Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae

2 Issues per year

Open Access
Online
ISSN
0520-7371
See all formats and pricing
More options …

Lawful Solutions For Violation On Women In Sports

Zuzana Sakáčová
 • Department of Sport Educology and Sport Humanities, the Faculty of Physical Education and Sport, Comenius University, Bratislava
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
Published Online: 2015-11-07 | DOI: https://doi.org/10.1515/afepuc-2015-0011

Summary

This contribution deals with the legal aspects and acts of violence against a group of women in sport. Discussions about violence in society and thus on violence in sport are often associated with people's thoughts about the moral state of society as a whole. Violence against women is one of the most widespread violations of human dignity. It represents a violation of human rights, namely the right to life, the right to safety, the right to dignity, the right to physical and mental integrity. It is desirable to raise awareness about the prevention of sexual violence at all levels. We have to focus on preventive precautions to support projects to fight violence and intolerance in sport, to develop codes of conduct that determine the relationship between athletes, relations between men and women, as well as relations between coaches and officials, relations between parents and coaches. The Slovak Republic is only at the beginning of the way of creating the relationship between law and sport. Therefore, it is necessary to increase the legal awareness of sport as a tool for regulation in sport activities.

Keywords: violence; violence against women; violence against sportswomen; criminal offences; sexual harassment; abuse

References

 • 1. ALEXANDER, K., A. STAFFORD a R. LEWIS, 2011. The Experiences of Children Participating in Organised Sport in the UK. Edinburgh: NSPCC.Google Scholar

 • 2. BODNÁROVÁ, B., J. FILADELFIOVÁ a B. HOLUBOVÁ, 2008. Reprezentatívny výskum výskytu a skúseností žien s násilím páchaným na ženách (VAW) na Slovensku. Bratislava: IVPR.Google Scholar

 • 3. BODNÁROVÁ, B. a J. FILADELFIOVÁ, 2002. Domáce násilie na Slovensku. Bratislava: Stredisko pre štúdium práce a rodiny. ISBN 80-89048-06-4.Google Scholar

 • 4. CVIKOVÁ, J. a J. JURÁŇOVÁ, 2001. Piata žena. Aspekty násilia páchaného na ženách. Bratislava: Aspekt. ISBN 80-85549-28-X.Google Scholar

 • 5. DÉCAMPS, G., N. DOMINGUEZ, A. JOLLY and S. AFFLELOU, 2011. Les violences sexuelles et leurs répercussions psychologiques chez les sportifs. In: DÉCAMPS, G. (Ed.) Psychologie du sport et de la santé. Chapter: 19. Bruxelles: De Boeck, pp.349-362.Google Scholar

 • 6. Doporučení Evropské komisii. Bezpečněji, lépe, silněji! Prevence sexuálního obtěžování a zneužívání ve sportu. [online]. 2013 [cit.2013-10-02]. Dostupné z www.olympic.cz.

 • 7. FASTING, K. a N. KNORRE, 2005. Ženy ve sportu v České republice. Praha: Norská sportovní univerzita a Český olympijský výbor Oslo a Praha. ISBN 80-239-5723-6.Google Scholar

 • 8. FASTING, K., 2013. Preventing sexual harassment in sport - a need for transforming coaching education? [online]. 2013 [2015-03-02]. Dostupné z: http://www.ews-online.org/files/doc/Conference-Paris/Fasting.pdf.

 • 9. FASTING, K., C. BRACKENRIDGE and J. SUNDGOT-BORGEN, 2000. Females, Elite Sports and Sexual Harassment. The Norwegian Women Project. Oslo, Norwegian Olympic Committee.Google Scholar

 • 10. FASTING, K., C.H. BRACKENRIDGE and J. SUNDGOT-BORGEN, 2004. Prevalence of sexual harassment among Norwegian female elite athletes in relation to sport type. International Review for the Sociology of Sport, 39(4), 373 - 386.Google Scholar

 • 11. FILADELFIOVÁ, J., 2005. Stav násilia páchaného na ženách v SR. In: BÚTOROVÁ, Z., FILADELFIOVÁ, J., et.al. Násilie páchané na ženách ako problém verejnej politiky, Bratislava: IVO.Google Scholar

 • 12. Final Report of Activities of the Group of Specialists for Combating Violence Against Women, EG-S-VL (97) 1, Rada Európy, 1997.Google Scholar

 • 13. Holubová, B., 2007. Sexuálne a šikanózne obťažovanie žien na pracovisku. VÚ 2219-2007. Bratislava: Inštitút pre výskum práce a rodiny [online]. 2007 [2015-04-02]. Dostupné na: http://www.sspr.gov.sk/IVPR/images/IVPR/vyskum/2007/Holubova.pdf

 • 14. CHRONI, S. and K. FASTING, 2009. Prevalence of male sexual harassment among female sport participants in Greece. Inquiries in Physical Education & Sport, 7(3), 254-262.Google Scholar

 • 15. CHRONI, S. et al., 2012. Sexual and gender harassment and sexual abuse: Initiatives for prevention in sport. Frankfurt: Deutsche Sportjugend im Deutschen Olympischen Sportbunde.V.Google Scholar

