Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Acta Horticulturae et Regiotecturae

The Scientific Journal for Horticulture, Landscape Engineering and Architecture

2 Issues per year

Open Access
Online
ISSN
1338-5259
See all formats and pricing
More options …

The Effect Of Saline Mine Waters Discharge From Hard Coal Mine On The Ecological State Of The Vistula River

Agnieszka POLICHT-LATAWIEC
Published Online: 2015-03-01 | DOI: https://doi.org/10.1515/ahr-2014-0011

Abstract

The aim of the study was to determine the influence of coal mine waters on water quality in the Vistula River. Water samples for laboratory analysis were collected in 2011 and 2012 on one kilometer long section of the river. Basic parameters were measured at the collection spot. The study asseses the dynamics of physicochemical water properties, fulfillment of the quality requirements necessary to introduce contaminated water into the river, water salinity, quality, and utility values. The study indicates that water quality of the Vistula River has been rapidly decreasing as a result of coal mine water introduction. Water becomes degraded, unfavourable for fish communities and unsuitable for use by people. Coal mine water contamination exceeds allowable pollution levels stated by legal regulations. Self-purification of the river is efficient as contamination levels decrease at the length of the examined section of the river.

Keywords: water quality; mine water; Vistula River

References

 • ALEKSANDER-KWATERCZAK, U. – CISZEWSKI, D. – SZAREKGWIAZDA, E. – KWADRANS, J. – WILK-WOŹNIAK, E. – WALOSZEK, A. 2010. Wpływ historycznej działalności kopalni rud Z-Pb w Chrzanowie na stan środowiska wodnego doliny Matyldy. In Górnictwo i Geologia, vol. 5, 2010. no. 4, p. 21–30.Google Scholar

 • BOGDAŁ, A. – KANOWNIK, W. – WIŚNIOS, M. 2012. Zmiany wartości i stęż eń fizykochemicznych wskaźników jakościowych wód rzeki Prądnik-Białucha (Wyż yna Krakowsko-Częstochowska). In Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 2012, no. 8, p. 358–361.Google Scholar

 • CHABER, M. – KROGULSKI, K. 1998. Problematyka wód słonych w górnictwie węgla kamiennego. In Wiadomości Górnicze, 1998, no. 7–8, p. 325–332.Google Scholar

 • DULEWSKI, J. – MADEJ, B. – UZAROWICZ, R. – WALTER, A. 2010. Wpływ górnictwa na wybrane elementy środowiska z perspektywy ostatniej dekady. In Przegląd Górniczy, 2010, no. 10, p. 132.Google Scholar

 • FALTA, J. 2003. Operat wodno-prawny na odwodnienie Zakładu Górniczego „Silesia” i zrzut wód dołowych do wód powierzchniowych rzeki Wisły. Katowice, 2003, p. 1–30.Google Scholar

 • HELIOS-RYBICKA, E. – RYBICKI, S. 2003. Impact of coal mining on the environmental In Poland. In: Proceedings First Conference on Applied Environmental Geology (AEGO3) in Central and Eastern Europe. Vienna, 2003, p. 228–229.Google Scholar

 • KANOWNIK, W. – RAJDA, W. 2011. Samooczyszczanie wody potoku Pychowickiego. In Zesz. Prob. Post. Nauk Rol., 2011, no. 561, p. 81–91.Google Scholar

 • KANOWNIK, W. – KOWALIK, T. – BOGDAŁ, A. – OSTROWSKI, K. – RAJDA, W. 2011. Jakość i walory uż ytkowe wody potoku Szczyrzawy. In Zesz. Prob. Post. Nauk Rol., 2011, no. 561, p. 65–81.Google Scholar

 • KANOWNIK, W. – KOWALIK, T. – BOGDAŁ, A. – OSTROWSKI, K. 2013. Quality categories of stream waters included in a small retention program. In Pol. J. of Environ. Stud., vol. 22, 2013, no. 1, p. 159–165.Google Scholar

 • LAI, Y. C. – TU, Y. T. – YANG, C. P. – SURAMPALLI, R. Y. – KAO, C. M. 2013. Development of a water quality modeling system for river pollution index and suspended solid loading evaluation. In Journal of Hydrology, 2013, no. 478, p. 89–101.Google Scholar

 • LIPIŃKSI, K. 1987. Ochrona wód przed zasoleniem. Wrocław, 1987, p. 8.Google Scholar

 • PACZYŃSKI, B. – SADURSKI, A. 2007. Hydrologia regionalna Polski. Wody mineralne, lecznicze i termalne oraz kopalniane. Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny. vol. 2, p. 146, 2007.Google Scholar

 • PLUTA, I. 2005. Wody kopalń Górnośląskiego Zagłębia Węglowego – geneza, zanieczyszczenia i metody oczyszczania. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, p. 6, 2005.Google Scholar

 • PLUTA, I. – DULEWSKI, J. 2006. Wody kopalniane w świetle dawnej i aktualnej terminologii oraz ich klasyfikacji obowiązującej w górnictwie. In Wiadomości Górnicze, 2006, no. 1, p. 37.Google Scholar

 • POLICHT-LATAWIEC, A. 2012. Effect of treated sewage on water quality In the receiving waters. In Acta horticulturae et regiotecturae, 2012, no. 15, p. 46–49.Google Scholar

 • RAJDA, W. – KANOWNIK, W. 2007. Some Water Quality Indices in Small Watercourses in Urbanized Areas. In Archives of Environmental Protection, vol. 33, 2007, no. 4, p. 31–38.Google Scholar

 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należ y spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Dz. U., 2006, no. 137, poz. 984.Google Scholar

 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych. Dz. U., 2008, no. 162, poz. 1008.Google Scholar

 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spoż ycia. Dz. U., 2002, no. 204, poz. 1728.Google Scholar

 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002 r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem ż ycia ryb w warunkach naturalnych. Dz. U., 2002, no. 176, poz. 1455.Google Scholar

 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 4 października 2011 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych. Dz. U., 2011, no. 258, poz. 1550.Google Scholar

 • RÓŻKOWSKI, A. – PRZEWŁOCKI, K. 1974. Application of stable isotopes in mine hydrogeology taking Polish coal basin as an example. In Isotopes Techniques in Groundwater Hydrogeology, vol. 1, 1974, p. 481–502.Google Scholar

 • SOBOLEWSKI, M. 1992. Ochrona wód przed zasoleniem. Biuro Studiów i Ekspertyz. Wydział Analiz Ekonomicznych i Społecznych, 1992, no. 79, p. 1–2.Google Scholar

About the article

Published Online: 2015-03-01

Published in Print: 2014-11-01


Citation Information: Acta Horticulturae et Regiotectuare, ISSN (Online) 1338-5259, DOI: https://doi.org/10.1515/ahr-2014-0011.

Export Citation

© Agnieszka POLICHT-LATAWIEC. This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License. BY-NC-ND 3.0

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in