Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Acta Horticulturae et Regiotecturae

The Scientific Journal for Horticulture, Landscape Engineering and Architecture

2 Issues per year

Open Access
Online
ISSN
1338-5259
See all formats and pricing
More options …

COPPER IN THE SEDIMENTS IN SELECTED BANSKÁ ŠTIAVNICA WATER RESERVOIRS / MEĎ V SEDIMENTOCH VO VYBRANÝCH BANSKO-ŠTIAVNICKÝCH VODNÝCH NÁDRŽIACH

Jana Urminská / Peter Ondrišík / Renáta Prokeinová
Published Online: 2013-12-13 | DOI: https://doi.org/10.2478/ahr-2013-0008

Abstract

The aim of this paper was to analyze and evaluate sediments of selected water reservoirs Počúvadlo, Malá Richňava, Veľká Richňava, Windšachta, in order to determine the concentrations of copper in the monitored water reservoirs in the Banská Štiavnica region. The analyses of the sediment samples were carried out by flow electrochemistry and atomic absorption spectrometry. In the study area, the samples were collected from 2001 to 2010; we found the following concentrations of copper in the range from 1.66 mg.kg-1 to 14.0 mg.kg-1 Cu of dry matter. The copper concentrations in the sediments were well below the risk limit according to “The Methodological Instruction of the Ministry of Environment of the Slovak Republic no. 549/98-2”. Based on the calculated dependency index, it is possible to assess the development of changes in the concentrations over the years as highly dynamic, and unsatisfactory for natural environment.

Súhrn

Cieľom článku bolo analyzovať a zhodnotiť sedimenty vybraných vodných nádrží Počúvadlo, Malá Richňava, Veľká Richňava, Windšachta, stanoviť koncentrácie medi v týchto sedimentoch a zhodnotiť rizikovosť vplyvu tohto prvku vyskytujúceho sa v sedimentoch sledovaných vodných nádrží bansko-štiavnického regiónu v rokoch 2001 až 2010 na životné prostredie. Analýza výluhov vzoriek sedimentov bola uskutočnená princípom prietokovej elektrochémie a metódou atómovej absorpčnej spektrometrie. Zo získaných výsledkov vyplynulo, že meď bola prítomná v koncentráciách 1,66 - 14,0 mg.kg-1 suchej hmoty. Stanovené koncentrácie medi v sedimente boli pod rizikovou limitnou hranicou podľa hodnotenia na základe „Metodického pokynu MŽP SR 549/98-2“. Na základe vypočítaných indexov závislostí je možné hodnotiť vývoj zmien koncentrácií ako vysoko dynamický, pre prírodné prostredie nevyhovujúci.

Keywords : Banská Štiavnica; copper; sediment; water reservoirs

Kľúčové slová : Banská Štiavnica; meď; sediment; vodné nádrže

 • BODIŠ, D. - RAPANT, S. 1999. Geochemický atlas Slovenskej republiky. Časť VI.: Riečne sedimenty, Mierka 1 : 1 000 000. Bratislava: MŽP SR a GSSR, 1999, 145 s. ISBN 80-88833-18-3.Google Scholar

 • DUMAN, F. - AKSOY, A. - DEMIREZEN, D. 2007. Seasonal variability of heavy metals in surface sediment of Lake Sapanca, Turkey. In: Environmental Monitoring & Assessment, vol. 133, 2007, no. 1-3, pp. 277-283.Google Scholar

 • FANG, T. - LIU, J. - XIAO, B. - CHEN, X. - XU, X. 2005. Mobilization potential of heavy metals: A comparison between river and lake sediments. In: Water, Air & Soil Pollution, vol. 161, 2005, no. 1-4, pp. 209-225.Google Scholar

 • HILLER, E. - JURKOVIČ, Ľ. - ŠUTRIEPKA, M. 2010. Metals in the surface sediments of selected water reservoirs, Slovakia. In: Bulletin of Enironmental Contamination and Toxicology, 84, 2010, pp. 635-640. ISSN 0007-4861.Google Scholar

