Fang, Zhang

Crystal structure of pyrene-2-carbaldehyde, C17H10O

Si, Chuan-Ling / Yang, Xianghao / Li, Zijiang / Lu, Jinshun / Tao, Xin / Zhang, Jiayin / Liu, Wei / Bae, Youngsoo

Extractives of Cercidiphyllum japonicum twigs: isolation and structural elucidation of a new galloylflavonol glycoside, anomeric tannins and flavonoids

Product Type: Journals/Yearbooks

You are looking at 1-10 of 409 items for: Xin Li

  • Author: Xin Lix
Clear AllModify Search