Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Acta Palaeobotanica

The Journal of W. Szafer Institute of Botany of Polish Academy of Sciences

2 Issues per year


CiteScore 2016: 1.17

SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.524
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2016: 0.513

Open Access
Online
ISSN
2082-0259
See all formats and pricing
More options …

The development and genesis of a small thaw lake filling the Skaliska Basin during the Late Glacial and Holocene

Renata Stachowicz-Rybka
 • Corresponding author
 • W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Department of Palaeobotany, Lubicz 46, 31-512 Kraków, Poland
 • Email
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
/ Andrzej Obidowicz
 • Corresponding author
 • W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Department of Palaeobotany, Lubicz 46, 31-512 Kraków, Poland
 • Email
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
Published Online: 2013-06-26 | DOI: https://doi.org/10.2478/acpa-2013-0005

ABSTRACT

The northern part of the Mazury Lake District is marked by the presence of a depression described as the Skaliska Basin. At the end of the Pleistocene, the Skaliska Basin was the site of functioning of a thaw lake, within series of laminated clayey sediments were formed. The surface of the clayey sediments was overlain by a sandy fan. Blocks of dead ice underlying the fan and the overlying surface of the clayey sediments were the origin of small isolated water basins. Since the Allerod they were filled with limnic sediments, passing into peats towards the upper part. In order to reconstruct the vegetational history of the Skaliska Basin and the conditions of sedimentation of the lacustrine gyttjas and peats, several sections were obtained from such basins and subjected to examination of plant macroremains, palaeolimnological analysis and AMS dating. Sedimentation of lacustrine sediments began with sands with an admixture of silt and peat. The beginning of sedimentation of lacustrine sands of aeolian origin falls within the Allerod, whereas the end of that process in ca the middle of the Preboreal. Sands are frequently overlain by a strongly decomposed lacustrine dy sediment. Subsequently a sequence of detritus gyttja accumulated. The complex of gyttjas is interbedded with occasional Scirpo-Typheti peats. Sedimentation of lacustrine sediments is followed by accumulation of peats formed within communities with tall sedges. These communities, according to their compoition, correspond to the associations of Cicuto- Caricetum pseudocyperi Boer. et Siss. and Caricetum elatae Koch. The upper part comprises peats resembling the present-day community of Sphagnum centrale, displaying features of a transition bog. Also the occurrence of Eriophorum vaginatum confirms changes towards ombrotrophic conditions. The uppermost part of the sections often comprises heavily decomposed peat with components no longer identifiable by macroscopic analysis.

KEYWORDS: macrofossil analysis; limnological analysis; palaeoecological reconstruction; Late Glacial; Holocene; Skaliska Basin; nort-eastern Poland

 • BEIJERINCK W. 1947. Zadenatlas der Nederlandische flora. H. Veenman & Zonen, Wageningen.Google Scholar

 • BOROWKA R.K. 1992. Przebieg i rozmiary denudacji w obrębie środwysoczyznowych basenow sedymentacyjnych podczas poźnego vistulianu i holocenu. Wydawn. Nauk. Uniw. Adam Mickiewicz, Ser. Geogr., 54: 1-177.Google Scholar

 • BERGGREN G. 1969. Atlas of seeds and small fruits of Northwest-European plant species with morphological descriptions, 2. Cyperaceae. Swedish National Science Research Council, Stockholm.Google Scholar

 • CAPPERS R.T.J., BEKKER R.M. & JANS J.E.A. 2006. Digital seed atlas of the Netherlands. Groningen, Barkhuis/Groningen University Library.Google Scholar

 • CZERNIK J. 2004. Datowanie 14C poźno glacjalnych osadow jeziornych techniką akceleratorową. PhD Thesis. Politechnika Śląska, Instytut Fizyki, Gliwice.Google Scholar

 • FILBRANDT-CZAJA A. 1999. Zmiany szaty roślinnej okolic Jeziora Oleczno w poźnym holocenie pod wpływem czynnikow naturalnych i antropogenicznych: 61-67. In: Chudzik W. (ed.), Studia nad osadnictwem średniowiecznym ziemi chełmińskiej. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.Google Scholar

 • FILBRANDT-CZAJA A. 2000. Vegetation changes in the surroundings of Lake Dgał Wielki in the light of pollen analysis: 61-67. In: Kola A. (ed.), Studies in Lake Dwellings of West Baltic Barrow Culture. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.Google Scholar

