Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Biodiversity Research and Conservation

The Journal of Adam Mickiewicz University

4 Issues per year

Open Access
Online
ISSN
1897-2810
See all formats and pricing
More options …
Just Accepted

Issues

Ecological and sociological spectrum of Ostericum palustre at new localities in central Poland

Dorota Michalska-Hejduk
 • Department of Geobotany and Plant Ecology, University of Łódź, Banacha 12/16, 90-237 Łódź, Poland
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
/ Dominik Kopeć
Published Online: 2011-02-28 | DOI: https://doi.org/10.2478/v10119-010-0008-0

Ecological and sociological spectrum of Ostericum palustre at new localities in central Poland

The paper presents new data on the distribution of Ostericum palustre (a strictly protected vulnerable species) in central Poland. In the period of 2008-2009, new population of this species were found in the north-eastern part of Łódź Province. Ostericum palustre was present in the described localities in meadow, herb, peat bog and reed bed communities. The species was most numerous in well preserved purple moor-grass meadows. New localities of Ostericum palustre described in the article are instrumental in the protection of this species in central Poland.

Keywords: protected species; threatened plants; non-forest communities; Habitats Directive

 • Bróż E., Nobis M. & Piwowarczyk R. 2002. Nowe stanowisko Ostericum palustre (Umbelliferae) na Przedgórzu Iłżeckim (Wyżyna Małopolska). Fragm. Flor. Geobot. 9: 379-380.Google Scholar

 • Bróż E. & Podgórska M. 2006. Starodub łąkowy Ostericum palustre Besser na Wyżynie Małopolskiej. Chrońmy Przyr. Ojcz. 62(3): 3-12.Google Scholar

 • Convention 1979. Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats. Bern.Google Scholar

 • Czarna A. 1999. Nowe gatunki flory naczyniowej projektowanego rezerwatu częściowego "Łąki Pyzdrskie" w Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym. Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski 5(7): 139-148.Google Scholar

 • Czarna A. & Załuski T. 2001. Angelica palustris (Besser) Hoffm. In: R. Kaźmierczakowa & K. Zarzycki (eds.). Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe, wyd. 2, pp. 277-279. PAN, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Instytut Ochrony Przyrody, Kraków.Google Scholar

 • Ćwikliński E. & Głowacki Z. 2000. Atlas florystyczny doliny Bugu. In: J. B. Faliński, E. Ćwikliński & Z. Głowacki (eds.). Atlas Geobotaniczny Doliny Bugu. Phytocoenosis 12, Suppl. Cartogr. Gebot. 12: 73-300.Google Scholar

 • Fagasiewicz L. 1984. Materiały do flory Polski w Herbarium Universitatis Lodziensis. Cz. X. Acta Univ. Lodz. Folia Botanica 3: 239-281.Google Scholar

 • Figat E., Ferchmin M., Kowalski M. & Głowacki Z. 1995. Rzadkie i chronione gatunki flory. In: J. Solon (ed.). Operat ochrony ekosystemów lądowych oraz elementów flory. Plan Ochrony Kampinoskiego Parku Narodowego.Google Scholar

 • Fijałkowski D. 1994. Flora roślin naczyniowych Lubelszczyzny. Vol 1, 389 pp. Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin.Google Scholar

 • Fijałkowski D. & Chojnacka-Fijałkowska E. 1982. Stosunki fitosocjologiczne i florystyczne projektowanego rezerwatu torfowiskowego Wieprzec pod Zamościem. Ann. UMCS, Sec. C, 37: 255-269.Google Scholar

 • Głoćko T. 1982. Zbiorowiska łąkowe w okolicy Dąbrowy Wielkopolskiej, Broniewa i Bronimierza Małego. Master Thesis, Zakład Botaniki Ogólnej UMK, Toruń.Google Scholar

 • Głowacki Z., Falkowski M., Krechowski J., Marciniuk P., Nowicka-Falkowska K. & Wierzba M. 2003. Czerwona lista roślin naczyniowych Niziny Południowopodlaskiej. Chrońmy Przyr. Ojcz. 59(2): 5-41.Google Scholar

 • Głowacki Z. & Ferchmin M. 2003. Chronione, rzadkie i zagrożone gatunki roślin naczyniowych Kampinoskiego Parku Narodowego i jego otuliny. In: R. Andrzejewski (ed.). Kampinoski Park Narodowy. Monografia, vol. 1. Przyroda Kampinoskiego Parku Narodowego, pp. 259-274. Izabelin.Google Scholar

 • Grynia M. 1962. Łąki trzęślicowe Wielkopolski. PTPN, Prace Kom. Nauk. Roln. i Leśn. 13(2): 145-268.Google Scholar

