Jump to ContentJump to Main Navigation

Search Results - De Gruyter Publishers

You are looking at 1-10 of 338 items for: Yi Yang

  • Author: Yi Yangx
Clear AllModify Search
Chen, Yue / Yang, Lingyu / Xie, Yi / Yu, Song

The Research on Characteristic Parameters and Resistance Chart of Operation and Maintenance Trimaran in the Sea

Product Type: Journals/Yearbooks
Zhang, Guo-liang / Ding, Jian-bo / Li, Shuang-jie / Zhang, Xi / Xu, Yi / Yang, Hua-sheng / Wei, Dan / Li, Qin / Shi, Qing-sheng / Zhu, Qing-xiong / Yang, Tong / Zhuo, Zi-qiang / Tian, Yi-mei / Zheng, Hao-jie / Tang, Liu-ping / Zou, Xin-ying / Wen, Tao / Li, Xiu-hui

Evaluation on Common Hand, Foot, and Mouth Disease Treated by Integrative Traditional Chinese Medicine and Western Medicine

Product Type: Journals/Yearbooks

Environmental impact of aquaculture and countermeasures to aquaculture pollution in China

Cao, Ling; Wang, Weimin; Yang, Yi; Yang, Chengtai; Yuan, Zonghui; Xiong, Shanbo; Diana, James
Environmental Science and Pollution Research - International
2007
Product Type: Databases
IBZ Online

Cooperation Learning of Flip teaching style on the MBA Mathematics Education Efficiency

Li, Yi-Bin; Zheng, Wen-Zhi; Yang, Fan
EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education
2017
Product Type: Databases
IBZ Online

Meeting Dividend Thresholds through Earnings Management: A Cross-cultural Comparison

Wang, Yi-Shu; Yang, Jing; Liu, Zhen-Jia
Applied Economics and Finance
2017
Product Type: Databases
IBZ Online

Party, State and Society: The Core Issue of Party Politics

Yi, Shiguo; Yang, Xuanyu
Studies in Sociology of Science
2016
Product Type: Databases
IBZ Online

Representation Meaning of Multimodal Discourse—A Case Study of English Editorials in The Economist

Yang, Jing; Zhang, Yi
Theory and Practice in Language Studies
2014
Product Type: Databases
IBZ Online

Effect of Accounting Flexibility on Earnings Management through Stock Repurchases

Xu, Randall Zhaohui; Yang, Yi
International Business Research
2013
Product Type: Databases
IBZ Online

examining the effectiveness of price limits in an artificial stock market

yeh, chia-hsuan; yang, chun-yi
Journal of economic dynamics & control
2010
Product Type: Databases
IBZ Online

You are looking at 1-10 of 338 items for: Yi Yang

  • Author: Yi Yangx
Clear AllModify Search