Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Asiatische Studien - Études Asiatiques

Zeitschrift der Schweizerischen Asiengesellschaft - Revue de la Société Suisse-Asie

Editor-in-Chief: Suter, Rafael

Print + Online
See all formats and pricing
More options …

Between Numbers and Images: The Many Meanings of Trigram Gen 艮 in The Early Yijing

Adam Schwartz
 • Corresponding author
 • Department of Chinese and the Jao Tsung-I Academy of Sinology, Hong Kong Baptist University, Kowloon Tong, Hong Kong
 • Email
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
Published Online: 2018-01-10 | DOI: https://doi.org/10.1515/asia-2017-0067

Abstract

This paper examines the images of trigram Gen in the Yijing, with a focus on images in the Shuogua 說卦 commentary. The Shuogua presents images either found in or to be extrapolated from the base text within a structured and highly interpretive system that forms “image programs” for each of the eight trigrams. I argue the Shuogua’s image programs have a defined architecture, and its images are not random lists of words collected without an agenda and devoid of relationships and mutual interaction with others. My main thesis is a high percentage of images in the Changes developed through a simple and direct pictographic method, like the one used in a recently discovered Warring States period divination guidebook called Shifa 筮法 (Method of Milfoil Divination*), that was done by matching the graphic shapes of individual numbers and the overall shapes of numbers in three-line combination to shapes of real objects and logographs. If a diviner could see so many pictographic images in single numbers and sequences of numbers in combination, like what we now see in operation in the Shifa, then we ought to assume that a deeper repository of subjective and innovative images could be observed in number combinations at the multiline, trigram, and hexagram levels. Stated directly, trigram and hexagram diagrams were not pictorially meaningless; numbers produced images, and images produced the words and judgments that form early layers of text. Professional diviners had an expert knowledge of the tradition and Warring States use of the Changes continued to develop and explain image programs for the eight trigrams along these guidelines.

Keywords: Shifa; Zhou Yi; Yijing; Warring States divination; Trigram Gen

References

 • Beijing daxue chutu wenxian yanjiusuo ed. (2015): Beijing daxue cang Xi Han zhushu(vol. 5) 北京大學藏西漢竹書(五). Shanghai: Shanghai guji.Google Scholar

 • Dong Shan 董珊 (2011): “Lun xinjian Ding gua ge 论新见鼎卦戈”. In: Chutu wenxian yu guwenzi yanjiu 4 出土文献与古文字研究 (第四辑). Shanghai: Shanghai guju chubanshe, 68–88.Google Scholar

 • Fang Shen 方申 (19th c.) (2002): Fangshi Yi xue wu shu 方氏易學五書, “Zhu jia Yi xiang bielu 諸家易象別錄”. Xuxiu siku quanshu 30: 2.Google Scholar

 • Fang Shen (2002): Fangshi Yi xue wu shu, “Yu shi Yi xiang huibian 虞氏易象彙編”. Xuxiu siku quanshu 30: 15–28.Google Scholar

 • Fu Juyou, Chen Songchang (ed.) (1992): Mawangdui Han mu wenwu 馬王堆漢墓文物. Changsha: Hunan chubanshe.Google Scholar

 • Hiyashi Minao 林巳奈夫 (2009): Shen yu shou de wenyang xue 神與獸的紋樣學. Beijing: SDX Joint Publishing Company.Google Scholar

 • Huang Zongxi 黃宗羲 (1610–1695) (2007): Yi xue xiangshu lun 易 學 象 數 論. Beijing: Jiuzhou chubanshe.Google Scholar

 • Jao Tsung-i 饒宗頤 (2009): “Yindai Yi gua ji you guan zhanbu zhu wenti 殷代易卦及有關占卜諸問題”. In: Jao Tsung-i ershi shiji xueshu wenji 4 饒宗頤二十世紀學術文集. Beijing: Zhongguo Renmin daxue chubanshe, 10–25.Google Scholar

 • Jia Lianxiang 賈連翔 (2014a): “Shi lun chutu shuzigua cailiao de yongshu tixi 試論出土數字卦材 料的用數體系”. Zhou Yi yanjiu 周易研究 2014.6: 29–32.Google Scholar

 • Jia Lianxiang (2014b): “Qinghua jian Shifa yu Chu di shuzi gua yansuan fangfa de tuiqiu 清華簡《筮法》與楚地數字卦演算方法的推求”. Shenzhen daxue xuebao (Renwen shehui kexueban) 深圳大學學報(人文社會科學版) 31.3: 57–60.Google Scholar

 • Jin Jingfang 金景芳 (1998): Zhou Yi Xicizhuan xinbian xiangjie 周易繫辭傳新編詳解. Shenyang: Liaohai chubanshe.Google Scholar

 • Keightley, David N. (2001): “The diviners’ notebooks: Shang oracle-bone inscritpions as secondary sources”. In: Actes du colloque international commémorant le centenaire de la découverte des inscriptions sur os et carapaces. eds. Shun-chiu Yau and Chrystelle Marchal. Paris: Éditions langages croisés, 11–25.Google Scholar

 • Kong Yingda 孔颖達 (574–648) (2015): Zhou Yi zhengyi 周易正義. Beijing: Zhongguo zhigong chubanshe.Google Scholar

 • Lai Zhide來知德 (1525–1604) (2015): Zhou Yi jizhu 周易集注. Beijing: Minzhu yu jianzhu chubanshe.Google Scholar

 • Li Dingzuo 李鼎祚 (8th century) (2016): Zhou Yi jijie 周易集解. Beijing: Zhonghua shuju.Google Scholar

