Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Acta Horticulturae et Regiotecturae

The Scientific Journal for Horticulture, Landscape Engineering and Architecture

2 Issues per year

Open Access
Online
ISSN
1338-5259
See all formats and pricing
More options …

DETERMINANTS OF SLOPE STABILITY REDUCTION / DETERMINANTY ZNI ŽOVANIA STABILITY SVAHU

Dagmar Dobiašová / Jozef Streďanský / Lucia Tátošová
Published Online: 2013-12-13 | DOI: https://doi.org/10.2478/ahr-2013-0007

Abstract

The formation or activation of landslide movements in Podtatranska kotlina is quite common, as it is flysh and volcanic area. There is a high incidence of sandstones in this area. The sandstones crumble and weather, and this is the reason why the subsoil becomes unstable. The rainfall is accumulated, and there is a danger of soil sliding down. There was located groundwater level in the central part of the slope (in the height of 30 cm), and in some parts, the water accumulation occurred in the depression places on the landslide body. There were created small landslide lakes, where the water was held during the year. The slope was soaked and the erosion started to increase. The slope with its instability has pushed the construction of road that leads underneath the heel of the slope. Neglected and improper construction in areas of slope landslides has become a relatively common phenomenon. Stabilization measures are often made up only when real problem occurs. An anthropogenic activity usually starts this problem. This refers to deforestation, grassing or deformation of slope stability in the heel by improper construction. The landslide was not the first one in the area. In 1898, there was the first landslide, but it was not as intensive as this one. Retaining wall was the only one stabilization measure which was built in that time. It also had a drainage outfall. However, during the summer months in 2010, the stabilization measure was disrupted and cracked. This occurrence started after the slope separation and by the foremost pressure on the given wing wall. During our measurements, we found out that in that area, there was a loss of plant cover, erosion accrued and soil physical properties changed. Our aim is to show the seriousness of the situation and propose appropriate stabilizing measures.

Súhrn

Vysledky poukazali na nutnosť riešenia vzniknutej situacie, aby nedochadzalo k ďalšim odnosom pody a čoraz vyraznejšiemu narušovaniu svahu. Svah svojou nestabilitou tlači na cestnu komunikaciu a ta sa v dosledku tohto posobenia stava nefunkčnou. Faktorom zosuvu sa stala zmena obsahu vody, činnosť mrazu, zvetravanie hornin a zmeny vo vegetačnom poraste. Podľa rychlosti a mechanizmu pohybu možeme hovoriť o zosuvani, keďže sa jedna o rychli pohyb svahovych hmot pozdĺž šmykovej plochy. Dĺžka a širka zosuvu je proporcionalna, takže možme hovoriť o plošnom zosuve, a stupeň stabilizacie je aktivny. Povrch zosuvu je intenzivne rozčleneny a nesie stopy čerstvych pohybov. Pohyby sa periodicky opakuju vplyvom prirodnych faktorov. Znovuobnovenie ochranneho lesneho porastu nad hranicou nami pozorovaneho uzemia by malo tiež pozitivny vplyv, keďže na miestach kde sa lesny porast nachadza nedochadza ku žiadnym svahovym procesom. Ďalšim opatrenim by bolo v spodnej časti pozemku navratiť a znovu obnoviť podny kryt. Na spodnu časť časti pozemku by sme zvolili vysadbu drevin z rodu Salix, aby dokazali spravne hospodariť s nadmernymi hromadenim povrchoveho odtoku. Keby sa pozemok zalesnil a zatravnil, tak by došlo k jeho stabilizacii. Tiež by sa znižila hladina podzemnej vody, ktoru by odčerpavali dreviny.

