Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Acta Horticulturae et Regiotecturae

The Scientific Journal for Horticulture, Landscape Engineering and Architecture

2 Issues per year

Open Access
Online
ISSN
1338-5259
See all formats and pricing
More options …

Changes in Vitamin C Content and Soluble Solids of Carrot Content (Daucus Carota L.) During Storage / Zmeny v Obsahu Vitamínu C a Rozpustnej Sušiny Mrkvy (Daucus Carota L.) Počas Skladovania

Magdaléna Valšíková / Miroslav Šlosár / Rudolf Ryban / Sami Shehata / Alžbeta Hegedűsová
Published Online: 2013-09-06 | DOI: https://doi.org/10.2478/ahr-2013-0001

Abstract

The average vitamin C content of fresh carrots was 56 mg.kg-1. Amount of vitamin C was reduced by the length of storage and storage environment. On average, the most significant decrease in vitamin C to 24.4 mg.kg-1 under laboratory conditions was reported after 56 days when stored carrots were packed in plastic box. When stored in a refrigerator, the vitamin C content decreased to 24.7 mg.kg-1 after 126 days of storage in a plastic box. During both experimental periods in laboratory conditions, the most vitamin C was preserved while being wrapped plastic wrap. This way of packaging also enabled relatively long-term preservation of freshness in variety called “Komarno”, which was up to 60 days. The second best option in this respect is the packed carrot in microtene bags. The least convenient was to store the carrots open without packaging. In the case of refrigerated storage, the options of packaging in plastic wrap and microtene bags were also the best. The most significant decline in vitamin C was found in the variant without packaging and in the food box. Average soluble solids (refractometry dry matter) content in fresh roots reached 7.6%. During storage under laboratory conditions, the SS values increased to 14.8% after 14 days when the carrot was stored open without packaging. In the refrigerator, the soluble solids content in carrots increased to 12.7% after 28 days of storage without packaging. Increase in soluble solids content was mainly caused by transpiration process. Under laboratory conditions, evaporation and increase of soluble solids were faster compared to the variants stored in the cooler

Súhrn

Vysledky našich experimentov potvrdili, že priemerny obsah vitaminu C v čerstvej mrkve bol 56 mg.kg-1. Skladovanim sa množstvo vitaminu C znižovalo podľa dĺžky a podmienok skladovania. V laboratornych podmienkach v priemere najvyraznejši pokles v množstve vitaminu C na 24,4 mg.kg-1 bol po 56. dňoch, ak sa mrkva skladovala zabalena do plastovej nadoby. Pri skladovani v chladničke najviac klesol obsah vitaminu C na 24,7 mg.kg-1 po 126. dňoch skladovania v plastickej nadobe. V laboratornych podmienkach najviac vitaminu C sa v obidvoch pokusnych obdobiach zachovalo pri variante balenia do potravinovej folie. Toto balenie poskytlo sučasne aj relativne dlhodobe uchovanie čerstveho stavu odrody ´Komarno´ až 60 dni. Druhym najvyhodnejšim variantom z tohto hľadiska je balena mrkva do mikrotenu. Najmenej vyhodne bolo skladovanie v prirodzenych podmienkach bez obalu. V pripade chladeneho prostredia boli tiež najvyhodnejšie balenia do potravinovej folie a mikrotenovych vrecušok. Najvyraznejši pokles z hľadiska obsahu vitaminu C bol zaznamenany pri variante bez obalu a v potravinovej krabici. Priemerny obsah refraktometrickej sušiny dosahoval v čerstvych koreňoch 7,6 %. Počas skladovania v laboratornych podmienkach sa hodnoty RS zvyšovali až do 14,8 % už po 14. dňoch skladovania voľne bez obalu. V chladničke sa obsah RS zvyšil na 12,7 % po 28 dňoch pri variante skladovanom bez obalu. Počas skladovania mrkvy odrody ´Komarno´ obsah RS stupal. Bolo to sposobene hlavne transpiračnym procesom. V laboratornych podmienkach boli vyparovanie a narast RS rychlejšie v porovnani s variantmi skladovanymi v chladiarenskom boxe.