 • 16. International Olympic Committee. 2007. Consensus statement on “Sexual harassment & abuse in sport”. Lausanne, 8 February 2007 [online]. 2007 [cit. 2015-03-05]. Dostupné z: http://www.olympic.org/content/news/media-resources/manual-news/1999/2007/02/08/ioc-adopts-consensus-statement-on-sexual-harassment-and-abuse-in-sport/

 • 17. JOLLY, A. a G. DÉCAMPS, 2006. Les agressions sexuelles en milieu sportif: une enquête exploratoire. In: Science et Motricite, 57(1), 105 - 121. ISSN 1378-1863.Google Scholar

 • 18. MÁTEL, A., 2009. Naše možnosti pomoci ženám – obetiam domáceho násilia. Skalica: Občianske združenie ALIJA. ISBN 978-80-970083-1-4.Google Scholar

 • 19. National Action Plan for the Prevention and Elimination of Violence against Women for the years 2014 to 2019 (Národný akčný plán na prevenciu a elimináciu násilia na ženách na roky 2014 – 2019) 2013 [online]. 2014 Dostupné z: lt.justice.gov.sk/Attachment/Vlastnymat_doc.pdf?instEID=1&attEID=59764&docEID=331654&matEID=6656&langEID=1&tStamp=20131007181553383 (

 • 20. HEJDIŠ, M. et.al., 2009. Sociálna a ekonomická núdza - bezpečnosť jedinca a spoločnosti. Bratislava: VŠZaSP Sv. Alžbety v Bratislave. ISBN 978-80-89271-63-4.Google Scholar

 • 21. ONDREJKOVIČ, P., 2008. Násilie-spoločensky nežiaduci jav. In: Sociológia 40(5), 391-416. ISSN 0049-1225.Google Scholar

 • 22. PALMER, C., 2011. Violence against women and sport [online]. 2011[2015-02-02]. Dostupné z:http://www.endviolenceagainstwomen.org.uk/data/files/resources/22/EVAW-Violence-Against-women-and-Sport-Dr-C-Palmer-July-2011.pdf

 • 23. Rozsudek Nejvyššího soudu ČR z dňa 26.1.2007, sp. zn. 11 Tdo 759/2006.Google Scholar

 • 24. SPURNÝ, J., 1996. Psychologie násilí : o psychologické podstatě násilí, jeho projevech a způsobech psychologické obrany proti němu. Praha: Eurounion. ISBN 80-85858-30-4.Google Scholar

 • 25. 5th World Conference on Women and Sport [online]. 2012 [2015-01-02]. Dostupné z: http://www.olympic.org/news/5th-world-conference-on-women-and-sport-calls-for-more-women-in-leadership-roles/154587

 • 26. TOFTEGAARD-NIELSEN, J., 2001. The forbidden zone: Intimacy, sexual relations and misconduct in the relationship between coaches and athletes. International Review for the Sociology of Sport, 36(2), 165-182.Google Scholar

 • 27. European Parliament resolution of 26 November 2009 on the elimination of violence against women (Uznesenie Európskeho parlamentu z 26. novembra 2009 o odstránení násilia páchaného na ženách (2010/C 285 E/07) [online]. 2009 [2015-04-05]. Dostupné z: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2009-0098+0+DOC+XML+V0//SK)

 • 28. Act. 372/1999 Coll. Act offenses (Zákon č. 372/1999 Zb. o priestupkoch).Google Scholar

 • 29. Act No 300/2005, The Criminal Code, as amended (Zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov).Google Scholar

 • 30. Act No 301/2005 Code of criminal procedure, as amended (Zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov).Google Scholar

 • 31. Act No 365/2004 on equal treatment in particular areas and about protection against discrimination and on amendments to certain laws (Anti - discrimination Law) (Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).Google Scholar

 • 32. Zákon č. 85/2008 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva v znení neskorších predpisov (the Act. 85/2008 Coll).Google Scholar

 • 33. Act No 311/2001 Coll., The Labour Code, as amended (Zákon č. 311/2001. Z.z Zákonník práce v znení neskorších predpisov).Google Scholar

 • 34. Act No. 300/2008 Coll. On the organisation and support of sport as later amended (Zákon č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov).Google Scholar

 • 35. UN Declaration on stopping violence against women (1994) (Deklarácia OSN o zastavení násilia proti ženám) (1994).Google Scholar

 • 36. UN Declaration on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (1993) (Deklarácia OSN o odstránení násilia páchaného na ženách) (1993).Google Scholar

 • 37. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women 1979 (Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien) (1979).Google Scholar

About the article

Published Online: 2015-11-07

Published in Print: 2015-11-01


Citation Information: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae, Volume 55, Issue 2, Pages 97–111, ISSN (Online) 0520-7371, DOI: https://doi.org/10.1515/afepuc-2015-0011.

Export Citation

© 2015 Zuzana Sakáčová, published by De Gruyter Open. This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License. BY-NC-ND 3.0

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in