 • KISHE, M. A. - MACHIWA, J. F. 2003. Distribution of heavy metals in sediments of Mwanza Gulf of Lake Victoria, Tanzania. In: Environment International, vol. 28, 2003, no. 7, p. 619.Google Scholar

 • KRÁLOVEC, J. - SLAVÍK, L. 1997. Přenos olova, kadmia a rtuti v systému půda - rostlina - zvíře. In: Rostlinná výroba, č. 43,1997, s. 257-262.Google Scholar

 • LICHNER, M. et al. 2005. Banskoštiavnické tajchy. Banská Bystrica : Harmony, 2005, 127 s. ISBN 80-89151-08-6.Google Scholar

 • LIU, E. - SHEN, J. - LIU, X. 2005. Geochemical features of heavy metals in core sediments of northwestern Taihu Lake, China. In: Chinese Journal of Geochemistry, vol. 24, 2005, no. 1, pp. 73-81.Google Scholar

 • LIU, H. - LI, L. - YIN, CH. - SHAN, B. 2008. Fraction distribution and risk assessment of heavy metals in sediments of Moshui Lake. In: Journal of Environmental Sciences (Elsevier), vol. 20, 2008, no. 4, pp. 390-397.Web of ScienceGoogle Scholar

 • METHODOLOGICAL INSTRUCTION of the Ministry of Environment the Slovak republic no. 549/98-2 for risk assessment of contaminated sediment flows and water reservoirs.Google Scholar

 • MISHRA, V. K. - UPADHYAY, A. R. - PANDEY, S. K. - TRIPATHI, B. D. 2008. Concentrations of heavy metals and aquatic macrophytes of Govind Ballabh Pant Sagar an anthropogenic lake affected by coal mining affluent. In: Environmental Monitoring & Assessment, vol. 141, 2008, no. 1-3, pp. 49-58.Google Scholar

 • OBTULOVIČ, P. 2010. Bioštatistika. Nitra : SPU, 2010, s. 139-141. ISBN 978-80-552-0397-3.Google Scholar

 • PENG J. F. - SONG, Y. H. - PENG, Y. - CUI, X. - QIU, G. 2009. The remediation of heavy metals contaminated sediment. In: Journal of Hazardous Materials, vol. 161, 2009, no. 2/3, pp. 633-640. ISSN 0304-3894.Google Scholar

 • SALMINEN, R. et al. 2005. Geochemical Atlas of Europe. Part 1 - Background Information, Methodology and Maps. Brussels : EuroGeo- Surveys Belgium, 2005, 525 p.Google Scholar

 • STEHLÍKOVÁ, B. 1999. Biometrika (Terminologický slovník). Učebné texty pre dištančné štúdium a ostatné formy vzdelávania. Nitra : SPU, 1999, 95 s.Google Scholar

 • TANG, CH.W. - IP, C. CH. - ZHANG, G. - SHIN, P. K. S. - QIAN, P. - LI, X. 2008. The spatial and temporal distribution of heavy metals in sediments of Victoria Harbour, Hong Kong. In: Marine Pollution Bulletin, 5th International Conference on Marine Pollution and Ecotoxicology, vol. 7, 2008, no. 6-12, pp. 816-825. Urminská , J. 2011. Riziko vplyvu vybraných ťažkých kovov v sedimentoch sledovaných bansko-štiavnických vodných nádrží na životné prostzredie. Habilitačná práca, Katedra environmentalistiky a zoológie, Nitra : SPU, 2011, 177 s.Google Scholar

 • WEI, M. R. - JIANG, Y. H. - ZHAO, W. Y. - JIANG, C. F. - LONG, M. F. 2010. Heavy Metals Pollution Assessment of Surface Sediment in Dananhu Lake. In: Guilin Gongxueyuan Xuebao/Journal of Guilin University of Technology, vol. 30, 2010, no. 3, pp. 415-418. Google Scholar

About the article

Published Online: 2013-12-13

Published in Print: 2013-12-01


Citation Information: Acta Horticulturae et Regiotectuare, ISSN (Online) 1338-5259, DOI: https://doi.org/10.2478/ahr-2013-0008.

Export Citation

This content is open access.

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in