Keywords : carrot; storage; vitamin C; soluble solids

kľúčové slová : mrkva; skladovanie; vitamin C; refraktometricka sušina

 • AyHAN, Z. - ESITURK, O. - TAS, E. 2008. Effect of Modified Atmosphere Packaging on the Quality and Shelf Life of Minimally Processed Carrots. In: Turk J. Agric. For, vol. 32, 2008, p. 57-64.Google Scholar

 • DEMO, M. a i. 2001. Dejiny poľnohospodarstva na Slovensku. SPU v Nitre. Bratislava : VUPaOP, 2001, 662 s. ISBN 80-7137-894-1.Google Scholar

 • HRABĚ, J. - ROP, O. - HOZA, I. 2006. Technologie vyroby potravin rostlinneho původu. Zlin : UTB, 2006, 178 s. ISBN 80-7318-372-2.Google Scholar

 • KAJABA, I. - šMRHA, O. 1982. Tabuľky zloženia a vyživovych hodnot poživatin. Bratislava : Slovenske pedagogicke nakladateľstvo, 1982, 103 s.Google Scholar

 • KOPEC, K. - VALšiKOVa, M. 2002. Starostlivosť o urodu zeleniny.Google Scholar

 • Nove zamky, 2002, 117 s. ISBN 80-968065-6-4.Google Scholar

 • KOPEC, K. 1977. Uskladňovanie zahradnickych plodin. Bratislava : Priroda, 317 s.Google Scholar

 • KOPEC, K. 2010. Zelenina ve vyživě člověka. Praha : Grada Publishing, a.s., 2010, 168 s. ISBN 978-247-2845-2.Google Scholar

 • Merava, E. a i. 2011. Zelenina - Situačna a vyhľadova sprava k 31. 12. 2010. Bratislava : VUEPP, MPaRV SR, 2011, 54 s. ISBN 978-80-8058-562-4.Google Scholar

 • PLATTHYOVA, L. - VALšiKOVa, M. 2011. Rozdiel v množstve a kvalite urody mrkvy pri pestovani hrobčekovanim a tradičnym sposobom. In: študentska vedecka konferencia FZKI 2011, Nitra : SPU, 2011, s. 69-76. ISBN 978-80-552-0676-9.Google Scholar

 • PRiBELA, A. 1991. Analyza potravin. Bratislava : STU, 225 p. ISBN 80-227-0374-5.Google Scholar

 • UHER, A. - KOŇA, J. - VALšiKOVa, M. - ANDREJIOVa, A. 2009. Zeleninarstvo (poľne pestovanie). Nitra, 2009, 212 s. ISBN 978-80-552-0199-3.Google Scholar

 • VALšiKOVa, M. - KOPEC, K. 1999. Zasady pozberovej upravy a skladovania zeleniny. Nove Zamky : VUZ, SZU, Bratislava : SPPK, 1999, 67 s. ISBN 80-968065-3-X.Google Scholar

 • VALšiKOVa, M. - KOPEC, K. 2009. Pozberova technologia zahradnickych plodin. Nitra : SPU, 2009, 158 s. ISBN 978-80-552-0313-3.Google Scholar

 • VALšiKOVa, M. - RyBAN, R. 2012. Produkcia mrkvy obyčajnej v SR. In: Zahradnictvi, roč. 10, 2012, č. 5, s. 23-26. ISSN 1213-7596.Google Scholar

 • WOODS, J. L. 1990. Moisture loss from fruits and vegetables. Postharvest news and information, vol. 1, 1990, no. 3, p. 195-199.Google Scholar

About the article

Published Online: 2013-09-06

Published in Print: 2013-09-01


Citation Information: Acta Horticulturae et Regiotectuare, ISSN (Online) 1338-5259, DOI: https://doi.org/10.2478/ahr-2013-0001.

Export Citation

This content is open access.

Citing Articles

Here you can find all Crossref-listed publications in which this article is cited. If you would like to receive automatic email messages as soon as this article is cited in other publications, simply activate the “Citation Alert” on the top of this page.

[1]
Alena Andrejiová, Alžbeta Hegedűsová, Ivana Mezeyová, and Elka Kóňová
Acta Horticulturae et Regiotecturae, 2017, Volume 20, Number 1

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in