 • GAŁKA M. & SZNEL M. 2013. Late Glacial and Early Holocene development of lakes in northeastern Poland in view of plant macrofossil analyses. Quatern. Int., 292: 124-135.Google Scholar

 • GĄSIOROWSKI M. 2013 Cladocera record from Budzewo (Skaliska Basin, north-eastern Poland). Acta Palaeobot., 53(1): 93-97.Google Scholar

 • GROß H. 1935. Moorfunde, ihre Bergung, Auswertung und Bedeutung, “Altpreusen”, J.(1): 47-51.Google Scholar

 • GROß H. 1936 Die Steppenheidetheorie und die vorgeschichtliche Besiedlung Ostpreusen. Alpreusen, 1(4): 193-216.Google Scholar

 • GROß H. 1937a. Nachweis der Allerodschwankung im sud- und ostbaltischen Gebiet. Beih. Bot. Centralbl., 57: 167-218.Google Scholar

 • GROß H. 1937b. Pollenanalytische Altersbestimmung einer ostpreusischen Lyngby-Hacke und das absolute Alter der Lyngby-Kultur. Mannas, 29(1): 109-113.Google Scholar

 • GROß H. 1938. Auf den altesten Spuren des Menschen in Altpreusen. Prussia, 32(1): 84-139.Google Scholar

 • GUMIŃSKI W. 1995. Environment, economy and habitation during the Mesolithic at Dudka, Great Mazurian Lakeland, NE-Poland. Prz. Archeol., 43: 5-46.Google Scholar

 • GUMIŃSKI W. 1999. Środowisko przyrodnicze a tryb gospodarki i osadnictwa w mezolicie i paraneolicie na stanowisku Dudka w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich (summary: Natural environment - and the model of economy and settlement in the Mesolithic and Paraneolithic at the Dudka site in the Mazurian). Archeol. Polski, 44: 31-74.Google Scholar

 • GUMIŃSKI W. 2008. Wahania poziomu wody byłego Jeziora Staświńskiego (środkowe Mazury) na podstawie stratygrafii i danych osadniczych (summary: Water level changes of the former Lake Staświńskie, Mazurian Lake District (NE Poland), on the basis of sediment stratigraphy and settlement data). In: Wacnik A. & Madeyska E. (eds), Polska połnocno-wschodnia w holocenie. Człowiek i jego środowisko. Bot. Guidebooks, 30: 25-46.Google Scholar

 • KARPIŃSKA-KOŁACZEK M., KOŁACZEK P., STACHOWICZ- RYBKA R. & OBIDOWICZ A. 2013. Palaeobotanical studies on Late Glacial and Holocene vegetation development and transformations of the ‘Wielkie Błoto’ mire near Gołdap (north-eastern Poland). Acta Palaeobot., 53(1): 53-67.Google Scholar

 • KARCZEWSKI M. 2011. Archeologia środowiska zachod niobałtyjskiego kręgu kulturowego na pojezierzach. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań - Białystok.Google Scholar

 • KATS N.Ya., KATS S.V. & KIPIANI M.G. 1965. Atlas i opredelitel’ plodov i semyan vstrechayushchikhsya v chetviertichnykh otlozheny SSSR (Atlas and keys of fruits and seeds occuring in the Quaternary deposits of the USSR). Izdatelstvo Nauka, Moskva.Google Scholar

 • KAULE G. 1973. Die Seen und Moore zwischen Inn und Chiemsee. Bayerischer. Landesamt fur Umweltschutz, Munchen.Google Scholar

 • KLOSS M. 2005. Identification of subfossil Plant communities and paleohydrological changes in raised mire development. Monogr. Botan., 94: 82-116.Google Scholar

 • KOŁACZEK P., KUPRYJANOWICZ M., KARPIŃSKAKOŁACZEK M., WINTER H., SZAL M., DANEL W., POCHOCKA-SZWARC K. & STACHOWICZRYBKA R. 2013. The Late Glacial and Holocene development of vegetation in the area of a fossil lake in the Skaliska Basin (north-eastern Poland) inferred from pollen analysis and radiocarbon datings. Acta Palaeobot. 53(1): 23-52.Google Scholar

