Jump to ContentJump to Main Navigation

Search Results - De Gruyter Publishers

You are looking at 1-10 of 16 items for: Zhihua Liu

  • Author: Zhihua Liux
Clear AllModify Search
Jianlong, Wang / Yunzhang, Liu / Lizhen, Chen / Zhihua, Li / Wanghua, Hu

The crystal structure of the solid solution of 3,5-dinitropyrazole and 4-chlorine-3,5-dinitropyrazole, C3H1.24Cl0.76N4O4

Lin, Naiming / Xie, Ruizhen / Zou, Jiaojuan / Qin, Jianfeng / Wang, Yating / Yuan, Shuo / Li, Dali / Zhao, Lulu / Zhang, Luxia / Wang, Zhenxia / Ma, Yong / Han, Pengju / Tian, Wei / Liu, Xiaoping / Wang, Zhihua / Tang, Bin

Surface damage mitigation of titanium and its alloys via thermal oxidation: A brief review

Product Type: Journals/Yearbooks
Liu, Yiming / Liu, Qing / Meng, Bing / Wu, Zhihua

Structure-property relationship of biodegradable poly(butylene succinate)/polycaprolactone coated inorganic particle composites

Product Type: Journals/Yearbooks
Zhang, Guo / Zhu, Hongxia / Wang, Yihua / Yang, Shangbin / Liu, Mei / Zhang, Wei / Quan, Lanping / Bai, Jinfeng / Liu, Zhihua / Xu, Ningzhi

Krüppel-like factor 4 represses transcription of the survivin gene in esophageal cancer cell lines

Product Type: Journals/Yearbooks

Spatial heterogeneity of soil organic matter and soil total nitrogen in a Mollisol watershed of Northeast China

Zhang, Shaoliang; Zhang, Xingyi; Liu, Zhihua; Sun, Yankun; Liu, Wei; Dai, Lin; Fu, Shicong
Environmental Earth Sciences
2014
Product Type: Databases
IBZ Online
Zhang, Jing / Zhang, Jun / Wu, Youjun / Zhou, Yang / Shao, Zhihua / Kang, Xuan / Ma, Lin / Li, Mengjie / Liu, Lihong / Shi, Hongjun

Sez-6 May Play an Important Role in Neurite Outgrowth through the PKCγ Signaling Pathways

Product Type: Journals/Yearbooks
Luo, Dongmei / Chen, Chao / Zhang, Ning / Hong, Sanguo / Wu, Huanwen / Liu, Zhihua

Characterization and DFT Research of Nd/TiO2: Photocatalyst for Synthesis of Methanol from CO2 and H2O

Product Type: Journals/Yearbooks

The role of surface and subsurface integration in the development of a high-pressure and low-production gas field

Liu, Yang; Li, Jiexun; Wang, Zhihua; Wang, Shanzhe; Dong, Yingchun
Environmental Earth Sciences
2015
Product Type: Databases
IBZ Online

Factors affecting spring bloom in the South of Cheju Island in the East China Sea

Fu, Dongyang; Huang, Zhaojun; Zhang, Yuanzhi; Pan, Delu; Ding, Youzhua; Liu, Dazhao; Zhang, Ying; Mao, Zhihua; Chen, Jianfang
Acta Oceanologica Sinica
2015
Product Type: Databases
IBZ Online

Comparison of waterborne and in ovo nanoinjection exposures to assess effects of PFOS on zebrafish embryos

Li, Yabing; Han, Zhihua; Zheng, Xinmei; Ma, Zhiyuan; Liu, Hongling; Giesy, John P.; Xie, Yuwei; Yu, Hongxia
Environmental Science and Pollution Research
2015
Product Type: Databases
IBZ Online

You are looking at 1-10 of 16 items for: Zhihua Liu

  • Author: Zhihua Liux
Clear AllModify Search