Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Acrocephalus

The Journal of Bird Watching and Bird Study Association of Slovenia - DOPPS Bird Life

4 Issues per year

Open Access
Online
ISSN
0351-2851
See all formats and pricing
More options …

The Kestrel Falco tinnunculus in Slovenia – a review of its distribution, population density, movements, breeding biology, diet and interactions with other species / Postovka Falco tinnunculus v Sloveniji – pregled njene razširjenosti, populacijske gostote, disperzije, gnezditvene biologije, prehrane in interakcij z drugimi vrstami

Tanja Šumrada / Jurij Hanžel
Published Online: 2013-04-25 | DOI: https://doi.org/10.2478/v10100-012-0001-0

The paper discusses the breeding and non-breeding distribution and population density of the Kestrel Falco tinnunculus in Slovenia, its movements, breeding biology, hunting behaviour, diet and interactions with other species. The data were collected from published works and directly from observers. The species’ breeding distribution is shown as a comparison of both national breeding bird atlases, which indicated no convincing changes in its distribution. The non-breeding season population estimate (1,000-2,000 ind.) is lower than the breeding population estimate (1,500-2,000 pairs). The Kestrel breeds at altitudes from 0 to 2,050 m a.s.l.; outside the breeding season, it has been observed at altitudes of up to 1,700 m a.s.l. At least part of the breeding population migrates, apparently more or less towards SSW. The breeding season lasts from February to July. It nests in trees, buildings, cliffs, nestboxes and on electricity pylons. In trees it uses abandoned nests of corvids. On buildings it nests mainly on ledges and in various openings. It often nests on industrial and residential buildings. On cliffs it nests in natural openings and in abandoned nests of other species. It lays 3-9 eggs, usually five. It hunts over open terrain by windhovering, active aerial pursuit and stooping onto the ground from perches. It feeds mainly on small mammals and, to a lesser extent, on passerines, reptiles and invertebrates. It interacts with other species during hunting, nest-site selection and breeding itself. Platyhelminthic, nematode, ixodid and insect parasites have all been recorded on the Kestrel

Keywords: Kestrel; Falco tinnunculus; Slovenia; distribution; population density; movements; breeding biology; diet; interactions

Ključne besede: postovka; Falco tinnunculus; Slovenija; razširjenost; populacijska gostota; disperzija; gnezditvena biologija; prehrana; interakcije

 • Bibič, A. (1994): Navadna postovka Falco tinnuculus, kačar Circaetus gallicus. - Acrocephalus 15 (64): 99.Google Scholar

 • Bibič, A. & Janžekovič, F. (1989): Ptiči Veržeja in okolice. - Acrocephalus 10 (41/42): 45−50.Google Scholar

 • Bombek, D. (2003): Postovka Falco tinnunculus, veliki srakoper Lanius excubitor. - Acrocephalus 24 (118): 110-111.Google Scholar

 • Bordjan, D. & Božič, L. (2009): Pojavljanje vodnih ptic in ujed na območju vodnega zadrževalnika Medvedce (Dravsko polje, SV Slovenija) v obdobju 2002-2008. - Acrocephalus 30 (141/142/143): 55-163.Google Scholar

 • Božič, I. A. (1998): Postovke (Falco sp.) na Ljubljanskem barju. - Moj mali svet 30 (9): 36-37.Google Scholar

 • Božič, I. A. (2009): Rezultati obročkanja ptičev v Sloveniji: 1926-1982. - Scopolia, Suppl. 4: 23-110.Google Scholar

 • Božič, L. (2003): Mednarodno pomembna območja za ptice v Sloveniji 2. Predlogi Posebnih zaščitenih območij (SPA) v Sloveniji. Monografija DOPPS št. 2. - DOPPS, Ljubljana.Google Scholar

 • Božič, L. & Bombek, D. (2003): Hribski škrjanec Lullulaarborea. - Acrocephalus 24 (118): 112-113.Google Scholar

 • Bračko, F. (1990): Peca - 2125 m. - Acrocephalus 11 (43/44): 37-38.Google Scholar

 • Bračko, F. (1995a): Lokalni ornitološki atlas Drave (Maribor-Ptuj) 1989-1992 (začasno poročilo). - Acrocephalus 16 (68/69/70): 58-61.Google Scholar

 • Bračko, F. (1995b): Navadna postovka Falco tinnunculus. - Acrocephalus 16 (71): 126.Google Scholar