Keywords : landslide; plant cover; stabilization measures; erosion

Kľúčové slová : zosuv pody; rastlinny porast; stabilizačne opatrenia; erozia

 • ALENA, F. 1986. Stanovenie straty pody eroznym splachom pre navrhovanie protieroznych opatreni: Metodicka pomocka. Bratislava : ŠmS, 1986. 58 s.Google Scholar

 • ANTAL, J. 1990. Ochrana a zurodňovanie pody. Nitra : VŠP, 1990. ISBN 80-85175-57-6.Google Scholar

 • ANTAL, J. 2005. Protierozna ochrana pody. Nitra : SPU, 2005. 79 s. ISBN 80-8069-572-2Google Scholar

 • ANTAL, J. - IGAZ, D. 2010. Aplikovana agrohydrologia. Nitra : SPU. 210 s. ISBN 978-80-552-0455-0Google Scholar

 • FULAJTAR, E. - JASENSKY, L. 2001. Vodna erozia pody a protierozna ochrana. Bratislava : VUPOP, 2001. 310 s. ISBN 80-85361-85-X.Google Scholar

 • FULAJTAR, E. - STYK, J. 2007. Podna erozia a protierozne opatrenia. In: Zbornik referatov zo seminara „Pozemkove upravy na Slovensku II“. Bratislava : Ministerstvo podohospodarstva SR, Komora geodetov a kartografov, Slovensky zvaz geodetov, 2007, s. 38-45Google Scholar

 • GEISSE, E. 1995. Pozemkove upravy, projektovanie. Bratislava : STU, 1995Google Scholar

 • JANEČEK, M. 1992. Ochrana zemědělske půdy před erozi. Metodika 5/92. Praha : UVTIY, 1992. 77 s.Google Scholar

 • JESENAK, J. 1994. Mechanika zemin. Bratislava : STU, 1994. 406 s. ISBN 80-227-0642-6Google Scholar

 • HALAJ, P. 1998. Vplyv poľnohospodarskej činnosti na kvalitu podzemnych a povrchovych vod. Nitra : SPU, 1998, 35-38 s.Google Scholar

 • KONDRLOVA, E. - IGAZ, D. - HORAK, J. - ČIMO, J. 2012. Comparison of sample preparation methods for laser diffraction to determine the particle size distribution of medium fine soils. In Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management. Istanbul : Ege University, 2012. pp. 432-437. ISBN 978-975-96629-9-8.Google Scholar

 • KORTE, B. G. 2001. The GIS book - How to implement, manager, and assess the value of geographic information systems. 5. ed. New York : On word press-Thomson Learning, 2001. 377 p.Google Scholar

 • KUTILEK, M. 1978. Vodohospodařska pedologie. Praha : SNTL/ALFA, 1978. 295 s.Google Scholar

 • RYBARIKOVA, R. 2004. Geologia nielen pre stavbarov. Žilina, 2004. s. 137. ISBN 80-969059-3Google Scholar

 • STREĎANSKA, A. - BUDAY, Š. 2006. Bonitacia a cena pody. Nitra : SPU, 2006. 160 s. ISBN 80-8069-656-X ŠINKA, K. 2008. Tvorba hydrologickych podkladov pre navrh protieroznych opatreni v krajine v prostredi GIS. In Forum mladych geoinformatikov : zbornik prispevkov a prezentacii, 16. maj 2008. s. 1-12. ISBN 978-80-228-1876-6Google Scholar

 • TARNIK, A. - VARGA, V. 2013. Vypočet intenzity vodnej erozie pody na zaklade USLE s použitim variantnych topografickych faktorov v GIS - grafy, ilustr. - 6 s. In: Symposium GIS Ostrava 2013. 1 DVD- -ROM (nestr.). ISSN 1213-239X. 978-80-248-2951-7 Symposium GIS Ostrava. Ostrava : Vysoka škola baňska, 2013.Google Scholar

 • ZARUBA, Q. - MENCL, V. 1974. Inženyrska geologie. Praha : Academia. 512 s.Google Scholar

 • ZAUJEC, A. a i. 2002. Pedologia. 1. vyd. Nitra : SPU. 2002. 98 s. ISBN 80-8069-090-1Google Scholar

 • WISCHMEIER, W. H. - SMITH, D. D. 1978. Predicting rainfall erosion losses. Maryland : SEA USDA Hystaville, 58 p.Google Scholar

About the article

Published Online: 2013-12-13

Published in Print: 2013-12-01


Citation Information: Acta Horticulturae et Regiotectuare, ISSN (Online) 1338-5259, DOI: https://doi.org/10.2478/ahr-2013-0007.

Export Citation

This content is open access.

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in