Jump to ContentJump to Main Navigation

Search Results - De Gruyter Publishers

You are looking at 1-10 of 13 items for: Yuming Xiao

  • Author: Yuming Xiaox
Clear AllModify Search
Zhang, Yuming / Xiao, Tao / Guo, Xuan / Dou, Chaolong / Wu, Wenyuan

Synthesis and crystal structure of 7-chloro-2-(ethylsulfinyl)-6-fluoro-3-(1H-pyrazole-1-yl)-4H-thiochromen-4-one, C13H10FN3OS2

Zhang, Xiao-Wei / Li, Chenglei / Jiang, Qian-Tao / Wei, Yuming / Yao, Huipeng / Chen, Hui / Wu, Qi

Cloning and characterization of a cold inducible Pal promoter from Fagopyrum tataricum

Product Type: Journals/Yearbooks
Reagan, Mary M. / Gleason, Arianna E. / Daemen, Luke / Xiao, Yuming / Mao, Wendy L.

High-pressure behavior of the polymorphs of FeOOH

Product Type: Journals/Yearbooks
Mao, Zhu / Lin, Jung-Fu / Huang, Shu / Chen, Jiuhua / Xiao, Yuming / Chow, Paul

Synchrotron Mössbauer study of Fe-bearing pyrope at high pressures and temperatures

Product Type: Journals/Yearbooks
Tanis, Elizabeth A. / Simon, Adam / Tschauner, Oliver / Chow, Paul / Xiao, Yuming / Shen, Gouyin / Hanchar, John M. / Frank, Mark

Solubility of xenotime in a 2 M HCl aqueous fluid from 1.2 to 2.6 GPa and 300 to 500 °C

Product Type: Journals/Yearbooks
Lin, Jung-Fu / Alp, Ercan E. / Mao, Zhu / Inoue, Toru / McCammon, Catherine / Xiao, Yuming / Chow, Paul / Zhao, Jiyong

Electronic spin states of ferric and ferrous iron in the lower-mantle silicate perovskite

Product Type: Journals/Yearbooks
Lin, Jung-Fu / Mao, Zhu / Jarrige, Ignace / Xiao, Yuming / Chow, Paul / Okuchi, Takuo / Hiraoka, Nozomu / Jacobsen, Steven D.

Resonant X-ray emission study of the lower-mantle ferropericlase at high pressures

Product Type: Journals/Yearbooks
Mao, Zhu / Wang, Fan / Lin, Jung-Fu / Fu, Suyu / Yang, Jing / Wu, Xiang / Okuchi, Takuo / Tomioka, Naotaka / Prakapenka, Vitali B. / Xiao, Yuming / Chow, Paul

Equation of state and hyperfine parameters of high-spin bridgmanite in the Earth’s lower mantle by synchrotron X-ray diffraction and Mössbauer spectroscopy

Product Type: Journals/Yearbooks
Dorfman, Susannah M. / Dutton, Sian E. / Potapkin, Vasily / Chumakov, Aleksandr I. / Rueff, Jean-Pascal / Chow, Paul / Xiao, Yuming / Cava, Robert J. / Duffy, Thomas S. / McCammon, Catherine A. / Gillet, Philippe

Electronic transitions of iron in almandine-composition glass to 91 GPa

Product Type: Journals/Yearbooks
Dorfman, Susannah M. / Badro, James / Rueff, Pascal / Chow, Paul / Xiao, Yuming / Gillet, Philippe

Composition dependence of spin transition in (Mg,Fe)SiO3 bridgmanite

Product Type: Journals/Yearbooks

You are looking at 1-10 of 13 items for: Yuming Xiao

  • Author: Yuming Xiaox
Clear AllModify Search