 • Bračko, F. (1996): Sokolič Falco columbarius. - Acrocephalus 17 (74): 32-33.Google Scholar

 • Bračko, F. (1997): Ornitološki atlas Drave od Maribora do Ptuja (1989-1992). - Acrocephalus 18 (82): 57-97.Google Scholar

 • Brelih, S. & Tovornik, D. (1961): Prispevek k poznavanju tekutov (Mallophaga) Jugoslavije I. - Biološki vestnik 9 (1): 93-107.Google Scholar

 • Brglez, J. (1976): Uporabnost histološke tehnike pri parazitoloških favnističnih raziskavah strigeididnih sesačev. - Zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, Veterinarstvo 13 (2): 197-209.Google Scholar

 • Brglez, J. (1977): Zajedavci pri pticah v Sloveniji. Trematoda. - Zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, Veterinarstvo, Suppl. 3.Google Scholar

 • Brglez, J. (1980): Dve vrsti spirurid (Nematoda, Spiruridae Oerley, 1885) pri ujedah v Sloveniji. - Zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, Veterinarstvo 17 (1): 99-104.Google Scholar

 • Brglez, J. (1981a): Cladotaenia globifera (Batsch, 1786), Taeniidae Ludwig, 1886, pri nekaterih ujedah v Sloveniji. - Zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, Veterinarstvo 18 (2): 185-189.Google Scholar

 • Brglez, J. (1981b): Zajedavci pri pticah v Sloveniji. Cestoda, Nematoda, Acanthocephala. - Zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, Veterinarstvo, Suppl. 5.Google Scholar

 • Brglez, J. (1984): Synhimatus robertdollfusi Desportes, 1948, Acuariidae Seurat, 1913, pri ujedah v Sloveniji. - Zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, Veterinarstvo 21 (1): 163-166.Google Scholar

 • Cavé A. J. (1968): The breeding of the Kestrel, Falcotinnunculus L., in the reclaimed area Oosteljik Flevoland. - Netherlands Journal of Zoology 18 (3): 313-407.Google Scholar

 • Cramp, S. (ed.) (1980): Handbook of the Birds of Europe, the Middle East and North Africa. The Birds of the Western Palearctic. Vol. II. Hawks to Bustards. - Oxford University Press, Oxford.Google Scholar

 • Cepak, J., Klvaňa, P., Škopek, J., Schropfer, L., Jelinek, M., Hořak, D., Formanek, J. & Zarybnicky, J. (eds.) (2008): [Atlas of bird migration in Czech Republic and Slovakia.] - Aventinum, Praga. (in Czech)Google Scholar

 • Cerar, M. (1986): Poročilo iz Gornje Savinjske doline. - Acrocephalus 7 (29): 35-36.Google Scholar

 • CKFF (2011): Podatkovna zbirka CKFF (avgust 2011). - Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.Google Scholar

 • Denac, D. (1991): Navadna postovka Falco tinnunculus. - Acrocephalus 12 (49): 154.Google Scholar

 • Denac, D. (2002): Pomoč gnezdečim postovkam v naseljih. - Svet ptic 8 (2): N III.Google Scholar

 • Denac, D. (2005): Navadna čigra Sterna hirundo. - Acrocephalus 26 (124): 49.Google Scholar

 • Denac, D., Smole, J. & Vrezec, A. (2009): Naravovarstveno vrednotenje avifavne ob Savi med Krškim in Jesenicami na Dolenjskem s predlogom novega mednarodno pomembnega območja (IBA) za ptice v Sloveniji. - Natura Sloveniae 11 (1): 25-57.Google Scholar

 • Denac, K. (2010): Census of migrating raptors at Breginjski Stol (NW Slovenia) - the first confirmed bottleneck site in Slovenia. - Acrocephalus 31 (145/146): 77-92.Google Scholar

 • DOPPS (2011): Monitoring splošno razširjenih vrst ptic za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine - poročilo za leto 2010; poročilo za leto 2011. - DOPPS, Ljubljana.Google Scholar

 • DOPPS (unpubl.): Novi ornitološki atlas gnezdilk Slovenije NOAGS. - DOPPS, Ljubljana.Google Scholar

 • Dubois, P. J., Le Marechal, P., Olioso, G. & Yesou, P. (2008): [New inventory of birds of France.] - Delachaux et Niestle, Paris. (in French) Erjavec, F. (1995): Domače in tuje živali v podobah. - Mladinska knjiga, Ljubljana.Google Scholar

