Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae

2 Issues per year

Open Access
Online
ISSN
0520-7371
See all formats and pricing
More options …

Attitudes Of Schoolgirls Towards Physical And Sport Education

Tibor Balga
 • Department of Sport Educology and Sport Humanities, Faculty of Physical and Sport Educations, Comenius University, Bratislava
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
/ Branislav Antala
 • Department of Sport Educology and Sport Humanities, Faculty of Physical and Sport Educations, Comenius University, Bratislava
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
/ Lenka Sabová
 • Department of Sport Educology and Sport Humanities, Faculty of Physical and Sport Educations, Comenius University, Bratislava
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
Published Online: 2015-09-30 | DOI: https://doi.org/10.1515/afepuc-2015-0004

Abstract

This paper presents the results of research focused on the attitudes of schoolgirls at the 5th and 9th grade of primary schools towards physical and sport education. The aim of this project was to find out the level of the attitudes of schoolgirls at primary schools in the Bratislava Region. The research sample consisted of 247 schoolgirls attending urban and village primary schools. The basic research tool we have used was the standardized attitudinal questionnaire designed for the primary schools pupils. We have found out that in the 5th and 9th grade of primary schools the positive attitudes toward physical and sport education prevail over the indifferent attitudes. At primary schools in the Bratislava Region, the schoolgirls in the 5th grade showed more positive attitudes than schoolgirls in the 9th grade.

Keywords: attitudes; physical and sport education; schoolgirls; primary school

References

 • 1. ANTALA, B. et al., 2014. Telesná a športová výchova a súčasná škola. Bratislava: NŠC, FTVŠ UK. ISBN 978-80-971466-1-0.Google Scholar

 • 2. ANTALA, B. a S. DOROŠOVÁ, 1996. Postoje žiakov pohybovo podpriemerných a pohybovo nadpriemerných ku školskej telesnej výchove. In Telesná výchova a šport, roč. 6, č. 4., s. 8-10. ISSN 1335-2245.Google Scholar

 • 3. BARTÍK, P., 2005. Postoje žiakov 2. stupňa základnej školy k telesnej výchove. In Acta universitatis Matthiae Belii. Zborník vedeckovýskumných prác. Banská Bystrica: PF UMB, č. 9, s. 158-164. ISBN 80-8083-161-0.Google Scholar

 • 4. BARTÍK, P., 2007. Postoje žiakov 5. a 9. ročníkov na vybraných ZŠ k telesnej výchove. In Optimální pusobení tělesné záteže a výživy. Sborník příspevku ze XVI. Ročníku interdisciplinární konference s medzinárodní účastí. Hradec Králové: PF UHK, s. 210-216. ISBN 978-80-7041-513-9.Google Scholar

 • 5. BARTÍK, P., 2009/a. Postoje žiakov základných škôl k telesnej výchove. In Exercitatio corpolis – motus – salus. Slovak journal of sport sciences. Banská Bystrica: FHV UMB, KTVaŠ, Vedecká spoločnosť pre TV a šport, s. 153-159. ISSN 1337-7310.Google Scholar

 • 6. BARTÍK, P., 2009/b. Úroveň postojov k telesnej výchove a športu žiakov ZŠ v stredoslovenskom regióne. In KOLEKTÍV Šport a zdravie 2009. Nitra: UKF PF KTVŠ, str. 19-25.Google Scholar

 • 7. BARTÍK, P., 2009/c. Postoje žiakov základných škôl k telesnej výchove a športu a úroveň ich teoretických vedomostí z telesnej výchovy v intenciách vzdelávacieho štandardu. Banská Bystrica: FHV UMB Banská Bystrica. ISBN 978-80-8083-764-8.Google Scholar

 • 8. BARTÍK, P. a P. MESIARIK, 2009. Postoje žiakov deviateho ročníka základných škôl v stredoslovenskom regióne k školskej telesnej výchove a športu. In Telesná výchova a šport, roč. 19, č. 1, s. 7-9. ISSN 1335-2245.Google Scholar

