Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Agricultural Engineering

4 Issues per year

Open Access
Online
ISSN
2449-5999
See all formats and pricing
More options …

Assessment of Utilization Possibilities of Heat Conducted by Waste Gases Exhaust Pipe of SB 1.5 Drum Drier for Drying Wood Chips

Mariusz Surma / Zbigniew Zdrojewski / Stanisław Peroń / Klaudiusz Jałoszyński / Bogdan Stępień
Published Online: 2016-06-18 | DOI: https://doi.org/10.1515/agriceng-2016-0020

Abstract

Based on the exploitation research, the authors evaluated the possibilities of using the heat conducted through the side surface of the waste gases exhaust pipe of SB 1.5 drum drier for drying wood chips. According to the estimated calculations within one hour approximately 173 thousand of kJ of heat may be obtained from the external surface of the waste gases exhaust pipe with the height of 7 m and temperature of approximately 78°C which constitutes an equivalent of approximately 4 kilo of heating oil. In case the above mentioned heat source for drying wood chips in SPA 20 silo with a volume of 6800 kilo within 50% to 20% humidity is used, one may expect that the drying time will be approximately 100 hours.

Keywords: exhaust heat; drum drier; wood chips; drying

References

 • Biłowicki, J. (1984). Eksploatacyjne badania porównawcze różnych typów suszarń do zielonek. Zeszyty Problemowe Postępu Nauk Rolniczych, 282, 249-257.Google Scholar

 • Gawrzyński, Z., Glaser, R. (1998). Materiały do wykładów i ćwiczeń z maszynoznawstwa i aparatury przemysłu spożywczego i chemicznego. Wydawnictwo Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu. ISBN 83-7011-5011-X.Google Scholar

 • Hunder, M. (2007). Analiza procesu suszenia i przechowywania zrębków drzewnych w aspekcie energetycznym, kosztowym i mikrobiologicznym. Rozprawa doktorska, IBMER Warszawa.Google Scholar

 • Kalisiewicz, A. (1965). Badania prototypu suszarki bębnowej SB 1,5 z piecem na paliwo ciekłe. Sprawozdanie IBMER XXII.Google Scholar

 • Kulik, T. (1982). Metoda analizy wpływu parametrów procesu suszenia na szybkość suszenia pasz w suszarkach bębnowych. Mechanizacja Rolnictwa, 2, 16-19.Google Scholar

 • Peroń, S., Zdrojewski, Z. (1990). Sposoby wykorzystania ciepła gazów odlotowych rolniczych suszarek bębnowych. Maszyny i ciągniki rolnicze i leśne, 12, 15-18.Google Scholar

 • Peroń, S., Zdrojewski, Z. (1992). Konwekcyjna wymiana ciepła między ścianą rury gazów odlotowych suszarki bębnowej SB 1,5 a otaczającym ją „płaszczem ziarna”. Zeszyty Problemowe Postępu Nauk Rolniczych, 402, 17-29.Google Scholar

 • Peroń, S., Zdrojewski, Z. (1987). Wstępne badania nad wykorzystaniem ciepła przewodzonego przez pobocznicę „komina” suszarki bębnowej do suszenia ziarna. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, Inżynieria Chemiczna i Procesowa, 14, 218-224.Google Scholar

 • Rybak, W. (2006). Spalanie i współspalanie biopaliw stałych. Oficyna Wydawnicza Politechnika Wrocławskiej, Wroclaw, 59.Google Scholar

 • Serwiński, M. (1971). Zasady inżynierii chemicznej. WNT Warszawa, 80.Google Scholar

 • Siatka, J., Mieczyński, M. (1985). Skojarzone systemy ziębno-grzejne, wykorzystanie ciepła odpadowego w suszarni. Raport I-20/SPR nr 36/79. Politechnika Wrocławska.Google Scholar

 • Strawiński, A. (1984). Możliwości odzyskiwania ciepłą oparów wydalanych z suszarki. Materiały V Sympozjum Suszarnictwa cz. 3, Wrocław, 384-393.Google Scholar

 • Troniewski, L., Czernek, R. (2012). Dane do obliczeń procesowych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej. Rozdział IV, 178-180.Google Scholar

About the article

Received: 2015-09-01

Revised: 2015-10-01

Accepted: 2015-11-01

Published Online: 2016-06-18

Published in Print: 2016-04-01


Citation Information: Agricultural Engineering, Volume 20, Issue 1, Pages 195–203, ISSN (Online) 2449-5999, DOI: https://doi.org/10.1515/agriceng-2016-0020.

Export Citation

© 2016 Mariusz Surma et al., published by De Gruyter Open. This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License. BY-NC-ND 3.0

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in