 • Fargallo, J. A., Blanco, G., Potti, J. & Vinuela, J. (2001): Nestbox provisioning in a rural population of European Kestrels: breeding performance, nest predation and parasitism. - Bird Study 48 (2): 236-244.CrossrefGoogle Scholar

 • Feldner, J., Rass, P., Petutschnig, W., Wagner, S., Malle, G., Buschenreiter, R. K., Wiedner, P. & Probst, R. (2006): Avifauna Karntens. Die Brutvogel. - Naturwissenschaftlicher Verein fur Karnten, Klagenfurt.Google Scholar

 • Freyer, H. (1842): Fauna der in Krain bekannten Saugethiere, Vogel, Reptilien und Fische. - Eger’schen Gubernial Buchdruckerei, Ljubljana.Google Scholar

 • Gamser, M. (2008): Popis kavk in navadnih postovk v Celju. Raziskovalna naloga. - Osnovna šola Ljubečna.Google Scholar

 • Geister, I. (1980): Slovenske ptice: priročnik za opazovanje in proučevanje ptic. - Mladinska knjiga, Ljubljana.Google Scholar

 • Geister, I. (1983): Prispevek k poznavanju ornitofavne Bobovka. - Acrocephalus 4 (17/18): 43-54.Google Scholar

 • Geister, I. (1995): Ornitološki atlas Slovenije. - DZS, Ljubljana.Google Scholar

 • Geister, I. (2002): Popis gnezdečih ptic na planoti med Goličem, Lipnikom in Kavčičem (Čičarija, Slovenija). - Annales 12 (1): 85-92.Google Scholar

 • Gregori, J. (1972): Ptice okolice Kranjske gore: prispevek k poznavanju ornitofavne Slovenije. Diplomska naloga. - Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo.Google Scholar

 • Gregori, J. (1976a): Okvirni ekološki in favnistični pregled ptičev Sečoveljskih solin in bližnje okolice. - Varstvo narave 9: 81-102.Google Scholar

 • Gregori, J. (1976b): Ornitološki izlet v Osp. - Proteus 38 (7): 275-279.Google Scholar

 • Gregori, J. (1977): Ekološki in favnistični pregled ptičev severozahodne Slovenije. - Larus 29/30: 33-75.Google Scholar

 • Gregori, J. (1986): Ptiči Sorice in Soriške planine. pp. 94-100 In: Bole, J. (ed.): Sorica in Soriška planina. - Muzejsko društvo, Škofja Loka.Google Scholar

 • Gregori, J. (1989): Favna in ekologija ptičev Pesniške doline (SV Slovenija, Jugoslavija). - Scopolia 19: 1-59.Google Scholar

 • Gregori, J. (2002): Ptiči ob Muri. pp. 65-71 In: Gogala, A. (ed.): Narava Slovenije, Mura in Prekmurje. - Prirodoslovni muzej, Ljubljana.Google Scholar

 • Gregori, J. & Šere, D. (2005): Ptiči Šaleških jezer in okolice. - Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana.Google Scholar

 • Hanžel, J. (2011): Postovka. - Svet ptic 17 (3): 28-29.Google Scholar

 • Hanžel, J. & Šumrada, T. (2008): Popis gnezdeče populacije postovk Falco tinnunculus v Ljubljani in značilnosti njenih gnezdišč v letu 2007. - Acrocephalus 29 (138/139): 149-153.Google Scholar

 • Havliček, V. & Kogovšek, I. (2003): “Trafognezdilnica” na Barju. - Svet ptic 9 (3): 26-27.Google Scholar

 • IBM (2011): IBM SPSS Statistics, ver. 20.0 - IBM, Armonk.Google Scholar

 • Jančar, T. (1997): Ornitološki atlas gnezdilk Triglavskega narodnega parka 1991-1996. Projektno poročilo. - DOPPS, Ljubljana.Google Scholar

 • Jančar, T. (1999): Siva vrana Corvus corone cornix, postovka Falco tinnunculus. - Acrocephalus 20 (92): 33.Google Scholar

 • Jančar, T. & Trebušak, M. (2000): Ptice KozjanskegaGoogle Scholar

 • regijskega parka. - Acrocephalus 21 (100): 107-134.Google Scholar

 • Janžekovič, F. & Šorgo, A. (1995): Gnezdenje sive vrane (Corvus corone cornix) in navadne postovke (Falcotinnunculus) na visokonapetostnih daljnovodnih stebrih. - Elektrotehniški vestnik 62 (2): 88-90.Google Scholar