 • KONDRACKI J. 2000. Geografia regionalna Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.Google Scholar

 • KOŚCIK A. 1963. Ziarna zboż i chwastow z osady jaćwieskiej z II-IV w.n.e w miejscowości Osinki pow. Suwałki. Wiad. Archeol., 29: 210-213.Google Scholar

 • KOŚCIK A. 1963. Ziarna zboż i chwastow z osady jaćwieskiej z II-IV w.n.e w miejscowości Osinki pow. Suwałki. Wiad. Archeol., 29: 210-213.Google Scholar

 • KUPRYJANOWICZ M. 2002. Przemiany roślinności w sąsiedztwie stanowiska 41 w Paprotkach Kolonii, na Pojezierzu Mazurskim: 55-76. In: Karczewska M., Karczewski M. & Pirożnikow E. (eds), Osada z okresu wpływow rzymskich i okresu wędrowek ludow w Paprotkach Kolonii stanowisko 41 w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich, Vol. 2. Analizy paleoekologiczne. Podlasko-Mazurska Pracownia Archeologiczna, Białystok.Google Scholar

 • KUPRYJANOWICZ M. 2004. Postglacjalny rozwoj roślinności rejonu jeziora Wigry. Wstępne wyniki analizy pyłkowej osadow dennych z Zatoki Słupiańskiej. Rocz. Augustow.-Suwal., 4: 37-44. KUPRYJANOWICZ M. 2007. Postglacial development of vegetation in the vicinity of the Wigry Lake. Geochronometria, 27: 53-66.Google Scholar

 • LISS O. & BJERJEZINA N. 1981. Bołota Zapadno- Sibirskoy ravniny. Izdatelstvo Moskovskovo Universiteta, Moskwa.Google Scholar

 • ŁAWRYNOWICZ M. 1983. Cenococcum graniformae w Polsce. (summary: Cenococcum graniformae in Poland). Acta Mycologica., 19(1): 31-40.Google Scholar

 • MIREK Z., PIĘKOŚ-MIRKOWA H., ZAJĄC A., ZAJĄC M. 2002. Flowering plants and Pteridophytes of Poland. A checklist (Krytyczna lista roślin naczyniowych Polski). W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Krakow.Google Scholar

 • NALEPKA D. 1995. Palynological investigations of an archaeological site at Dudka (profile D1-26). Prz. Archeol., 43: 61-64.Google Scholar

 • NALEPKA D. & WALANUS A. 2003. Data processing in pollen analysis. Acta Palaeobot., 43(1): 125-134.Google Scholar

 • NILSSON O. & HJELMQUIST H. 1967. Studies on the nutlet structure of South Scandinavian Species of Carex. Botaniska Notiser, 120: 460-485.Google Scholar

 • NOWACZYK B. & TOBOLSKI K., 1980. W sprawie poźnoglacjalnych osadow wapiennych akumulowanych w środowisku wodnym. Bad. Fizjogr. Pol. Zach., 33: 65-78.Google Scholar

 • NOWIŃSKI M. 1967. Polskie zbiorowiska trawiaste i turzycowe. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa.Google Scholar

 • OKAMURA B. 1997. The ecology of subdivided populations of a clonal freshwater bryozoan in southern England. Archiv Hydrobiol., 141: 13-34.Google Scholar

 • OŁTUSZEWSKI W. 1937. Historia lasow Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego w świetle analizy pyłkowej. Pozn. Tow. Przyj. Nauk, Pr. Kom. Mat.-Przyr., Seria B, 8(4): 1-65.Google Scholar

 • ØKLAND K.A. & OKLAND J. 2000. Freshwater bryozoans (Bryozoa) of Norway: Distribution and ecology of Cristatella mucedo and Paludicella articulate. Hydrobiologia, 421: 1-24.CrossrefGoogle Scholar

 • PAWLIKOWSKI M., RALSKA-JASIEWICZOWA M., SCHONBORN W., STUPNICKA E. & SZEROCZYŃSKA K. 1982. Woryty near Gietrzwałd, Olsztyn Lake District, NE Poland - vegetational history and lake development during the last 12 000 years. Acta Palaeobot., 22(1): 85-116.Google Scholar

