Search Results

You are looking at 1 - 3 of 3 items :

  • "Karaciğer biyopsisi" x
Clear All

Abstract

Objective:

This study aimed to determine significant liver fibrosis and cirrhosis with different FIB-4 cut-off points, and the need for liver biopsy (LB) by optimizing the initially established cut-off points of 1.45 and 3.25.

Materials and methods:

The study included 201 patients monoinfected with chronic HBV. METAVIR classification was used to determine the stage of fibrosis. ROC analysis and the Youden index were performed to define the optimum cut-off points.

Results:

A FIB-4 cut-off point of 1.45 and 1.62 generated Youden indexes of 0.51 and 0.55, the accuracy of 78.6% and 81.1% for significant liver fibrosis, respectively. The FIB-4 cut-off was set at 2.40 and 3.25 Youden indexes were 0.46 and 0.16, accuracies were 79.6% and 69.7% for significant liver fibrosis, respectively. A cut-off point of 1.45 and 1.62 for FIB-4 generated Youden indexes of 0.62 and 0.66, the accuracies of 81.6% and 84.1% for cirrhosis, while the FIB-4 cut-off point of 2.40 and 3.25 generated Youden indexes of 0.59 and 0.22, with the accuracies of 90% and 84.1% for cirrhosis, respectively.

Conclusions:

The FIB-4 cut-off points of 1.62 and 2.40 have higher accuracy and may decrease the need for LB 12% more than the initially established ones in HBV monoinfected patients.

, fibrozis süreci ve aşırı biriken hücre dışı matriks bileşenleri benzer yapıdadır. Fibrozis, kronik karaciğer hastalıklarının çoğuna eşlik etmektedir ve fibrozis derecesinin takibi, bu hastalıkların tanı, tedavi ve izleminde önemli bir yer tutmaktadır. Kronik karaciğer hastalığı komplikasyonlarının en önemli etkeni olması nedeniyle, fibrozis düzeyinin ölçümü bu hastalıkların değerlendirilmesinde önemlidir. Karaciğer fibrozisinin değerlendirmesinde altın standart yöntem olarak karaciğer biyopsisi önerilmektedir. Ancak karaciğer biyopsisi girişimsel olması, masif

rağmen komplikasyonlar, uygulama ve yorumlama prosedürlerinde varyasyonlar gibi kısıtlılıkları bulunmaktadır. Biyopsinin bu kısıtlılıklarından dolayı, non-invazif bir belirteç olan ‘’Enhanced liver fibrosis’’ (ELF) testinin kronik HBV hastalarındaki belirgin karaciğer fibrozis ayrımındaki tanısal yeterliliğini araştırdık. Gereç-Yöntem: Karaciğer biyopsisi ile eş zamanlı olarak kan örneği alınan ve ISHAK fibrozis skoru 1-6 olan kronik HBV hastaları çalışmamıza dahil edildi (n=88). ISHAK fibrozis skoru <3 olan hastalar (n=51) hafif fibrozis, ≥3 olan hastalar (n