 • Jurečič, S. (1992): Navadna postovka Falco tinnunculus. - Acrocephalus 13 (51): 49-50.Google Scholar

 • Kerček, M. (2005): Ptice akumulacije Medvedce. Diplomska naloga. - Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta, Oddelek za biologijo.Google Scholar

 • Kmecl, P. (1997): Zimski ornitološki atlas Triglavskega narodnega parka. Projektno poročilo. - DOPPS, Ljubljana.Google Scholar

 • Kmecl, P. (2001): Postovka Falco tinnunculus. - Acrocephalus 22 (108): 177-178.Google Scholar

 • Korpimaki, E. (1987): Dietary shifts, niche relationships and reproductive output of coexisting Kestrels and Longeared Owls. - Oecologia 74 (2): 277-285.Google Scholar

 • Korpimaki, E., Tolonen, P. & Bennett, G. F. (1995): Blood parasites, sexual selection and reproductive success of European Kestrels. - Ecoscience 2 (4): 335-343.Google Scholar

 • Kostrzewa, R. & Kostrezwa, A. (1991): Winter weather, spring and summer density, and subsequent breeding success of Eurasian Kestrels, Common Buzzards, and Northern Goshawks. - The Auk 108 (2): 342-347.Google Scholar

 • Kostrzewa, R. & Kostrezwa, A. (1993): Der Turmfalke. - AULA Verlag, Wiesbaden.Google Scholar

 • Kozinc, B. (1987): Navadna postovka Falco tinnunculus. - Acrocephalus 8 (33): 44.Google Scholar

 • Kozinc, B. (2003): Popis ptičev na Bledu. - Golf 9 (2): 51.Google Scholar

 • Kubler, S., Kupko, S. & Zeller, U. (2005): The kestrel (Falco tinnunculus) in Berlin: investigation of breeding biology and feeding ecology. - Journal of Ornithology 146 (3): 271-278.CrossrefGoogle Scholar

 • Lipej, L. (1988): Postovka. - Lovec 71 (5): 138-139.Google Scholar

 • Lipej, L. (1993): Status in ogroženost gnezditvene populacije navadne postovke (Falco tinnunculus) na Sečoveljskih solinah. - Annales 3 (3): 29-36.Google Scholar

 • Lipej, L. (1997): Gnezdenje navadne postovke Falcotinnunculus na robu Škocjanskega zatoka. - Falco 11: 49-50.Google Scholar

 • Lipej, L. & Gjerkeš, M. (1994): Ujede (Falconiformes) in sove (Strigiformes) Slovenske Istre. - Annales 4 (4): 53-62.Google Scholar

 • Lipej, L., Gjerkeš, M. & Lipej, B. (2005): Vloga pernatih plenilcev na meji med flišem in krasom. pp. 367-380 In: Rožac-Darovec, V. (ed.): Meje in konfini. - Založba Annales, Koper.Google Scholar

 • Marčeta, B. (1994a): Gnezditvena biologija in ekologija navadne postovke (Falco tinnunculus) v Slovenskem primorju. Diplomska naloga. - Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo.Google Scholar

 • Marčeta, B. (1994b): Stanje in ogroženost gnezdilcev sten črnokalskega Kraškega roba. - Annales 4 (4): 43-52.Google Scholar

 • Martinez-Padilla, J. & Millan, J. (2007): Prevalence and intensity of intestinal parasitation in a wild population of nestling Eurasian Kestrel Falco tinnunculus. - Aredola 54 (1): 109-115.Google Scholar

 • Matvejev, S. D. (1983): Ptice Triglavskog nacionalnog parka i susednih predela. - Larus 33/34/35: 69-91.Google Scholar

 • Maumary, L., Vallotton, L. & Knaus, P. (2007): Die Vogel der Schweiz. - Schweizerische Vogelwarte, Sempach & Nos Oiseaux, Montmollin.Google Scholar

 • Mihelič, T. (2002): Prehrana velike uharice Bubo bubo v jugozahodni Sloveniji. - Acrocephalus 23 (112): 81-86.Google Scholar

 • Mohar, P. (2005): Ekološka in naravovarstvena analiza ptic gnezdilk ob reki Savi med Hrastjem in Litijo. Diplomska naloga. - Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo.Google Scholar

