Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Acta Horticulturae et Regiotecturae

The Scientific Journal for Horticulture, Landscape Engineering and Architecture

2 Issues per year

Open Access
Online
ISSN
1338-5259
See all formats and pricing
More options …

Changes in Concentrations of Monovalent Basic Cations in the Water of the Čaradice Stream / Zmeny Koncentrácií Jednomocných Bázických Katiónov vo vode Vodného toku Čaradický Potok

Jaroslav Noskovič / Eva Candráková / Mária Babošová / Jana Porhajašová
Published Online: 2013-09-06 | DOI: https://doi.org/10.2478/ahr-2013-0002

Abstract

In the years 2005-2010, the changes in concentrations of monovalent basic cations in the Čaradice Stream were evaluated depending on the time and place of sampling in its longitudinal profile. Results show that the average concentration of Na+ in the whole period was 14.75 mg. dm-3. Its share in the total amount of monovalent basic cations of Na+ and K+ in the whole reference period was 76.32%. The mass ratio of Na+ : K+ in the whole period was 3.34 : 1. Depending on the time of sampling, the lowest average sodium concentrations of the whole period were recorded in the spring season with the minimum average in March. The highest average concentration of the whole reference period was recorded in September. Depending on the sampling site, the minimum average concentration was recorded in a forest ecosystem and an ecosystem of permanent grassland, and the maximum average concentration in the village Kozarovce. Using the analysis of variance, we detected a statistically significant effect of all three qualitative factors (year, month and place of sampling) on the change of concentration. According to the Regulation of the Government of the Slovak Republic No. 269/2010 Coll., the 90th percentile values of this indicator are lower than the recommended value. The average concentration of potassium in the whole reference period was 4.54 mg. dm-3. The share of K+ in the total amount of monovalent basic cations in the whole period reached 23.68%. The lowest average concentrations of the whole period were usually found in the spring season, with the minimum value in March. The maximum average concentration of the whole reference period was recorded in July. Similarly to Na+, the lowest average concentration of K+ was detected in a forest ecosystem and the highest one in the village Kozarovce. The effect of seasonality on the dynamics of Na+ and K+ concentrations during the period was not detected. Using the analysis of variance, we found a statistically significant effect of all three qualitative factors (year, month and place of sampling) on the change of concentration. In the Regulation of the Government of the Slovak Republic No. 269/2010 Coll., the recommended value for potassium is not specified. The discharge rate significantly affected the changes in concentrations of Na+ and K+ in the stream.

Súhrn

V rokoch 2005 - 2010 sa hodnotili zmeny koncentracie jednomocnych bazickych kationov vo vodnom toku Čaradicky potok v zavislosti od času a miesta odberu v jeho pozdĺžnom profile. Z vysledkov vyplyva, že priemerna koncentracia Na+ za cele sledovane obdobie bola 14,75 mg.dm-3. Jeho podiel na celkovej sume jednomocnych bazickych kationov Na+ + K+ za cele sledovane obdobie reprezentoval 76,32 %. Hmotnostny pomer Na+ : K+ za cele sledovane obdobie bol 3,34 : 1. v zavislosti od času odberu sa najnižšie priemerne koncentracie Na+ za cele pokusne obdobie zaznamenali v jarnom obdobi, s minimalnou priemernou hodnotou v mesiaci marec. Najvyššia priemerna koncentracia za cele sledovane obdobie sa zistila v mesiaci september. v zavislosti od miesta odberu sa jeho minimalna priemerna koncentracia zistila pod lesnym ekosystemom a ekosystemom trvalych travnych porastov, maximalna pod obcou Kozarovce. Analyzou rozptylu sa zistil štatisticky vyznamny vplyv všetkych troch kvalitativnych faktorov (rok, mesiac a miesto odberu) na zmenu jeho koncentracie. Podľa nariadenia vlady SR č. 269/2010 Z. z., hodnoty 90-teho percentilu tohto ukazovateľa su nižšie ako odporučana hodnota. Priemerna koncentracia draslika za cele sledovane obdobie bola 4,54 mg. dm-3. Podiel K+ na celkovej sume jednomocnych bazickych kationov za cele sledovane obdobie reprezentoval 23,68 %. Najnižšie priemerne koncentracie za cele sledovane obdobie sa zistili spravidla v jarnom obdobi, s minimalnou hodnotou v mesiaci marec. Maximalna priemerna koncentracia za cele sledovane obdobie bola v mesiaci jul. Podobne ako pri Na+, najnižšia priemerna koncentracia K+ sa zistila v lesnom ekosysteme a najvyššia pod obcou Kozarovce. Sezonna zakonitosť dynamiky koncentracie Na+ a K+ sa v priebehu sledovaneho obdobia neprejavila. Analyzou rozptylu sa zistil štatisticky vyznamny vplyv všetkych troch kvalitativnych faktorov (rok, mesiac a miesto odberu) na zmenu ich koncentracie. V nariadeni vlady SR č. 269/2010 Z. z. pre draslik nie je odporučana hodnota uvedena. Na zmeny koncentracie Na+ a K+ vo vodnom toku vyrazne participoval prietok vody.

