Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Archives of Mining Sciences

The Journal of Committee of Mining of Polish Academy of Sciences

4 Issues per year


IMPACT FACTOR 2016: 0.550
5-year IMPACT FACTOR: 0.610

CiteScore 2016: 0.72

SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.320
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2016: 0.950

Open Access
Online
ISSN
1689-0469
See all formats and pricing
More options …

Development of the Kuz-Ram Model to Blasting in a Limestone Quarry/Opracowanie Modelu Kuz-Ram Do Wykorzystania Przy Pracach Strzałowych W Kopalni Wapienia

Abdurrahman Tosun
 • DOKUZ EYLUL UNIVERSITY, ENGINEERING FACULTY, DEPARTMENT OF MINING ENGINEERING, BUCA-IZMIR/TURKEY
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
/ Gurcan Konak
 • DOKUZ EYLUL UNIVERSITY, ENGINEERING FACULTY, DEPARTMENT OF MINING ENGINEERING, BUCA-IZMIR/TURKEY
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
/ Tugçe Toprak
 • DOKUZ EYLUL UNIVERSITY, ENGINEERING FACULTY, DEPARTMENT OF MINING ENGINEERING, BUCA-IZMIR/TURKEY
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
/ Dogan Karakus
 • DOKUZ EYLUL UNIVERSITY, ENGINEERING FACULTY, DEPARTMENT OF MINING ENGINEERING, BUCA-IZMIR/TURKEY
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
/ Ahmet Hakan Onur
 • DOKUZ EYLUL UNIVERSITY, ENGINEERING FACULTY, DEPARTMENT OF MINING ENGINEERING, BUCA-IZMIR/TURKEY
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
Published Online: 2014-09-09 | DOI: https://doi.org/10.2478/amsc-2014-0034

Abstract

It is very important to know the degree of disintegration beforehand in open quarry bench blasting in terms of blasting efficiency. Kuznetsov (1973), Cunningham (1987), and Ouchterlony (2005) have developed the Rosin-Rammler distribution function for estimating the degrees of fragmentation (Rosin & Rammler, 1933). However, models they developed do not give realistic results for blast surfaces where there are a lot of discontinuity characteristics with broken and fissured areas due to the difference in structural characteristics of the rocks. In this study, average fragmentative distribution of the heap formed as a result of several blasting tests in a quarry belonging to BATIÇİM have been separately determined by using a dimensional analysis program with Wipfrag image processing technique and Kuz-Ram estimation model. Average granular size correction has been carried out with the approach of accepting as fine-grain the areas that couldn’t be determined by means of image analysis programs and that were neglected in the analysis. Subsequently, the land coefficient in Kuz-Ram model was determined to be 0.0383 rather than 0.06 for the said quarry by taking the average dimension values determined by Wipfrag method as reference point.

Kluczowym zagadnieniem jest znajomość stopnia rozdrobnienia materiału przed przystąpieniem do prac strzałowych w kamieniołomach, dla określenia skuteczności strzelania. Kuznetsov (1973), Cunninghma (1987) i Ouchterlony (2005) wyprowadzili dystrybuantę bazującą na równaniu Rosina- -Rammlera (1933) w celu estymacji stopnia rozdrobnienia materiału. Jednakże opracowane modele nie oddają rzeczywistych wyników gdy prace strzałowe prowadzone są na powierzchniach w których znajdują się liczne strefy nieciągłości, załamań oraz spękań wskutek różnic we właściwościach struktur skalnych. W pracy tej obliczono średnią wielkość fragmentów materiałów rozdrabnianych w trakcie trwania prac strzałowych w kamieniołomie należącym do przedsiębiorstwa BATICIM. Wielkości te zostały określone oddzielnie przy użyciu programu do analiz wymiarowych wykorzystującego techniki przetwarzania obrazów Wipfrag oraz model estymacyjny oparty na modelu Kuz-Ram. Przeprowadzono korektę ze względu na wielkość uziarnienia, w podejściu tym jako obszary drobnoziarniste ujęto te obszary które nie mogły zostać zanalizowane przy użyciu technik przetwarzania obrazów i zostały pominięte w analizach. Współczynnik terenowy dla danego kamieniołomu według modelu Kuz-Ram został obliczony jako 0.0383 a nie 0.06, przy wykorzystaniu jako wielkości odniesienia średnich rozmiarów skał obliczonych z zastosowaniem metody Wipfraga.