 • Negro, J. J., Ibanez, C., Peerezjordaa, J. L. & Delariva, M. J. (1992): Winter predation by Common Kestrel Falcotinnunculus on Pipistrelle Bats Pipistrellus pipistrellus in Southern Spain. - Bird Study 39 (3): 195-199.CrossrefGoogle Scholar

 • Perušek, M. (2004): Škrjančar Falco subbuteo. - Acrocephalus 25 (123): 225.Google Scholar

 • Planinc, G. (1994): Prispevek k poznavanju gnezditvene ekologije navadne postovke na Sečoveljskih solinah v letu 1990. - Annales 4 (4): 233-236.Google Scholar

 • Pogačar, P., Jančar, S. & Prepeluh, J. (2003): Postovka.Google Scholar

 • Raziskovalna naloga. - Osnovna šola Božidarja Jakca Ljubljana.Google Scholar

 • Pokorny, B. (2001): Poletna sestava združbe ptic mesta Velenje. pp. 128-139 In: Šalej, M. (ed.): Velenje: zbornik raziskovalnega tabora v letih 1999 in 2000. - ERICo, Inštitut za ekološke raziskave, Velenje.Google Scholar

 • Pokorny, B. (2003): Ptice v občini Šmartno ob Paki. pp. 223-233 In: Šalej, M. & Šterbenk, E. (ed.): Šmartno ob Paki: zbornik raziskovalnega tabora ERICa v letih 2001 in 2002. - ERICo, Inštitut za ekološke raziskave, Velenje.Google Scholar

 • Polak, S. (1993): Ptice gnezdilke Cerkniškega jezera in bližnje okolice. - Acrocephalus 14 (56/57): 32-62.Google Scholar

 • Polak, S. (ed.) (2000): Mednarodno pomembna območja za ptice v Sloveniji. Monografija DOPPS št. 1. - DOPPS, Ljubljana.Google Scholar

 • Ranazzi, L., Manganaro, A. & Salvati, L. (2000): The breeding success of Tawny Owls (Strix aluco) in a Mediterranean area: a long-term study in urban Rome. - Journal of Raptor Research 34 (4): 322-326.Google Scholar

 • Reiser, O. (1925): Die Vogel vom Marburg an der Drau. - Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Vereines fur Steiermark. Band 61, Graz.Google Scholar

 • Rejt, Ł. (2006): Does larder-hoarding affect the condition of chicks in urban kestrels? - Biologia 61 (2): 221-224.Google Scholar

 • Rejt, Ł., Turlejski, K., Bronche, K. & Topczewski, A. M. (2000): Can food caching increase frequency of feeding in urban Kestrels Falco tinnunculus? - Acta Ornithologica 35 (2): 217-221.CrossrefGoogle Scholar

 • Riegert, J., Fainova, D., Mikeš, V. & Fuchs, R. (2007): How urban Kestrels Falco tinnunculus divide their hunting grounds: partitioning or cohabitation? - Acta Ornithologica 42 (1): 69-75.CrossrefGoogle Scholar

 • Riegert, J. & Fuchs, R. (2011): Fidelity to roost sites and diet composition of wintering male urban Common Kestrels Falco tinnunculus. - Acta Ornithologica 46 (2): 183-189.CrossrefGoogle Scholar

 • Riegert, J., Lovy, M. & Fainova, D. (2009): Diet composition of Common Kestrels Falco tinnunculus and Long-eared Owls Asio otus coexisting in an urban environment. - Ornis Fennica 86 (4): 123-130.Google Scholar

 • Rijavec, A. (2007): Poročilo o delu ornitološke skupine. pp. 51-54 In: Kodele Krašna, I. (ed.): Biološko raziskovalni tabor “Novaki 2006”. - Zavod RS za varstvo narave, Ljubljana.Google Scholar

 • Rubinić. B. (1994): Ribji orel Pandion haliaetus. - Acrocephalus 15 (63): 54.Google Scholar

 • Rubinić. B. (2000): Begunjščica in Stol. - Svet ptic 6 (4): 18-19.Google Scholar

 • Ružić, M., Topić, G., Šćiban, M. & Spremo, N. (2010): Prostorni raspored, odabir mesta za gnežđenje in gustina gnežđenja obične vetruške Falco tinnunculus u Novom Sadu. - Ciconia 19: 89-96.Google Scholar

