Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

European Pharmaceutical Journal

Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae (formerly)

2 Issues per year


CiteScore 2016: 0.28

SCImago Journal Rank (SJR) 2015: 0.195
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2015: 0.202

Open Access
Online
ISSN
2453-6725
See all formats and pricing
More options …

Analysis of prescription and consumption of medicines in children and adolescents

Ľ. Lehocká / M. Fulmeková / L. Masaryková
Published Online: 2012-06-19 | DOI: https://doi.org/10.2478/v10219-012-0004-x

Analysis of prescription and consumption of medicines in children and adolescents

In our study we analysed the prescription and consumption of medicines in children and adolescents. A total of 5200 medical prescriptions realized by a community pharmacy were evaluated. By selection of medical prescriptions prescribed to patients in the age group of up to 18 years of age a study group of 233 prescriptions was made. The group was identified by age and sex of the patients. In the group of prescriptions we analysed the incidence of individual diagnoses and consumption of medicines from different points of view, according to age, sex and rate of individual diagnoses according to the ATC system. Based on our analysis it was concluded, that the most frequent diseases affecting children and adolescents are diseases of the respiratory system, diseases of the ear and mastoid process, digestive system and skin diseases. With the exception of diseases of the skin and subcutaneous tissue, the incidence of all diseases is quite similar in both sexes. In the present, the consumption of prescription medicines used by children and adolescents is still very high mainly in the age group from 7 to 15 years of age.

Analýza preskripcie a spotreby liekov u detí a mládeže

Práca sa zaoberala analýzou preskripcie a spotreby liekov u detí a dospievajúcej mládeže. Celkovo bolo spracovaných 5200 receptov realizovaných verejnou lekárňou. Vyčlenením lekárskych predpisov pre pacientov do 18 rokov sa vytvoril analyzovaný súbor, ktorý tvoril 233 receptov. Identifikačnými znakmi boli vek a pohlavie pacienta. Následne sa sledovala frekvencia výskytu diagnóz a spotreba liekov z rôznych hľadísk, a to podľa veku, pohlavia, zastúpenia jednotlivých diagnóz a podľa ATC systému. Z výsledkov analýzy vyplynulo, že najčastejšími ochoreniami postihujúcimi deti a mládež sú ochorenia dýchacej sústavy, ochorenia ucha a hlávkového výbežku, tráviaceho traktu a ochorenia kože. Výskyt týchto ochorení bol až na ochorenia kože a podkožného tkaniva, približne rovnaký u obidvoch pohlaví. V súčasnosti je však ešte stále spotreba liekov, ktoré sú užívané deťmi a mládežou neustále vysoká, najmä v skupine detí od 7-15 rokov.

Keywords: morbidity of children and adolescents; incidence of diagnoses in children; consumption of medicines in children; prescription of medicines in children

  • BAKOŠOVÁ, Z. et al.: Needs, conditions and perspectives of children and adolescents in Slovakia, Foundation for children of Slovakia, Bratislava, 2003, 94p.Google Scholar

  • KLIEGMAN. - R.M.: Nelson Textbook of Paediatrics 19th edition, W.B. Saunders Company, 2010, ISBN: 1437707556.Google Scholar

  • ŠAŠINKA, M. - ŠAGÁT, T. - KOVÁCS, L. et al.: Paediatrics, Herba, Bratislava, 2007, ISBN: 8089171491, 1450p. in SlovakGoogle Scholar

  • LŰLLMANN, H. - MOHR, K. - ZIEGLER, A.: Pharmacology and toxicology, Grada, Praha, 2004, ISBN 80-247-0836-1, 728 p.in SlovakGoogle Scholar

  • VLČEK, J. - FIALOVÁ, D. - KULIČ, F.et al.: Clinical pharmacy I, Grada, Praha, 2010, ISBN 978-80-247-3169-8, p.368. in CzechGoogle Scholar

  • BRAND, P.L.P. - BARALDI, H. - BISGAARD, H. et al.: Definition, assessment, disorders in preschool children: an evidence - based approach, Eur. Respir. J., 2008, 32, p.196-1110.Web of ScienceGoogle Scholar

  • GUNASEKERA, H. - MORRIS, P.S. - MCINTYRE, P. - CRAIG J.C.: Management of children with otitis media: A summary of evidence from recent systematic reviews, Journal of Paediatrics and Child Health, 2009, 45(10), p. 554-563Google Scholar

About the article


Published Online: 2012-06-19

Published in Print: 2012-01-01


Citation Information: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae, Volume 59, Issue Supplement VI, Pages 44–51, ISSN (Print) 0301-2298, DOI: https://doi.org/10.2478/v10219-012-0004-x.

Export Citation

This content is open access.

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in