 • PIROŻNIKOW E. 2002. Rekonstrukcja obrazu roślinności naturalnej i antropogenicznej na podstawie analizy szczątkow makroskopowych ze stanowiska 41 w Paprotkach Kolonii, Gm. Miłki, pow. Giżycko: 23-54. In: Karczewska M., Karczewski M. & Pirożnikow E. (eds), Osada z okresu wpływow rzymskich i okresu wędrowek ludow w Paprotkach Kolonii stanowisko 41 w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich, Vol. 2. Analizy paleoekologiczne. Podlasko- Mazurska Pracownia Archeologiczna, Białystok.Google Scholar

 • POCHOCKA-SZWARC K. 2003. Szczegołowa mapa geologiczna Polski w skali 1: 50 000 ark. Banie Mazurskie i Mażucie. Central Geological Archives, Polish Geological Institute - National Research Institute, Warszawa.Google Scholar

 • POCHOCKA-SZWARC K. 2005. Zagadka zaniku jeziora skaliskiego w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich (summary: Mystery of the ancient Skaliska Lake in the Mazury Lakeland (NE Poland)). Prz. Geol., 53(10): 873-878.Google Scholar

 • POCHOCKA-SZWARC K. 2010. Zapis glacilimnicznej sedymentacji w basenie Niecki Skaliskiej - połnocna części Pojezierza Mazurskiego (summary: Glacilimnical sedimentation in the Skalisko Basin - northern parth of Mazurian Lakeland.). Prz. Geol., 58(10): 1014-1022.Google Scholar

 • POCHOCKA-SZWARC K. 2013. Some aspects of the last glaciation in the Mazury Lake District (northeastern Poland). Acta Palaeobot., 53(1): 3-8.Google Scholar

 • POCHOCKA-SZWARC K. & LISICKI S. 2001. Szczegołowa mapa geologiczna Polski w skali 1: 50 000, ark. Węgorzewo z Objaśnieniami. Central Geological Archives, Polish Geological Institute - National Research Institute, Warszawa.Google Scholar

 • POCHOCKA-SZWARC K., STACHOWICZ-RYBKA R., OBIDOWICZ A., KOŁACZEK P. & KARPIŃSKA M. 2006. Wstępne wyniki badań osadow i roślinności z kopalnego zbiornika jeziornego z okolic Węgorzewa: 25-27. In: Wacnik A. & Madeyska E. (eds), Konferencja naukowa. Polska połnocno-wschodnia w holocenie. Przyroda-Klimat-Człowiek. 23 czerwca 2006, Krakow. Streszczenia referatow i posterow. Instytut Botaniki PAN, Krakow.Google Scholar

 • POLCYN M. 2000. Archaeobotanical finds from the West Baltic Barrow Culture Lake Dwelling in Pieczarki (Great Masurian Lakeland). An Attemmpt at the Reconstruction of Plant Economy: 131-190. In: Kola E. (ed.), Studies In Lake Dwellings of West Baltic Culture. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.Google Scholar

 • RALSKA-JASIEWICZOWA M. 1966. Osady denne Jeziora Mikołajskiego na Pojezierzu Mazurskim w świetle badań paleobotanicznych (summary: Bottom sediments of the Mikołajki Lake (Masurian Lake District) in the light of palaeobotanical investigations. Acta Palaeobot., 7(2): 1-118.Google Scholar

 • RALSKA-JASIEWICZOWA M. 1989. Environmental changes recorded in lakes and mires of Poland during the last 13 000 years. Acta Palaeobot., 29: 1-120.Google Scholar

 • SCHILD R., TOBOLSKI K., KUBIAK-MARTENS L., BRATLUND B., EICHER U., CALDERONI G., MAKOWIECKI D., PAZDUR M.M., SCHWEINGRUBER F.H., van NEER W., WINIARSKAKABACIŃSKA M., ŻUREK S. 2003. Harvesting pike at Tłokowo: 149-155. In: Larsson L. (ed.), Mesolithic on the Move. Oxbow Books, Oxford.Google Scholar

 • SIENKIEWICZ E. 2013. Limnological record inferred from diatoms in the sediments of the Skaliska Lake (nort eastern Poland). Acta Palaeobot., 53(1): 99-104. STASIAK J. 1961. Pieczonki - profile of lacustrine sediments; Allerod, Younger Dryas and Holocene. In: Kondracki J. & Pietkiewicz S. (eds), VIth INQUA Congress Publications, Guide Book of Excursion D: 54-56. Państw. Wyd. Nauk, Łodź.Google Scholar