 • Samwald, O. (1997): Turmfalke Falco tinnunculus. pp. 114-115 In: Sackl, P. & Sammwald, O. (eds.): Atlas der Brutvogel der Steiermark. - BirdLife Osterreich - Landesgruppe Steiermark & Steiermarkisches Landesmuseum Joanneum, Graz.Google Scholar

 • Schiavuzzi, B. (1879): [List of birds living in Istria, particularly in the marshes of Piran.] - Bollettino della Societa Adriatica di Scienze Naturali in Trieste 4: 53-76. (in Italian) Scopoli, G. A. (1769): Annus I. Historico-Naturalis.Google Scholar

 • Descriptiones avium. - Sumtib. Christ. Gottlob Hilscheri, Lipsiae.Google Scholar

 • Seidensacher, E. (1864): Die Vogel von Cilli. - Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Vereines fur Steiermark 2: 57-90.Google Scholar

 • Senegačnik, K., Sovinc, A. & Šere, D. (1998): Ornitološka kronika 1994, 1995. - Acrocephalus 19 (87/88): 77-91.Google Scholar

 • Sovinc, A. (1994): Zimski ornitološki atlas Slovenije. - Tehniška založba Slovenije, Ljubljana.Google Scholar

 • Sovinc, A. & Šere, D. (1993): Ornitološka kronika za leto 1991. - Acrocephalus 14 (58/59): 140-144.Google Scholar

 • Sovinc, A., Tome, D. & Trontelj, P. (1993): Ornitološki atlas Ljubljanskega barja - poročilo o poteku popisovanja. - Acrocephalus 14 (60): 145-151.Google Scholar

 • Sovinc, A. & Šere, D. (1994): Ornitološka kronika za leto 1992. - Acrocephalus 15 (64): 102-106.Google Scholar

 • Sovinc, A. & Šere, D. (1996): Ornitološka kronika za leto 1993. - Acrocephalus 18 (75/76): 97-100.Google Scholar

 • Spina, F. & Volponi, S. (2008): [Atlas of Bird Migration in Italy. No. 1. Non-Passeriformes.] - Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Roma. (in Italian) Surina, B. (1999): Ornitofavna zgornjega dela doline Reke in bližnje okolice - Annales 9 (2): 303-314.Google Scholar

 • SURS (2011): Statistični letopis 2011. - Statistični urad Republike Slovenije, Ljubljana.Google Scholar

 • Šegula, B. (2001): Postovka Falco tinnunculus. - Acrocephalus 22 (108): 177.Google Scholar

 • Šere, D. (1982): Ptiči Stožic pri Ljubljani, 1972-1982 - favnistični pregled, obročkanje in najdbe. - Acrocephalus 3 (13/14): 1-61.Google Scholar

 • Šere, D. (1984): Navadna postovka Falco tinnunculus. - Acrocephalus 5 (19/20): 24.Google Scholar

 • Šere. D. (1997): Postovka Falco tinnunculus, sraka Pica pica. - Acrocephalus 18 (84): 158.Google Scholar

 • Šere, D. (1999): Rdečenoga postovka Falco vespertinus. - Acrocephalus 20 (93): 57-58.Google Scholar

 • Šere, D. (2009): Kratko poročilo o obročkanih ptičih v Sloveniji, 1983-2008. - Scopolia, Suppl. 4: 111-174.Google Scholar

 • Škornik, I., Makovec, T. & Miklavec, M. (1990): Favnistični pregled ptic slovenske obale. - Varstvo narave 16: 49-99.Google Scholar

 • Šmuc, A. (1980): Ptice Sečoveljskih in Ulcinjskih solin.Google Scholar

 • Diplomska naloga. - Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo.Google Scholar

 • Štumberger, B. (1994): Popis ptic volčeških travnikov (Celje) in njihovo naravovarstveno ovrednotenje. - Acrocepalus 15 (65/66): 123-134.Google Scholar

 • Tome, D. (1986): Cerkev - pribežališče za sove? - Acrocephalus 7 (30): 53-55.Google Scholar

 • Tome, D. (1994): Diet composition of the Long-eared Owl in central Slovenia: seasonal variation in prey use. - Journal of Raptor Research 28 (4): 253-258.Google Scholar

 • Tome, D. (2001): Nekaj značilnosti avifavne Pivških jezer. - Annales 11 (2): 271-276.Google Scholar

