Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
In This Section

Research Works of Air Force Institute of Technology

The Journal of Air Force Institute of Technology

2 Issues per year

Open Access
Online
ISSN
2083-8573
See all formats and pricing
In This Section

Szacowanie Niepewności Pomiaru

Janusz Lisiecki
 • Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
/ Sylwester Kłysz
 • Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
Published Online: 2008-03-27 | DOI: https://doi.org/10.2478/v10041-008-0003-5

Szacowanie Niepewności Pomiaru

Podano zasady postępowania przy wyznaczaniu niepewności pomiaru. Przedstawiono podstawowe pojęcia dotyczące tego zagadnienia oraz sposób wyznaczania niepewności pomiaru dobrze określonej wielkości fizycznej stanowiącej wielkość mierzoną. Przedstawiono sposób szacowania niepewności pomiaru na przykładzie szacowania niepewności przy sprawdzaniu mikrometru i szacowania niepewności podstawowych parametrów wytrzymałościowych.

Keywords: niepewność pomiaru; niepewność typu A; niepewność typu B; błąd pomiaru; odchylenie standardowe; rozkład normalny; rozkład prostokątny; budżet niepewności; efektywna liczba stopni swobody

 • Analiza błędów i niepewności pomiarów http://www.eti.pg.gda.pl/katedry/kose/dydaktyka

 • Arendarski J.: Niepewność pomiarów. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003.

 • CWA 15261-2:2005 Measurement uncertainties in mechanical tests on metallic materials-Part 2: The evaluation of uncertainties in tensile testing.

 • Dokument EA-4/02: Wyrażanie niepewności pomiaru przy wzorcowaniu. 1999.

 • Międzynarodowy słownik podstawowych i ogólnych terminów metrologii. GUM. 1996.

 • Piotrowski J., Kostyrko K.: Wzorcowanie aparatury pomiarowej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.

 • PN-EN ISO 10012:2004 Systemy zarządzania pomiarami. Wymagania dotyczące procesów pomiarowych i wyposażenia pomiarowego.

 • PN-EN ISO 9000:2001 Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia.

 • PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.

 • Proficiency Test-Tensile Test Steel- Round bar at room temperature (TTSRR 2005) - Final Raport. Institut für Eignungsprüfung. 2006.

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać maszyny wytrzymałościowe do prób statycznych. 2004.

 • Wyrażanie niepewności pomiaru, Przewodnik GUM. 1999.

About the article


Published Online: 2008-03-27

Published in Print: 2007-01-01Citation Information: Research Works of Air Force Institute of Technology, ISSN (Print) 1234-3544, DOI: https://doi.org/10.2478/v10041-008-0003-5. Export Citation

This content is open access.

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in