Jump to ContentJump to Main Navigation

Search Results - De Gruyter Publishers

You are looking at 1-10 of 368 items for: Yan Chen

  • Author: Yan Chenx
Clear AllModify Search
Zhang, Wenxin / Qiu, Chenyu / Li, Shanshan / Zhou, Lina / Hu, Mengwei / Chen, Xiaojing / Yu, Bin / Hong, Yan / Liu, Zhiguo / Xia, Qinqin

Crystal structure of 2,5-bis((E)-2-(trifluoromethyl)benzylidene)cyclopentan-1-one, C21H14F6O

Qingzhen, Lu / Yuanchao, Yin / Zhixun, Yang / Jinlong, Chen / Jun, Yan / Qianjin, Yue

Fatigue Life Prediction of Umbilicals Considering Non-Linear Stress

Product Type: Journals/Yearbooks
Lv, Ren-Gang / Chen, Shu-Wen / Gao, Yan

A selective fluorescence probe based on benzothiazole for the detection of Cr3+

Product Type: Journals/Yearbooks
Yan, Ying / Han, Bingqing / Zeng, Jie / Zhou, Weiyan / Zhang, Tianjiao / Zhang, Jiangtao / Chen, Wenxiang / Zhang, Chuanbao

A candidate reference method for serum potassium measurement by inductively coupled plasma mass spectrometry

Product Type: Journals/Yearbooks
Meng, Qinghui / Zhou, Weiyan / Zhang, Chuanbao / Zeng, Jie / Zhao, Haijian / Zhang, Tianjiao / Wang, Donghuan / Zhang, Jiangtao / Yan, Ying / Chen, Wenxiang

Serum triglyceride measurements: the commutability of reference materials and the accuracy of results

Product Type: Journals/Yearbooks
Mu, Miaomiao / Chen, Yaqiong / Yang, Dong / Yan, Aijun / Liao, Qiangqiang

Synergistic inhibition effect of imidazoline derivative and potassium iodide on carbon steel corrosion in amidosulfuric acid solution

Product Type: Journals/Yearbooks
Yang, Yan / Chen, Yichao

The Thickness of Amalgamations and Cartesian Product of Graphs

Product Type: Journals/Yearbooks
Han, Ya / Liu, Yan-Ge / Wang, Zhi / Huang, Wei / Chen, Lei / Zhang, Hong-Wei / Yang, Kang

Controllable all-fiber generation/conversion of circularly polarized orbital angular momentum beams using long period fiber gratings

Product Type: Journals/Yearbooks
Chen, Pu-Guang / Huang, Zhi-Hua / Sun, Zhan-Yi / Gao, Yue / Liu, Yan-Fang / Shi, Lei / Chen, Yong-Xiang / Zhao, Yu-Fen / Li, Yan-Mei

Chitosan nanoparticles based nanovaccines for cancer immunotherapy

Product Type: Journals/Yearbooks
Wang, Yang / Tong, Yafei / Chu, Huailiang / Chen, Xiaomin / Guo, Haipeng / Yuan, Huwei / Yan, Daoliang / Zheng, Bingsong

Effects of different light qualities on seedling growth and chlorophyll fluorescence parameters of Dendrobium officinale

Product Type: Journals/Yearbooks

You are looking at 1-10 of 368 items for: Yan Chen

  • Author: Yan Chenx
Clear AllModify Search