 • Li Jingchi 李鏡池 (2015 [1981]): Zhou Yi tong yi 周易通義. Beijing: Zhonghua shuju.Google Scholar

 • Li Ling 李零 (2006): Zhongguo fangshu zhengkao 中國方術正考. Beijing: Zhonghua shuju.Google Scholar

 • Li Ling 李零 (2013): Si sheng you ming fu gui zai tian: Zhou Yi de ziran zhexue 死生有命富貴在天 —《周易》的自然哲學. Beijing: San lian shudian.Google Scholar

 • Li Xueqin 李 學 勤 (editor-in-chief)/Qinghua daxue Chutu wenxian yanjiu yu baohu zhongxin (ed.) (2013): Qinghua daxue cang Zhanguo zhu jian (si) 清華大學藏戰國竹簡 (肆). Shanghai: Zhongxi shuju.Google Scholar

 • Li Xueqin 李學勤 (2011): Zhou Yi suyuan 周易溯源. Chengdu: Ba-Shu shushe.Google Scholar

 • Li Yizhuo 李翊灼 (2015): Zhou Yi Yu shi yi jian ding 周易虞氏義箋訂. Beijing: Jiuzhou chubanshe.Google Scholar

 • Liu Dajun 劉大均 (2016): Zhou Yi gailun (zengbu xiuding ben) 周易概論 (增補修訂本). Chengdu: Ba Shu shushe.Google Scholar

 • Ma Chengyuan 馬承源 ed. (2004): Shanghai bowuguan cang Zhan guo Chu zhushu (san) 上海博物館藏戰國楚竹書(叁). Shanghai: Shanghai guji.Google Scholar

 • Ma Chengyuan 馬承源 ed. (2008): Shanghai bowuguan cang Zhan guo Chu zhushu (jiu) 上海博物館藏戰國楚竹書(九). Shanghai: Shanghai guji.Google Scholar

 • Pu Maozuo 濮茅左 (2006): Chu zhushu Zhou Yi yanjiu: Jian shu Xian Qin Liang Han chutu yu chuanshi Yi xue wenxian ziliao 楚竹書周易研究:兼述先秦兩漢出土與傳世易學文獻資料. Shanghai: Shanghai guji chubanshe.Google Scholar

 • Shang Binghe 尚秉和 (1870–1950) (2016): Zhou Yi Shang shi xue 周易尚氏學. Beijing: Zhonghua shuju.Google Scholar

 • Schwartz, A.C. (forthcoming 2018): “Between Numbers and Images: The Many Meanings of Trigram Li 離 in the Early Yijing”. Bulletin of the Jao Tsung-I Academy of Sinology 5 饒宗頤國學院院刊(第 5 輯).Google Scholar

 • Shaughnessy, Edward L. (1996): I CHING. New York: Ballantine Books.Google Scholar

 • Shaughnessy, Edward L. (2014): Unearthing the Changes: Recently Discovered Manuscripts of the Yijing (I Ching) and Related Texts. New York: Columbia University Press.Google Scholar

 • Sun Xingyan 孫星衍 (1753–1818) (1988): Zhou Yi jijie 周易集解. Chengdu: Chengdu guji.Google Scholar

 • Tang Lan 唐蘭 (1900–1979) (1981): Yinxu wenzi ji 殷虛文字記. Beijing: Zhonghua shuju.Google Scholar

 • Wang Mingqin (2004): “Wangjiatai Qin mu zhujian gaishu 王家台秦墓竹簡概述”. In: Xinchu jianboyanjiu 新出簡帛研究. Edited by Ai Lan and Xing Wen. Beijing: Wenwu chubanshe, 26–49.Google Scholar

 • Wen Yiduo 聞一多 (1965): “Zhou Yi yi zheng lei zuan 周易義證類纂”. In: Gu dian xin yi 古典新義. Beijing: Guji chubanshe, 3–66.Google Scholar

 • Yao Shengmin 姚生民 (1990): “Chunhua xian faxian Xi Zhou Yi gua fuhao wenzi tao guan 淳化縣發現西周易卦符號文字陶罐”. Wenbo 文博 1990.3: 55–57.Google Scholar

 • Yu Xingwu 于省吾 (1960 [1936]): Shuang jian chi Yijing xin zheng 雙劍侈易經新證. Taipei: Yiwen yinshuguan.Google Scholar

 • Zhang Jinping 張金平 (2015): Kaogu faxian yu Yi xue suyuan yanjiu 考古發現與易學溯源研究. Beijing: Zhongguo shehui kexue chubanshe.Google Scholar

 • Zhang Zhenglang 張政烺 (1980): “Shi shi Zhou chu qingtongqi mingwen zhong de Yi gua 試釋周初青銅器銘文中的易卦. Translated by H. Huber, R. Yates et al. as “An Interpretation of the Divinatory Inscriptions on Early Zhou Bronzes””. Early China 6.1980–81: 80–96.Google Scholar

 • Zhu Zhen 朱震 (1072–1138) (2012): Hanshang Yizhuan 漢上易傳. Beijing: Jiuzhou chubanshe.Google Scholar

About the article

Published Online: 2018-01-10

Published in Print: 2018-12-19


Citation Information: Asiatische Studien - Études Asiatiques, Volume 72, Issue 4, Pages 1133–1193, ISSN (Online) 2235-5871, ISSN (Print) 0004-4717, DOI: https://doi.org/10.1515/asia-2017-0067.

Export Citation

© 2018 Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston.Get Permission

Citing Articles

Here you can find all Crossref-listed publications in which this article is cited. If you would like to receive automatic email messages as soon as this article is cited in other publications, simply activate the “Citation Alert” on the top of this page.

[1]
Early China, 2019, Volume 42, Page 347

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in