 • STASIAK J. 1963. Historia jeziora Kruklin w świetle osadow strefy litoralnej (summary: History of Kruklin Lake as revealed by the deposits of its littoral zone). Pr. Geogr. Inst. Geogr. PAN, 42: 1-94.Google Scholar

 • STASIAK J. 1965. Badania nad starożytnym krajobrazem Pojezierza Suwalskiego w rejonie Szwajcarii. Pr. Białost. Tow. Nauk., 7: 5-41.Google Scholar

 • STASIAK J. 1967. Notes on the origin of Late-Glacial lacustrine deposits in North-Eastern Poland. Biul. Perygl., 16: 247-256.Google Scholar

 • STASIAK J. 1969. Wstępne wyniki badań paleogeograficznych w Korklinach, pow. suwalski. Rocznik Białostocki, 9: 197-209.Google Scholar

 • STASIAK J. 1971. Holocen Polski Połnocno-Wschodniej. Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego 47. PWN, Warszawa.Google Scholar

 • STUPNICKA E. & SZEROCZYŃSKA K. 1982. Woryty near Gietrzwałd, Olsztyn Lake District, NE Poland - vegetational history and lake development during the last 12 000 years. Acta Palaeobot., 22(1): 85-116.Google Scholar

 • SZCZEPANEK K. & STACHOWICZ-RYBKA R. 2004. Late Glacial and Holocene vegetation history of the „Little Desert”, dune area south-eastern Silesian Upland, Southern Poland. Acta Palaeobot., 44(2): 217-237.Google Scholar

 • SZWARCZEWSKI P. & KUPRYJANOWICZ M. 2008. Etapy rozwoju zagłębień bezodpływowych w okolicach Sejn (summary: The evolutionary stages of local depressions in the Sejny area). In: Wacnik A. & Madeyska E. (eds), Polska połnocno-wschodnia w holocenie. Człowiek i jego środowiska. (Holocene of north-east Poland. Man and his environmental), Bot. Guidebooks, 30: 195-205.Google Scholar

 • TINNER W., BIGLER C., GEDYE S., GREGORYEAVES I., JONES R.T., KALTENRIEDER P., KRAHENBUHL U. & HU F.H. 2008. A 700-year paleoecological record of boreal ecosystem responses to climatic variation from Alaska. Ecology, 89(3): 729-743.PubMedGoogle Scholar

 • TOBOLSKI K. 1966. Poźnoglacjalna i holoceńska historia roślinności na obszarze wydmowym w dolinie środkowej Prosny. PTPN, Pr. Kom. Biol., 32(1): 1-68.Google Scholar

 • TOBOLSKI K. 2000. Przewodnik do oznaczania torfow i osadow jeziornych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.Google Scholar

 • TOŁPA S., JASNOWSKI M. & PAŁCZYŃSKI A. 1967. System der genetischen Klassifizierung der Torfe Mitteleuropas. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 76: 9-99.Google Scholar

 • TOŁPA S., JASNOWSKI M. & PAŁCZYŃSKI A. 1971. New classification of peat based on phytosociological methods. Bull. Intern. Peat Soc., 2: 9-14.Google Scholar

 • VELICHKEVICH F.YU. & ZASTAWNIAK E. 2006. Atlas of Pleistocene vascular plant macroremains of Central and Eastern Europe, Part I - Pteridophytes and monocotyledons. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Krakow.Google Scholar

 • VELICHKEVICH F.YU. & ZASTAWNIAK E. 2008. Atlas of vascular plant macroremains from the Pleistocene of central and eastern Europe, Part II - Herbaceous dicotyledons. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Krakow.Google Scholar

 • WACNIK A. 2009a. From foraging to farming in the Great Mazurian Lake District: palynological studies on Lake Miłkowskie sediments, northeast Poland. Veget. Hist. Archaeobot. 18: 187-203.Google Scholar

 • WACNIK A. 2009b. Vegetation development in the Lake Miłkowskie area, north-eastern Poland, from the Plenivistulian to the late Holocene. Acta Palaeobot., 49(2): 287-335.Google Scholar