 • Tome, D. (2007): Nest defense and some rare breeding events in Long-eared Owls (Asio otus). - Journal of Raptor Research 41 (2): 170-173.CrossrefGoogle Scholar

 • Tome, D., Sovinc, A. & Trontelj, P. (2005): Ptice Ljubljanskega barja. Monografija DOPPS št. 3. - DOPPS, Ljubljana.Google Scholar

 • Tome, D., Vrezec, A., Koce, U. & Bordjan, D. (2011): Ptice Ljubljane in okolice. Končno poročilo. - Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana.Google Scholar

 • Tovornik, D. (1990): The Significance of the Birds (Aves) as the Hosts and Disseminators of Ixodid Ticks (Yugoslavia). - Biološki vestnik 38 (2): 77-107.Google Scholar

 • Trilar, T. (2004): Ticks (Acarina: Ixodidae) on birds in Slovenia. - Acrocephalus 25 (123): 213-216.Google Scholar

 • Trontelj, P. (2008): Ptice občine Dol pri Ljubljani. pp. 293-353 In: Omerzu, S. (ed.): Iz dežele Jurija Vege. Zbornik občine Dol pri Ljubljani 1. - Občina Dol pri Ljubljani, Ljubljana.Google Scholar

 • Trontelj, P. & Vogrin, M. (1993): Ptice Jovsov in predlogi za njihovo varstvo. - Acrocephalus 14 (61): 200-209.Google Scholar

 • Videler, J. J., Weihs, D. & Daan, S. (1983): Intermittent gliding in the hunting flight of the kestrel, Falcotinnunculus L. - Journal of Experimental Biology 102 (1): 1-12.Google Scholar

 • Village, A. (1990): The Kestrel. - T & A D Poyser, London.Google Scholar

 • Vogrin, M. (1997): Pojavljanje in prelet ujed na Dravskem polju (SV Slovenija). - Falco 11 (12): 31-34.Google Scholar

 • Vogrin, M. (2000): Nekatere vrste ptic gnezdilk na kmetijski površini v spodnji Savinjski dolini. - Sodobno kmetijstvo 33 (11/12): 508-509.Google Scholar

 • Vogrin, M. (2004): Ptice na hmeljiščih v spodnji Savinjski dolini. - Acrocephalus 25 (120): 27-29.Google Scholar

 • Vogrin, M. (2006): Ptice v mestih. - Proteus 69 (4): 165-170.Google Scholar

 • Vogrin, M. (2009): Ptice med Pohorjem in Halozami. pp. 469-488 In: Gradišnik, S. (ed.): Zbornik občine Slovenska Bistrica III: Svet med Pohorjem in Bočem. - Zavod za kulturo, Slovenska Bistrica.Google Scholar

 • Vogrin, M. & Miklič, A. (2004a): Ptice gnezdilke na golf igrišču Ptuj. - Biota 5 (1/2): 77-86.Google Scholar

 • Vogrin, M. & Miklič, A. (2004b): Ptice gnezdilke melioracijskih jarkov sredi intenzivnih kmetijskih površin Dravskega polja. - Biota 5 (1/2): 87-92.Google Scholar

 • Vrezec, A. (1995): Rjavi lunj Circus aeruginosus. - Acrocephalus 16 (71): 125.Google Scholar

 • Vrezec, A. (1997): Ujede in sove Dravinjske doline. - Falco 11 (12): 17-20.Google Scholar

 • Vreš, B. & Vrhovnik, D. (1984): Ornitološki pogled na Dravograjsko jezero. - Acrocephalus 5 (19/20): 11-16.Google Scholar

 • Vukelič, E. (2001): Poročilo o delu ornitološke skupine na raziskovalnem taboru študentov biologije Cerkno 2000. pp. 63-68 In: Raziskovalni tabor študentov biologije Cerkno 2000. - Zavod za tehnično kulturo Slovenije, Gibanje znanost mladini, Ljubljana.Google Scholar

 • Zois, S. (1790/1800): Aves terrestres Europae. - [http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOCYJ3DA9MZ], 16/5/2012.Google Scholar

About the article

Published Online: 2013-04-25

Published in Print: 2012-03-01


Citation Information: Acrocephalus, Volume 33, Issue 152-153, Pages 5–24, ISSN (Print) 0351-2851, DOI: https://doi.org/10.2478/v10100-012-0001-0.

Export Citation

This content is open access.

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in