Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Aviation Advances & Maintenance

The Journal of Air Force Institute of Technology

2 Issues per year

Open Access
Online
ISSN
2544-3682
See all formats and pricing
More options …

Szacowanie Niepewności Pomiaru

Janusz Lisiecki / Sylwester Kłysz
Published Online: 2008-03-27 | DOI: https://doi.org/10.2478/v10041-008-0003-5

Szacowanie Niepewności Pomiaru

Podano zasady postępowania przy wyznaczaniu niepewności pomiaru. Przedstawiono podstawowe pojęcia dotyczące tego zagadnienia oraz sposób wyznaczania niepewności pomiaru dobrze określonej wielkości fizycznej stanowiącej wielkość mierzoną. Przedstawiono sposób szacowania niepewności pomiaru na przykładzie szacowania niepewności przy sprawdzaniu mikrometru i szacowania niepewności podstawowych parametrów wytrzymałościowych.

Keywords: niepewność pomiaru; niepewność typu A; niepewność typu B; błąd pomiaru; odchylenie standardowe; rozkład normalny; rozkład prostokątny; budżet niepewności; efektywna liczba stopni swobody

 • Analiza błędów i niepewności pomiarów http://www.eti.pg.gda.pl/katedry/kose/dydaktyka

 • Arendarski J.: Niepewność pomiarów. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003.Google Scholar

 • CWA 15261-2:2005 Measurement uncertainties in mechanical tests on metallic materials-Part 2: The evaluation of uncertainties in tensile testing.Google Scholar

 • Dokument EA-4/02: Wyrażanie niepewności pomiaru przy wzorcowaniu. 1999.Google Scholar

 • Międzynarodowy słownik podstawowych i ogólnych terminów metrologii. GUM. 1996.Google Scholar

 • Piotrowski J., Kostyrko K.: Wzorcowanie aparatury pomiarowej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.Google Scholar

 • PN-EN ISO 10012:2004 Systemy zarządzania pomiarami. Wymagania dotyczące procesów pomiarowych i wyposażenia pomiarowego.Google Scholar

 • PN-EN ISO 9000:2001 Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia.Google Scholar

 • PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.Google Scholar

 • Proficiency Test-Tensile Test Steel- Round bar at room temperature (TTSRR 2005) - Final Raport. Institut für Eignungsprüfung. 2006.Google Scholar

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać maszyny wytrzymałościowe do prób statycznych. 2004.Google Scholar

 • Wyrażanie niepewności pomiaru, Przewodnik GUM. 1999.Google Scholar

About the article


Published Online: 2008-03-27

Published in Print: 2007-01-01


Citation Information: Research Works of Air Force Institute of Technology, ISSN (Print) 1234-3544, DOI: https://doi.org/10.2478/v10041-008-0003-5.

Export Citation

This content is open access.

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in