Keywords : stream; monovalent basic cations; sodium; potassium

Kľúčové slová : vodny tok; jednomocne bazicke kationy; sodik; draslik

 • Barančikova, G. - Fazekašova, D. - Manko , P. - Torma , S. 2009. Chemia životneho prostredia. Prešov : Prešovska univerzita. 2009, 255 s. ISBN 978-80-555-00829-9.Google Scholar

 • BEARD, D. R. - ROBERT, S. C. 1996. Potassium and nitrate pollutation of surface water in the catchment area of the Blankeart. (online) dostupne na internete: http://www.inece.org/4thvol2/baert.pdf Google Scholar

 • DUBOVA , M. 1998. Chemizmus vody v kanali Dendeš v PR Chynoransky luh. In: Folia oecologica, roč. 24, 1998, s. 103-112.Google Scholar

 • Hruška , J. - Majer , V. - Fottova, D. 2006. Vliv kysele depozice na chemismus povrchovych vod v Krkonošich. In: Opera Corcontica, 2006, č. 43, s. 95-110. ISSN 1803-1412.Google Scholar

 • KAŠIAROVA , S. 2002. Kontaminacia ekosystemov. Banska Štiavnica, 2002, 50 s. ISBN 978-80-228-1836-0.Google Scholar

 • KONEČNY, V. 1998. Vysvetlivky ku geologickej mape Štiavnickych vrchov a Pohronskeho Inovca (štiavnicke stratovulkany). Geologicka služba Slovenskej republiky. Bratislava : Vydavateľstvo Dionyza Štura, 1998, 473 s. Google Scholar

 • Nariadenie vlady Slovenskej republiky 269/2010, ustanovujuce požiadavky na dosiahnutie dobrej kvality vod.Google Scholar

 • Noskovič, J. - Sozansky , P. 2003. Evalution of bivalent and univalent alkaline cations concentrations in a water course in the Tribeč Mountains. In: Folia oecologica, vol. 30, 2003c, no. 1, p. 87-97. ISBN 80-967238-2-0.Google Scholar

 • Noskovič, J. - Babošova, M. - Szombatho va, N. 2007. Hodnotenie koncentracie bazickych kationov vo vodnom toku Kadaň v povodi rieky Nitra. In: Acta hydrologica Slovaca, roč. 8, 2007, č. 2, s. 143-152. ISSN 1335-6291.Google Scholar

 • NOSKOVIČ, J. - Palatick a, A. - Kaluz, K. - Rako vska, A. 2009. Koncentracie bazickych kationov vo vodnom toku Čerešňovy potok. In: Acta hydrologica Slovaca, roč. 10, 2009, č. 1, s. 25-34. ISSN 1335-6291.Google Scholar

 • NOSKOVIČ, J. - BABOŠOVA , M. - KVETANOVA , Ľ. 2010. Hodnotenie koncentracie dvojmocnych bazickych kationov vo vode prirodnej rezervacie Aluvium Žitavy. In: Acta hydrologica Slovaca, roč. 11, 2010, č. 1, s. 97-107. ISSN 1335-6291.Google Scholar

 • OROLINOVA , M. 2009. Chemia a životne prostredie. Trnava, 2009, 122 s. ISBN 978-80-8082-298-9.Google Scholar

 • PAČES, T. 2011. Uvod do hydrochemie. TU Praha - Liberec, 2011, s. 79.Google Scholar

 • PITTER, P. 1999. Hydrochemie. Praha : VŠCHT, 1999. 568 s. ISBN 80-7080-340-1.Google Scholar

 • PITTER, P. 2009. Hydrochemie. 4th ed. Praha : VŠCHT, 2009. ISBN 978-80-7080-701-9.Google Scholar

 • Roger, E. 2008. Sodium and chloride contamination in Loantaka. Great Swamp Watershed Association. In: Journal Hydrology, vol. 8, 2008, p. 34-86. ISBN 978-80-228-17-60-8Google Scholar

 • ŠTAMBUK - GILJANOVIC. 2010. Sodium Levels in the Spring Water, Surface and Groundwater in Dalmatia (Southern Croatia). Water Quality Monitoring and Assessment, 2010, p. 269-281. ISBN 978-953-51-0486-5.Google Scholar

 • TOLGYESSY, J. - MELICHOVA , Z. 2000. In: Chemia vody (voda a jej ochrana). Banska Bystrica : UMB, 2000, 154 s. ISBN 80-8055-293.Google Scholar

 • Vesely , J. - Majer , V. - Kučera , J. - Havranek, V. 2001. Solid- -water partitioning of elements in Czech freshwaters. In: Appl. Geochem., 2001, no. 16, p. 437-450.CrossrefGoogle Scholar

About the article

Published Online: 2013-09-06

Published in Print: 2013-09-01


Citation Information: Acta Horticulturae et Regiotectuare, ISSN (Online) 1338-5259, DOI: https://doi.org/10.2478/ahr-2013-0002.

Export Citation

This content is open access.

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in