Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Acta Horticulturae et Regiotecturae

The Scientific Journal for Horticulture, Landscape Engineering and Architecture

2 Issues per year

Open Access
Online
ISSN
1338-5259
See all formats and pricing
More options …

Time and Place Changes in pH And Conductivity in the Water of Čaradice Stream / Časov É a Priestorov É Zmeny pH a Vodivosti vo Vode Čaradického Potoka

Jaroslav Noskovič / Mária Babošová / Jana Porhajašová / Andrej Tárník / Viktor Varga
Published Online: 2013-09-06 | DOI: https://doi.org/10.2478/ahr-2013-0006

Abstract

During 2005-2010, we measured pH and conductivity values in the watercourse Čaradice stream, which flows from its spring in Pohronský Inovec Mountains. The average pH value for the whole research period was 7.76. Depending on the time of sampling, its maximum average value for the whole period was found in July and August (7.96) and minimum average value was detected in the month of January (7.64). Depending on the sampling sites, its lowest average value for the whole period was recorded under the forest eco-system of Pohronský Inovec (7.39) and the highest under the water reservoir (8.0), which could have been caused by a greater number of autotrophic organisms in the water of the water reservoir, which reduced soluble CO2 from the water. The average conductivity value for the whole research period was 39.72 mS.m-1. The lowest average value, depending on the sampling time throughout the research period, was found in March (23.49 mS.m-1) which was probably caused by snowmelt and higher water flow in the watercourse, and maximum in the month of September (54,88 mS.m-1). Depending on the sampling sites, the highest average value (51.62 mS.m-1) was found near the village Kozárovce, which is possibly caused by releasing unclean wastewater into the watercourse, as the wastewater treatment plant has not been built in the village.

vo vodnom toku Čaradický potok, ktorý pramení v pohorí Pohronský Inovec, sa počas rokov 2005 - 2010 stanovili hodnoty pH a vodivosti. Priemerná hodnota pH za celé sledované obdobie reprezentovala 7,76. v závislosti od času odberu sa jeho maximálna priemerná hodnota za celé sledované obdobie zistila v mesiacoch júl a august (7,96) a minimálna v mesiaci január (7,64). v závislosti od miesta odberu sa jeho najnižšia priemerná hodnota za celé sledované obdobie zaznamenala pod lesným ekosystémom Pohronského Inovca (7,39) a najvyššia pod vodnou nádržou (8,0), čo mohlo byť zapríčinené väčším množstvom autotrofných organizmov vo vode vodnej nádrže, ktoré odčerpávali z vody rozpustný CO2. Priemerná hodnota vodivosti za celé sledované obdobie bola 39,72 mS.m-1. Jej najnižšia priemerná hodnota v závislosti od času odberu za celé sledované obdobie sa zaznamenala v mesiaci marec (23,49 mS.m-1), čo pravdepodobne bolo zapríčinené topením snehu a vyššími prietokmi vody vo vodnom toku a maximálna v mesiaci september (54,88 mS.m-1). v závislosti od miesta odberu sa jej najvyššia priemerná hodnota (51,62 mS.m-1) zistila pod obcou Kozárovce, čo pravdepodobne súvisí s vypúšťaním nevyčistených splaškových odpadových vôd do vodného toku, nakoľko obec nemala vybudovanú čistiareň odpadových vôd

Keywords : pH; conductivity; watercourse

kľúčové slová : pH; vodivosť; vodný tok

 • AMBROŽOVá, J. 2003. Aplikovaná a technická hydrobiologie. Praha : všCHT, 2003, 226 s. ISBN 80-7080-521-8.Google Scholar

 • BABOšOvá, M. 2005. vplyv poľnohospodárskych a urbánnych ekosystémov na kvalitu vody vo vodnom toku Kadaň. Dizertačná práca, Nitra : SPU, 2005, 146 s.Google Scholar

 • BrAIDE, S. A. - IZONFUO, W. A. L. - ADIUKWU, P. U. - CHINDAH, A. C. - OBUNWO, C. C. 2004. Water quality of Miniweja stream, A Swamp forest stream receivingnon-point source waste discharges in Eastern NigerDelta, Nigeria, In: Scientia Afr., vol. 3, 2004, no. 1, p. 1-8.Google Scholar

 • DUBOVÁ , M. -BUBLINEC, E. 1996. Kvalita povrchových vôd v ramennej sieti Dunaja v oblasti vodného diela Gabčíkovo. In: Acta facultatis forestalis, roč. 38, 1996, s. 51-61, Ďuričko vá, A. - Fľako vá, R. - Seman , M. - Ženišová, Z. 2010. Kvalita povrchovej vody v Malom Dunaji. In: Podzemná voda, roč. 16, č. 2, s. 181-192. ISSN 1335-1052.Google Scholar