 • Habitats Directive 1992. Council Directive 92/43/EEC on the Conservation of natural habitats and of wild fauna and flora.Google Scholar

 • Jackowiak B., Celka Z., Chmiel J., Latowski K. & Żukowski W. 2007. Red list of vascular flora of Wielkopolska (Poland). Biodiv. Res. Conserv. 5-8: 95-127.Google Scholar

 • Jakubowska-Gabara J. & Kucharski L. 1999. Ginące i zagrożone gatunki flory naczyniowej zbiorowisk naturalnych i półnaturalnych Polski środkowej. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 6: 55-74.Google Scholar

 • Jakubowska-Gabara J. & Pisarek W. 1997. Materiały do flory naczyniowej Polski Środkowej. Fragm Flor. Geobot. Polonica 4: 9-15.Google Scholar

 • Jakubowska-Gabara J., Kucharski L. & Warcholińska A. U. 2003. Vascular plants of Bolimów Landscape Park. In: K. Czyżewska (ed.). Vascular plants, bryophytes, lichens and lichenicolous fungi in the Bolimów Landscape Park. Monographiae Botanicae 92: 5-197.Google Scholar

 • Kącki Z. & Michalska-Hejduk D. 2008. Ochrona różnorodności gatunkowej i fitocenotycznej łąk trzęślicowych Kampinoskiego Parku Narodowego. In: L. Koziarska & S. Kozłowska (eds.). Ochrona gatunkowa i co dalej? pp.12-19. Materiały konferencyjne, Liga chrony Przyrody, Warszawa.Google Scholar

 • Kępczyński K. & Załuski T. 1991. Zróżnicowanie roślinności łąk trzęślicowych w dolnym odcinku doliny Rakutówki. Acta UNC, Biol. 36: 41-55.Google Scholar

 • Klotz S., Kühn I. & Durka W. 2002. Eine Datenbank mit biologisch-ökologischen Merkmalen zur Flora von Deutschland. Schriftenreihe für Vegetationskunde 38: 1-334.Google Scholar

 • Krasicka-Korczyńska E. 2007 (mscr.). Share of Ostericum palustre Besser in biochores of agro-environmental programme PO1b meadows. Botanische Jahrbucher für Systamatik, Pflanzengeschichte und Pflanzengeografie.Google Scholar

 • Krasicka-Korczyńska E. 2008. Effect of the cutting date on blooming and fruit-bearing of Ostericum palustre Besser. Acta Agrobotanica 61(1): 129-136.Google Scholar

 • Kucharczyk M. & Szukałowicz I. 2003. Rzadkie i zagrożone gatunki roślin Polesia Zachodniego. Kosmos 52(2-3): 321-330.Google Scholar

 • Kucharczyk M. & Wójciak J. 1995. Ginące i zagrożone gatunki roślin naczyniowych Wyżyny Lubelskiej, Roztocza, Wołynia Zachodniego i Polesia Lubelskiego. Ochr. Przyr. 52: 33-46.Google Scholar

 • Markowski R. & Buliński M. 2004. Ginące i zagrożone rośliny naczyniowe Pomorza Gdańskiego. Acta Bot. Cassub. Monogr. 1: 1-75.Google Scholar

 • Matuszkiewicz W. 2001. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. In: J. B. Faliński (ed.). Vademecum Geobotanicum 3, 537 pp. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.Google Scholar

 • Meusel H., Jäger E., Rauschert S. & Weinert E. 1978. Vergleichende Chorologie der zentraleuropäischen Flora. II. Text xi? pp., Karten pp. 259-421. Gustav Fischer Verlag, Jena.Google Scholar

 • Michalska-Hejduk D. 2001a. Stan obecny i kierunki zmian roślinności nieleśnej Kampinoskiego Parku Narodowego. Monographiae botanicae 89: 1-134.Google Scholar

 • Michalska-Hejduk D. 2001b. Meadows of the "Granica" complex in the Kampinos National Park (Central Poland): geobotanical characteristics and protection proposals. Nature Conservation 58: 57-67.Google Scholar

 • Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając A. & Zając M. 2002. Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. In: Z. Mirek (ed.). Biodiversity of Poland 1, 442 pp. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.Google Scholar

 • Nobis M. & Nobis A. 2009. 1617 Ostericum palustre Besser - starodub łąkowy. Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000. Wyniki monitoringu. GIOŚ, pp. 10.Google Scholar

 • Nobis M., Nobis A. & Kozak M. 2008. Występowanie Ostericum palustre (Apiaceae) w południowej Polsce. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 15(1): 3-9.Google Scholar

