Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Acta Horticulturae et Regiotecturae

The Scientific Journal for Horticulture, Landscape Engineering and Architecture

2 Issues per year

Open Access
Online
ISSN
1338-5259
See all formats and pricing
More options …

Comparison of Volumetric and Deflametric Method with Wind Erosion Equation (WEQ) to Determine Soil Erosion by Wind Events on Selected Soil Unit / Porovnanie Volumetrickej s Deflametrickej Metódy s Rovnicou Veternej Erózie Pre Určenie Pôdnej Erózie Spôsobenej Účinkami Vetra na Vybraných Pôdnych Jednotkách

Viktor Varga / Lenka Lackoóvá / Jozef Streďanský / Tomáš Urban
Published Online: 2013-09-06 | DOI: https://doi.org/10.2478/ahr-2013-0005

Abstract

Despite the fact that wind erosion seriously affects the sustainable use of land in large part of the world and even though in Slovakia there is not that big percentage of agricultural land influence by wind erosion it still has an effect on the soil. Valid wind erosion model that predicts wind-blown mass transport on regional scale is lacking. The objective of this research was to compare two empiric methods to determine wind erosion. One of them is deflametric method, in which we capture soil units in one hour during wind erosion events. Second method we used was volumetric method where we calculate amount of eroded soil behind the wind barrier. With deflametric method we determined that actual wind speed needed to lift and carry soil unites is 9 - 10 m.s-1. With volumetric calculation we found out that our measurement is 1.7 times higher than in WEQ model. We can say that models can portray certain areas and soil types, but only field measurement can provide precise amount of eroded soil on particular land.

Súhrn

Veterná erózia priamo ovplyvňuje udržateľné využívanie pôdy na celom svete a hoci sa na Slovensku nenachádza vysoké percento ornej pôdy, na ktorom by priamo pôsobila, jej vplyv na našom území nie je zanedbateľný. Absentuje tu platný model veternej erózie, na základe ktorého by sme mohli predvídať pohyb pôdnych častíc spôsobený vetrom v jednotlivých oblastiach. Cieľom našej práce bolo porovnať dve empirické metódy určovania veternej erózie. Prvou je deflametrická metóda, pri ktorej počas veterných udalostí zachytávame pôdne častice v priebehu jednej hodiny. Druhou je volumetrická metóda. Jej základom je určenie množstva zerodovanej pôdy za veternou bariérou. Pomocou deflametrickej metódy sme zistili, že na zdvihnutie a presun pôdnych častíc je potrebný vietor s rýchlosťou 9 - 10 m.s-1. Pomocou volumetrického výpočtu sme zistili, že namerané výsledky sú 1,7-násobne vyššie ako pri modeli WEQ. Konštatujeme, že modely erózie nám môžu poskytnúť prehľad o určitých oblastiach a typoch pôdy, no presné informácie o množstve erodovanej pôdy v konkrétnej oblasti nám môže poskytnúť iba terénny prieskum

Keywords : wind erosion; volumetric method; deflametric method; WEQ

Kľúčové slová : veterná erózia; volumetrická metóda; deflametrická metóda; WEQ

  • GREŠOVÁ, L. - STREĎANSKÝ, J. 2011. Modelové riešenie rovnice veternej erózie v GIS. In: Acta horticulturae et regiotecturae, Nitra : SPU, 2011, s. 24-28. ISSN 1338-5259Google Scholar

  • PASÁK, V. 1964. Ochrana půdy proti větrné erozi. Praha : ÚVTI - MZLVH, 1964, 13 s.Google Scholar

  • SKIDMORE, E. L. 2000. Air, soil, and water quality as influenced by wind erosion and strategies for mitigation. In: Agronenviron, Second International Symposium of New Technologies for Environmental Monitoring and Agro-Applications Proceedings, Tekirdag, Turkey, 2000, p. 216-221.Google Scholar

  • STREĎANSKÝ, J. 1993a. Veterná erózia pôdy. Nitra : VŠP, 1993. 66 s. ISBN 80-7137-094-0.Google Scholar

  • STREĎANSKÝ, J. - DOBÁK, D. - SOLLÁR, M. - KLIMENT, M. 2005.Google Scholar

  • Súčasné spôsoby určovania intensity veternejerózie v SR. In: Bioklimatologie současnosti a budoucnosti (CD-ROM). Kštiny : ČSBS, ČHMU, MZLU, 2005, s. 34-38. ISBN 80-86-690-31-08.Google Scholar

  • ŠVEHLÍK, R. 2007. Větrné eroze na jihovýchodní Moravě v obrazech. 1. vyd. Praha : TEMPO PRESS, 2007. 39 s. ISBN 80-86-485-02-1.Google Scholar

  • ŠVEHLÍK, R. 1996. Větrné eroze půdy na Jižní Moravě. 1. vyd. Uherský Brod, 1996. 108 s.Google Scholar

  • URBAN, T. 2012. Stanovenie intenzity veternej erózie pomocou matematického modelu - rovnice weq upravenej pre podmienky Slovenska v katastrálnom území Močenok: dizertačná práca. Nitra : SPU, 2012, 149 s.Google Scholar

  • ZACHAR, D. 1970. Erózia pôdy. Bratislava : SAV, 1970, 528 s.Google Scholar

About the article

Published Online: 2013-09-06

Published in Print: 2013-09-01


Citation Information: Acta Horticulturae et Regiotectuare, ISSN (Online) 1338-5259, DOI: https://doi.org/10.2478/ahr-2013-0005.

Export Citation

This content is open access.

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in