 • 9. BARTÍK, P. a P. MESIARIK, 2011. Vplyv záujmovej školskej telesnej výchovy a športu na formovanie pozitívnych postojov žiakov k pohybovým aktivitám. In Exercitatio corpolis - motus – salus. Slovak journal of sports sciences. Banská Bystrica: FHV UMB, roč. 3, č. 1, s. 97-104. ISSN 1337-7310.Google Scholar

 • 10. BENDÍKOVÁ, E., 2009. Kritický pohľad na príčiny pohybovej nedostatočnosti slovenských školákov. In Tělesná výchova a sport mládeže, roč. 75, č.5, s. 2-5. ISSN 1210-7689.Google Scholar

 • 11. BENDÍKOVÁ, E., 2011. Hľadajme príčiny poklesu záujmu žiakov o školskú telesnú a športovú výchovu. In Tělesná výchova a sport mládeže, roč. 77, č.2, s. 18-20. ISSN 1210-7689.Google Scholar

 • 12. BOROŠ, J., 2001. Základy sociálnej psychológie. Bratislava: Iris, s. 227. ISBN 80-89018-20-3.Google Scholar

 • 13. DOBRÝ, L., 2006. Souvislosti výkonu s duševním růstem mladých sportovců. In Tělesná výchova a sport mládeže, 72, č. 2, s. 18-24. ISSN 1210 – 7689.Google Scholar

 • 14. GÖRNER, K. a J. STARŠÍ, 2001. Postoje, vedomosti a názory žiakov II. stupňa ZŠ na telesnú výchovu. Banská Bystrica: UMB, Fakulta humanitných vied. ISBN 80-8055-565-6.Google Scholar

 • 15. ORAVCOVÁ, J., 2004. Sociálna psychológia. Banská Bystrica: FHV UMB, s. 314. ISBN 80-8055-980-5.Google Scholar

 • 16. PALIČKA, M., 2009. Postoje žiakov deviateho ročníka základných škôl v regióne Spiš k školskej telesnej výchove a športu. In KOLEKTÍV Mladá veda 2009. Vedy o športe. Zborník vedeckých štúdií doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Banská Bystrica: Fakulta humanitných vied UMB, s. 122-126. ISBN 978-80-8083-857-7.Google Scholar

 • 17. PALIČKA, M., 2010. Postoje žiakov mestských a vidieckých základných škôl v regióne Spiš k telesnej výchove a športu. In Acta Facultatis Humanisticae Universitatis Matthiae Belii Neosoliensis. Vedy o športe. Zborník vedeckých štúdií učiteľov a doktorandov Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Banská Bystrica: FHV UMB, s. 132-138. ISBN 978-80-557-0040-3.Google Scholar

 • 18. POLIACH, V., 2003. Základy psychológie osobnosti. Žilina: EDIS pre PF UMB. 74 s. ISBN 80-8070-050-8.Google Scholar

 • 19. SIVÁK, J. et al., 2000. Vzdelávací štandard z telesnej výchovy pre 2. stupeň základných škôl. Bratislava: MŠ SR. 31 s.Google Scholar

 • 20. ZAPLETALOVÁ et al., 2011. Sekulárny trend v ukazovateľoch telesného rozvoja a pohybovej výkonnosti 11- až 18-ročnej školskej populácie na Slovensku. Bratislava: PEEM. ISBN 978-80-8113-042-7.Google Scholar

About the article

Published Online: 2015-09-30

Published in Print: 2015-05-01


Citation Information: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae, Volume 55, Issue 1, Pages 29–38, ISSN (Online) 0520-7371, DOI: https://doi.org/10.1515/afepuc-2015-0004.

Export Citation

© Tibor Balga et al.. This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License. BY-NC-ND 3.0

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in