Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Acta Horticulturae et Regiotecturae

The Scientific Journal for Horticulture, Landscape Engineering and Architecture

2 Issues per year

Open Access
Online
ISSN
1338-5259
See all formats and pricing
More options …

CONCEPT OF INFORMATION SYSTEM FOR LAND CONSOLIDATION PROJECTS / KONCEPT INFORMAČNÉHO SYSTÉMU PRE PROJEKTY POZEMKOVÝCH ÚPRAV

Mária Leitmanová / Zlatica Muchová / Anna Streďanská
Published Online: 2013-12-13 | DOI: https://doi.org/10.2478/ahr-2013-0010

Abstract

Land consolidation projects have reached the state where there is sufficient sample of projects with lots of valuable information in the Slovak Republic (planimetric and hypsographic measurements, updated maps of soil-ecological units, concepts of local territorial systems of ecological stability, plans for the general principles of functional organization of the territory, etc.). However, their longer-term utilization is questionable, because there is no central data archiving of the projects. Documents remain on a CD somewhere in the documentation of land offices in most cases. In worse cases, documentation might have been lent and later irretrievably lost. This paper describes concept for a new system that would provide a coherent overview, especially for the graphical outputs of land consolidation projects. It is called System OKTOPUS, and with its help we can analyze, process and archive the data generated in land consolidation projects and/or in other documentation. Spatial data are included into the catalog of topics and the topics are divided into registries in the OKTOPUS System. The presented model area is the catchment area of Žitava river, on which we illustrate the OKTOPUS System, including examples of possible use cases. The final aim of the OKTOPUS System is publishing data on the web using platform(s) that allow users sharing/editing the geographic data.

Súhrn

Pozemkové úpravy sa v Slovenskej republike dostali do fázy, keď je k dispozícii dostatočná vzorka projektov s množstvom hodnotných údajov (polohopisné a výškopisné zameranie územia, aktualizované mapy bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek, návrhu miestneho územného systému ekologickej stability, plán všeobecných zásad funkčného usporiadania územia a pod.). Ich využiteľnosť je však otázna, nakoľko žiadna centrálna archivácia dát z projektov doposiaľ nikde neexistuje. Vo väčšine prípadov všetky podklady ostávajú na CD nosiči niekde v dokumentácii na pozemkových úradoch. V horšom prípade sa dokumentácia zapožičala a nakoniec nenávratne stratila. Príspevok popisuje návrh nového systému, ktorý by ucelene poskytoval prehľad, najmä o grafických výstupoch pozemkových úprav. Projekt je nazvaný Systém OKTOPUS, pomocou ktorého dokážeme analyzovať, spracovať a archivovať údaje vytvorené v projektoch pozemkových úprav, resp. v iných dokumentáciách. Priestorové dáta sú v Systéme OKTOPUS zaradené do katalógu tém a na základe tematických okruhov sú delené do registrov. Modelové územie, na ktorom Systém OKTOPUS demonštrujeme, je povodie rieky Žitavy. V povodí sú uvedené príklady možných scenárov jeho využitia. Výsledným efektom je zverejnenie Systému OKTOPUS na webe pomocou platformy, ktorá umožňuje používateľom zdieľať, ale aj upravovať geografické informácie.

Keywords : land consolidation; geographic information systems (GIS); general principles of functional organization of the territory; System OKTOPUS

Kľúčové slová : pozemkové úpravy; geografické informačné systémy; všeobecné zásady funkčného usporiadania územia; Systém OKTOPUS

  • Act No. 330/1991 Coll. on landscape consolidation, land ownership organization, land offices, Land Fund an Land Associations as amended.Google Scholar

  • BÁREK, V. - HALAJ, J. - MATYO, J. - KONC, Ľ. 2006. The impact of technical and biotechnical measures to increase water storage in the riverbed and inundation area of the Bocegaj river. In Transport of water, chemicals and energy in the system of soil-plant-atmosphere. Bratislava : Institute of Hydrology SAS, 2006, pp. 27-37. ISBN 80-85754-15-0.Google Scholar

  • ESRI. 2010. What is GIS? [online]. 2010, [cited 2010-05-09]. Available online at: <http://www.esri.com/what-is-gis/index.html>Google Scholar

  • KALETOVÁ , T. - ŠINKA, K. 2012. Simulation of runoff caused by extreme rain with GIS environment and CN-method. In Acta hydrologica slovaca, vol. 13, 2012, no. 2, pp. 324-333. ISSN 1335-6291.Google Scholar

  • KLIMENT, T. - KLIMENT, M. 2012. Environmental geospatial information obtained in the „mainstream“ website. In Landscape Engineering-trends and prospects. Nitra : SUA, 2012. ISBN 978-80-552-0961-6Google Scholar

  • LEITMANOVÁ , M. 2013. Creating a data base for the implementation of information system of land consolidation : PhD thesis. Nitra : SAU, 2013. 111 p.Google Scholar

  • MUCHOVÁ , Z. - VANEK, J. - HALAJ, P. - HRNČIAROVÁ , T. - KONC, Ľ. - RAŠKOVIČ, V. - STREĎANSKÁ, A. - ŠIMONIDES, I. - VAŠEK, A. 2009. Methodological standards for the projecting of land consolidation. 1. ed. Nitra : SUA, 2009. 397 p. ISBN 978-8-552-0267-9.Google Scholar

  • OPENGEO. 2013. [online]. 2013, [cited 2013-01-02]. Available online at: < http://opengeo.org/> Google Scholar

  • URBAN, J. - DOBRUCKÁ, A. - BUJŇÁK, J. - VANEK, J. - VAŠEK, A. 2013. 2013. Land consolidation tool to resolve the fragmentation of land ownership, land revitalization and rural development. Bratislava : Chamber of land consolidation SR, 2013. 43 p.Google Scholar

  • VARGA, V. - HALVA, J. 2012. Modelling optimal deployment of erosion control measures in the area. In Student Research Conference FHLE 2012. Nitra : SAU, 2012, pp. 90-96. ISBN 978-80-552-0888.Google Scholar

About the article

Published Online: 2013-12-13

Published in Print: 2013-12-01


Citation Information: Acta Horticulturae et Regiotectuare, ISSN (Online) 1338-5259, DOI: https://doi.org/10.2478/ahr-2013-0010.

Export Citation

This content is open access.

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in