 • GÁBRIŠ, Ľ. a i. 1998. Ochrana a tvorba životného prostredia v poľnohospodárstve. Nitra : SPU, 1998, 461 s. ISBN 80-7137-506-03.Google Scholar

 • GARAMBOIS, S. - SÉNÉCHAL, P. - PERROUD, H. 2002. On the use of combined geophysical methods to assess water content and waterconductivity of near-surface formations. In: Journal of Hydrology, vol. 259, 2002, no. 1-4, p. 32-48.Google Scholar

 • Grmela, J. - Kopp, R. 2011. Water quality of selected tributaries of the river Svratka under the Vír dam. In: MendelNet 2011 - Proceedings of International Ph.D. Students Conference, 2011, p. 349 -356. ISBN 978-80-7375-563-8.Google Scholar

 • HOLKO, L. - KOSTKA, Z. - LICHNER, Ľ. - PÍŠ, V. 2006. Variation of nitrates in runoff from mountain and rural ares Biologia. vol. 61, 2006, no. 19, p. 270-274, (CC)-(0.240-IF2005).Google Scholar

 • HOLKO, L. - KoSTKA, Z. 2008. Priestorová a časová variabilita vodivosti vody vo vybraných tokoch horného a stredného Liptova. In: Acta hydrologica slovaca, roč. 9, 2008, č. 1, 2008, s. 89-97. ISSN 1335-6291.Google Scholar

 • Hruška , J. - Maje r, V. - Fotto vá, D. 2006. Vliv kyselé depozice na chemismus povrchových vod v Krkonoších. Vrchlabí : Správa Krkonošského národního parku. In: Opera Corcontica, 2006, 43, s. 95 -110. ISBN 80-86418-58-8.Google Scholar

 • Hudec, I. 1996. Hydrobiológia. Bratislava : Príroda, 1996. 236 s. ISBN 80-07-00828-4.Google Scholar

 • JONES, R. G. 2002. Measurements of the electrical conductivity of water, vol. 149, 2002, no. 6, p. 320-322. ISBN 1350-2344.Google Scholar

 • Konečný, V. 1998. Vysvetlivky ku geologickej mape Štiavnických vrchov a Pohronského Inovca (štiavnické stratovulkány). Geologická služba Slovenskej republiky. Bratislava : Vydavateľstvo Dionýza Štúra, 1998, 473 s.Google Scholar

 • KONTRIŠOVÁ , O. - KONTRIŠ, J. - MACHAVA, J. - HYBSKÁ, H. 2010.Google Scholar

 • Kvalita vody a stav brehovej vegetácie vodnej nádrže v mestskej aglomerácii Modra (Západné Slovensko). In: Studia Oecologica, roč. 4, 2010, 2010, s. 101-109. ISSN 1802-212X.Google Scholar

 • Langhamme r, J. 2002. Kvalita povrchových vod a jejich ochrana, Praha : UK, 2002, 225 s.Google Scholar

 • Maje r, v. - veselý, j. 2005. Složení povrchových vod na území NP Šumava. In: Silva Gabreta, Sborník vědeckých prací ze Šumavy, Vimperk, roč. 11, č. 2-3, 2005, s. 69-81. ISSN 1211-7420.Google Scholar

 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky 269/2010, ustanovujúce požiadavky na dosiahnutie dobrej kvality vôd.Google Scholar

 • PITTER, P. 2009. Hydrochemie. 4th ed., Praha : VŠCHT, 2009, 592 s. ISBN 978-80-7080-701-9.Google Scholar

 • Sozanský, P. 2004. Vplyv rôznych ekosystémov a obcí na kvalitu vody vo vodnom toku. Dizertačná práca, Nitra : SPU, 2004, 146 s.Google Scholar

 • Stoof , C. 2004. Interaction between a creek and its underlying aquifer in Tatra Mountains alluvium, Slovakia. Msc. Thesis, University of Wageningen, 2004, 98.Google Scholar

 • TÖLGYESSY, J. - MELICHOVÁ , Z. 2000. In: Chémia vody (voda a jej ochrana). Banská Bystrica : UMB, 2000, 154 s. ISBN 80-8055-293. Google Scholar

About the article

Published Online: 2013-09-06

Published in Print: 2013-09-01


Citation Information: Acta Horticulturae et Regiotectuare, ISSN (Online) 1338-5259, DOI: https://doi.org/10.2478/ahr-2013-0006.

Export Citation

This content is open access.

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in