 • WACNIK A. & RALSKA-JASIEWICZOWA M. 2008. Przemiany szaty roślinnej w rejonie kopalnego Jeziora Staświńskiego i jej związek z lokalnym osadnictwem pradziejowym (summary: Development of vegetation in relation to local prehistoric settlement in the fossil Lake Staświńskie (NE Poland). In: Wacnik A. & Madeyska E. (eds), Polska połnocno-wschodnia w holocenie. Człowiek i jego środowiska. (Holocene of north-east Poland. Man and his environmental), Bot. Guidebooks, 30: 207-228.Google Scholar

 • WACNIK A., STACHOWICZ-RYBKA R., CYWA K. & GUMIŃSKI W. 2010. New palaeobotanical data from the peat bog site of the para-Neolithic culture at Szczepanki (NE Poland). In: 8th European Palaeobotany-Palynology Conference, Budapest, Hungary, 06-10.07.2010. Program and Abstracts: 248-249.Google Scholar

 • WACNIK A., GOSLAR T. & CZERNIK J. 2012. Vegetation changes caused by agricultural societies in the Great Mazurian Lake District. Acta Palaeobot., 52(1): 59-104.Google Scholar

 • WICK L., van LEEUWEN J.F.N., van der KNAAP W.O. & LOTTER A. 2003. Holocene vegetation development in the catchment of Sagistalsee (1935 m a.s.l.), a small lake in the Swiss Alps. J. Paleolimnol., 30: 261-272.Google Scholar

 • WORONKO B. & POCHOCKA-SZWARC K. 2013. Depositional environment of a fan delta in a Vistulian proglacial lake (Skaliska Basin, north-eastern Poland). Acta Palaeobot., 53(1): 9-21.Google Scholar

 • ŻUREK S. 2003. Torfowiska Pojezierza Mazurskiego i ich związek z działalnością ludzi w poźnym glacjale i holocenie: 149-159. In: R. Gołębiewski (ed.), Ewolucja pojezierzy i pobrzeży południowo-bałtyckich. Katedra Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu UG, Gańsk.Google Scholar

 • ŻUREK S. & DRZYMULSKA D. 2005. Limnogenous mires in the southern coasts of the Wigry Lake Limnol. Rev., 7(3): 177-182.Google Scholar

About the article

Published Online: 2013-06-26

Published in Print: 2013-06-01


Citation Information: Acta Palaeobotanica, Volume 53, Issue 1, Pages 69–91, ISSN (Print) 2082-0259, DOI: https://doi.org/10.2478/acpa-2013-0005.

Export Citation

This content is open access.

Citing Articles

Here you can find all Crossref-listed publications in which this article is cited. If you would like to receive automatic email messages as soon as this article is cited in other publications, simply activate the “Citation Alert” on the top of this page.

[1]
Monika Karpińska-Kołaczek, Renata Stachowicz-Rybka, Andrzej Obidowicz, Michał Woszczyk, and Piotr Kołaczek
Review of Palaeobotany and Palynology, 2016, Volume 233, Page 199
[2]
Olga Druzhinina, Dmitry Subetto, Miglė Stančikaitė, Giedrė Vaikutienė, Jury Kublitsky, and Khikmatulla Arslanov
Baltica, 2015, Volume 28, Number 2, Page 121
[3]
Joanna Lenarczyk, Piotr Kołaczek, Vlasta Jankovská, Falko Turner, Monika Karpińska-Kołaczek, Roberta Pini, Anna Pędziszewska, Marcelina Zimny, Normunds Stivrins, and Artur Szymczyk
Review of Palaeobotany and Palynology, 2015, Volume 222, Page 129
[4]
Piotr Kołaczek, Mariusz Gałka, Monika Karpińska-Kołaczek, and Monika Lutyńska
Quaternary International, 2015, Volume 388, Page 39
[5]
Piotr Kołaczek, Joanna Mirosław-Grabowska, Monika Karpińska-Kołaczek, and Renata Stachowicz-Rybka
Quaternary International, 2015, Volume 388, Page 51
[7]
Mariusz Gałka, Kazimierz Tobolski, and Iwona Bubak
Quaternary International, 2015, Volume 388, Page 23
[8]
Monika Karpińska-Kołaczek, Piotr Kołaczek, and Renata Stachowicz-Rybka
Quaternary International, 2014, Volume 328-329, Page 196

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in