Keywords: average muck pile fragmentation; estimation muck pile fragmentation; blasting efficiency; Image processing technique

Słowa kluczowe: średni rozmiar rozdrobnionych odłamków; szacowanie średniego rozdrobnienia; wydajność prac strzałowych; techniki przetwarzania obrazów

References

 • Bazzazı A.A., Esmaeılı M., 2012. Prediction of backbreak in open pit blasting by adaptive neuro-fuzzy inference system. Arch. Min. Sci., Vol. 57, No 4, p. 933-943.Web of ScienceGoogle Scholar

 • Carlsson O., Nyberg L., 1983. A method for estimation of fragment size distribution with automatic image processing. In Proc. 1st International Symposium on Rock Fragmentation by Blasting, 333-345.Google Scholar

 • Cunningham C.V.B., 1983. The Kuz-Ram model for prediction of fragmentation from blasting. [In:] Proc. 1st Int. Symposium on Rock Fragmentation by Blasting, 439-453.Google Scholar

 • Cunningham C.V.B., 1987. Fragmentation estimations and the Kuz-Ram model - four years on. [In:] Proc. 2nd International Symposium on Rock Fragmentation by Blasting, 475-487.Google Scholar

 • Gheibie S., Aghababaei H., Hoseinie S.H., Pourrahimian Y., 2009. Modified Kuz-Ram fragmentation model and its use at the Sungun Copper Mine. International Journal of Rock Mechancs & Mining Sciences, 967-973.Web of ScienceGoogle Scholar

 • Hudaverdi T., Kuzu C., Fisne A., 2012. Investigation of the blast fragmentation using the mean fragment size and fragmentation index. International Journal of Rock Mechanics & Mining Sciences, 136-145.Web of ScienceGoogle Scholar

 • Kuznetsov V.M., 1973. The mean diameter of the fragments formed by blasting rock. Soviet Mining Science, 9(2), 144-148.Google Scholar

 • Lilly P.A., 1986. An empirical method of assessing rock mass blastability. [In:] Proc. Large Open Pit Mining Conference, 89-92.Google Scholar

 • Monjezı M., Ahmadı Z., Khandelwal M., 2012. Application of neural networks for the prediction of rock fragmentation in chadormalu Iron mine. Arch. Min. Sci., Vol. 57, No 3, p. 787-798.Web of ScienceGoogle Scholar

 • Rosin P., Rammler E., 1933. The laws governing the fineness of powdered coal. J. Inst. Fuel, (7), 29-36.Google Scholar

 • Ouchterlony F., 2005. The swebrec function linking fragmentation by blasting and crushing. Inst. Min. Metall A., 114, A29-A44.Google Scholar

 • Tosun A., Konak, G., Karakuş D., Onur A.H., 2012. Determination of loader efficiency with hydraulic pressure values. International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM, Bulgaria, 531-538.Google Scholar

About the article

Received: 2013-02-05

Published Online: 2014-09-09

Published in Print: 2014-06-01


Citation Information: Archives of Mining Sciences, Volume 59, Issue 2, Pages 477–488, ISSN (Online) 1689-0469, DOI: https://doi.org/10.2478/amsc-2014-0034.

Export Citation

© Archives of Mining Sciences. This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License. BY-NC-ND 3.0

Citing Articles

Here you can find all Crossref-listed publications in which this article is cited. If you would like to receive automatic email messages as soon as this article is cited in other publications, simply activate the “Citation Alert” on the top of this page.

[1]
Jasmin Jug, Stjepan Strelec, Mario Gazdek, and Boris Kavur
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2017, Volume 95, Page 042013

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in