Jump to ContentJump to Main Navigation

Search Results - De Gruyter Publishers

You are looking at 1-10 of 386 items for: Xin Li

  • Author: Xin Lix
Clear AllModify Search
Li, Xin-Hong / Qin, Zhao-Xian / Cao, Sheng-Li

Crystal structure of methyl (Z)-2-(5-fluoro-2-oxoindolin-3-ylidene)hydrazine-1-carbodithioate, C10H8FN3OS2

Li, Xin-Hong / Qin, Zhao-Xian / Cao, Sheng-Li

Crystal structure of tert-butyl (Z)-4-(2-(5-methoxy-3-(2-((methylthio)carbonothioyl)hydrazono)-2-oxoindolin-1-yl)ethyl)piperazine-1-carboxylate, C22H31N5O4S2

Lu, Chun-Juan / Wang, Yan / Huang, Ya-Li / Li, Xin-Hua

Individualized identification of disturbed pathways in sickle cell disease

Product Type: Journals/Yearbooks
Guo, Zhan-she / Wang, Yan-shan / Huang, Man-guo / Lu, Chao / Zhang, Mei-ju / Li, Xin

Design of Silicon-on-Sapphire Pressure Sensor For High Temperature And High Pressure Applications (2017)

Yu, Ming / Li, Meng-xin / Wang, Hai / Jiang, Cang-hua / Xia, Hao / Chen, Si

Bayesian based Fault Identification for Nonlinear Mechatronic System with Backlash (2017)

Ma, Tian-wen / Li, Yue / Wang, Guan-ying / Li, Xin-ran / Jiang, Ren-li / Song, Xiao-peng / Zhang, Zhi-heng / Bai, Hui / Li, Xin / Gao, Li

Changes in synovial fluid biomarkers after experimental equine osteoarthritis

Product Type: Journals/Yearbooks
Zhang, Qiang / Wei, Huaixin / Li, Jihang / Zhao, Xin / Luo, Jun

One-pot synthesis of benzopyrans catalyzed by silica supported dual acidic ionic liquid under solvent-free conditions

Product Type: Journals/Yearbooks
Bonny, Dadji Stéphane Serge / Li, Xin / Li, Zheng / Li, Meng / Du, Manting / Gao, Lingling / Zhang, Dequan

Colour Stability and Lipid Oxidation of Beef Longissimus Lumborum under Different Packaging Conditions

Product Type: Journals/Yearbooks

You are looking at 1-10 of 386 items for: Xin Li

  • Author: Xin Lix
Clear AllModify Search