 • Nobis M. & Piwowarczyk R. 2008. The distribution, habitat preferences and size of population of Ostericum palustre Besser on the south-western limit of its occurrence in Poland. Nature Conservation 65: 43-49.Google Scholar

 • Odum E. P. 1982. Podstawy ekologii. 661 pp. PWRiL, Warszawa.Google Scholar

 • Pawłowski B. 1977. Skład i budowa zbiorowisk roślinnych oraz metody ich badania. In: W. Szafer & K. Zarzycki (eds.). Szata roślinna Polski, I, wyd. 3, pp. 237-268. PWN, Warszawa.Google Scholar

 • Pisarek W. 1984. Szata roślinna polan Puszczy Bolimowskiej i jej przemiany pod wpływem antropopresji. 57 pp. Master Thesis. Zakład Botaniki Instytutu Biologii Środowiskowej, Łódź.Google Scholar

 • Pisarek W. 1989. Flora polan Puszczy Bolimowskiej i jej aspekt sozologiczny. Fragm. Flor. Geobot. 34(1-2): 81-100.Google Scholar

 • Regulation 2004. Regulation of the Minister of Environment of 09 July 2004 on wild species of plants under protection. Journal of Laws No 168 (2004), item 1764.Google Scholar

 • Roo-Zielińska E. 2004. Fitoindykacja jako narzędzie oceny środowiska fizycznogeograficznego. Podstawy teoretyczne i analiza porównawcza stosowanych metod. Prace Geograf. 199: 1-258.Google Scholar

 • Rutkowski L. 1997. Rośliny naczyniowe - Tracheophyta. In: J. Buszko, K. Kasprzyk, T. Pawlikowski, A. Przystalski & L. Rutkowski (eds.). Czerwona lista roślin i zwierząt ginących i zagrożonych w regionie kujawsko-pomorskim. Acta UNC, Biol. 53, Suppl. Nauki Mat.-Przyr. 98: 5-20.Google Scholar

 • Sudnik-Wójcikowska B. 1981. Rzadkie i interesujące gatunki roślin naczyniowych z obszaru Wielkiej Warszawy. Fragm. Flor. Geobot. 27(4): 565-576.Google Scholar

 • Sudnik-Wójcikowska B. 1987. Flora Miasta Warszawy i jej przemiany w ciągu XIX i XX wieku. Część II. Dokumentacja. 435 pp. Wyd. Uniw. Warszawskiego, Warszawa.Google Scholar

 • Zając A. & Zając M. (eds.). 2001. Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. xii? pp. Edited by Laboratory of Computer Chorology, Institute of Botany, Jagiellonian University, Cracow.Google Scholar

 • Zając M. & Zając A. 1998. Czerwona lista roślin naczyniowych byłego województwa krakowskiego. Ochr. Przyr. 55: 25-35.Google Scholar

 • Załuski T. 1995. Materiały do flory Kujaw. Acta UNC, Biol. 48:185-189.Google Scholar

 • Załuski T. 2004. Ostericum palustre Besser Starodub łąkowy. In: B. Sudnik-Wójcikowska & H. Werblan-Jakubiec H. (eds.). Gatunki roślin. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny, 9, pp. 160-165. Ministerstwo Środowiska, Warszawa.Google Scholar

 • Zarzycki K., Trzcińska-Tacik H., Różański W., Szeląg Z., Wołek J. & Korzeniak U. 2002. Ecological indicator values of vascular plants of Poland. In: Z. Mirek (ed.). Biodiversity of Poland 2, 183 pp. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.Google Scholar

 • Zarzycki K. & Szeląg Z. 2006. Red list of the vascular plants in Poland. In: Z. Mirek, K. Zarzycki, W. Wojewoda & Z. Szeląg (eds.). Red list of plants and fungi in Poland, pp. 9-20. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.Google Scholar

About the article


Published Online: 2011-02-28

Published in Print: 2010-01-01


Citation Information: Biodiversity: Research and Conservation, Volume 17, Issue , Pages 63–71, ISSN (Print) 1897-2810, DOI: https://doi.org/10.2478/v10119-010-0008-0.

Export Citation

This content is open access.

Citing Articles

Here you can find all Crossref-listed publications in which this article is cited. If you would like to receive automatic email messages as soon as this article is cited in other publications, simply activate the “Citation Alert” on the top of this page.

[1]
Marcin Zych, Beata Michalska, and Ewa Krasicka-Korczyńska
Plant Systematics and Evolution, 2014, Volume 300, Number 1, Page 187

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in