Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Biodiversity Research and Conservation

The Journal of Adam Mickiewicz University

4 Issues per year

Open Access
Online
ISSN
1897-2810
See all formats and pricing
More options …
Just Accepted

Issues

Orobanche alba subsp. alba and subsp. major (Orobanchaceae) in Poland: current distribution, taxonomy, plant communities, hosts, and seed micromorphology

Renata Piwowarczyk
 • Corresponding author
 • Department of Botany, Institute of Biology, Jan Kochanowski University in Kielce, Świętokrzyska 15, 25-406 Kielce, Poland
 • Email
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
Published Online: 2012-11-30 | DOI: https://doi.org/10.2478/v10119-012-0005-6

Abstract

The paper presents the current distribution of Orobanche alba subsp. major and subsp. alba in Poland, based on a critical revision of herbarium and literature data as well as results of my field studies. Most of their localities are in southeastern Poland: in the Małopolska Upland, Lublin Upland, Roztocze Hills, Polesie, Przemyśl Foothills (Pogórze Przemyskie), and Western Bieszczady Mts. These are the northernmost sites known for the species in Central Europe, so the new data extend its distribution range. Maps of distribution of both the subspecies in Poland and of subsp. major in Central Europe are included. Additionally, their seed micromorphology was compared using scanning electron microscopy (SEM). The taxonomy, biology, and ecology of both the subspecies of O. alba are also discussed.

Keywords: Orobanche alba subsp. alba; Orobanche alba subsp. major; Orobanchaceae; taxonomy; distribution; phytocoenoses; micromorphology; seeds; Poland; Central Europe

 • Barina Z. 2009. Orobanche alba subsp. major in Hungary. Studia Bot. Hung. 40: 5-10.Google Scholar

 • Beck von Mannagetta G. 1890. Monographie der Gattung Orobanche. Bibl. Bot. 19. 275 pp. Theodor Fischer, Cassel.Google Scholar

 • Beck von Mannagetta G. 1922. Orobancheae novae. Fedde, Repert. Spec. Nov. Regni Vegetab. 18: 33-40.Google Scholar

 • Beck von Mannagetta G. 1930. Orobanchaceae. In: A. Engler (ed.). Das Pflanzenreich IV. (261). 348 pp. Verlag von Wilhelm Engelmann, Leipzig.Google Scholar

 • Bróż E. & Przemyski A. 2009. The red list of vascular plants in the Wyżyna Małopolska upland (S Poland). In: Z. Mirek & A. Nikel (eds.). Rare, relict and endangered plants and fungi in Poland, pp. 123-136. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Krakow.Google Scholar

 • Buia A. 1985. Orobanchaceae B. Juss. In: T. Savulescu (ed.). Flora Republicii Populare Romine, 8: 33-72. Acade­mia Republici Populare Romine, Bucuresti.Google Scholar

 • Čelakovsky L. J. 1871. Prodromus der Flora von Böhmen. 2. 955 pp. Praha.Google Scholar

 • Fijałkowski D. 1994. Flora naczyniowa Lubelszczyzny. Lubel. Tow. Nauk Przyr. T. 1. 389 pp. Wyd. Lub. Tow. Nauk., Lublin.Google Scholar

 • Fijałkowski D. 1995. Flora roślin naczyniowych Lubel­szczyzny. Atlas. T. 2. 868 pp. Lubelskie Towarzystwo Naukowe. Lublin.Google Scholar

 • Gierczyk B. & Soboń J. 2008. Nowe stanowiska chronionych, zagrożonych i rzadko spotykanych gatunków roślin naczyniowych w Polsce. Przegląd Przyrodniczy 19(3- 4): 19-31.Google Scholar

 • Jakubowska-Gabara J., Kucharski L., Zielińska K., Koło- dziejek J., Witosławski P. & Popkiewicz P. 2011. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce Środ­kowej. Gatunki chronione, rzadkie i narażone. 283 pp. Wyd. UŁ, Łódź.Google Scholar

 • Jasiewicz A. 1965. Rośliny naczyniowe Bieszczadów Za­chodnich. Monogr. Bot. 20: 1-338.Google Scholar

 • Kaźmierczakowa R. 2008. Orobanche alba Stephan ex Willd. - zaraza macierzankowa. In: Z. Mirek & H. Piękoś- Mirkowa (eds.). Czerwona Księga Karpat Polskich. Rośliny naczyniowe, pp. 314-315. Instytut Botaniki im. W. Szafera, Kraków.Google Scholar

 • Kirschner J. & Zazvorka J. 2000. New names of taxa in­cluded in the 6th volume of “Flora of the Czech Re­public”. Preslia 72: 87-89.Google Scholar

 • Knapp J. A. 1869. Przyczynek do flory obwodów jasielskiego i sanockiego. Spraw. Komis. Fizyogr. 3: 74-109.Google Scholar

 • Knapp J. A. 1872. Die bisher bekannten Pflanzen Galiziens und der Bukowina. Braumuller Verl., Wien.Google Scholar

 • Kojić M., Masirević S. & Jovanovic D. 2001. Distribution and biodiversity of broomrape (Orobanche L.) world­wide and in Serbia. Helia 24(35): 73-92.Google Scholar

 • Kotov M. I. 1999. Orobanchaceae. In: Y. N. Prokudin (ed.). Opredelitiel vysshikh rastenii Ukrainy. 296 pp. Fitosociocentr, Kiev.Google Scholar

 • Kotula B. 1883. Spis roślin naczyniowych z okolic górnego Strwiąża i Sanu z uwzględnieniem pionowego zasięgu gatunków. Spraw. Kom. Fizjogr. AU 17: 105-243.Google Scholar

 • Kreutz C. A. J. 1995. Orobanche. The European broomrape species. Central and northern Europe. 159 pp. Natuurhistorisch Genootschap, Limburg.Google Scholar

 • Kucharczyk M. 2001. Distribution atlas of vascular plants in the Middle Vistula river Valley. 395 pp. UMCS Press. Lublin.Google Scholar

 • Matuszkiewicz W. 2006. Przewodnik do oznaczania zbio­rowisk roślinnych Polski. In: J. B. Faliński (ed.). Vademecum Geobotanicum 3, 537 pp. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.Google Scholar

 • Michalik S. 1978. Vascular plants of the Ojców National Park. Studia Naturae, Seria A 16: 1-171.Google Scholar

 • Mirek Z., Musiał L. & Wójcicki J. J. 1997. Polish herbaria. Polish Bot. Stud. Guideb. Ser. 18: 1-110.Google Scholar

 • Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając A. & Zając M. 2002. Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. In: Z. Mirek (ed.). Biodiversity of Poland, 1, 442 pp. W. Szafer Institute of Botany, Polish Acad­emy of Sciences, Kraków.Google Scholar

 • Novopokrovskij I. V. & Tzvelev N. N. 1958. Orobanchaceae. In: B. K. Shishkin (ed.). Flora Unionis Republicarum Socialisticarum Sovieticarum (Flora URSS). Tomus XXIII. Moscow - Leningrad: 19-117, 685-687.Google Scholar

 • Nowiński M. 1962. Nowe zapiski florystyczne z Sądeczyzny. Fragm. Flor. Geobot. 8(2): 105-111.Google Scholar

 • Piwowarczyk R. 2010. Rośliny naczyniowe wschodniej części Przedgórza Iłżeckiego (Wyżyna Małopolska). Prace Bot. 43: 1-344.Google Scholar

 • Piwowarczyk R. 2012. The genus Orobanche L. (Oroban­chaceae) in the Małopolska Upland (S Poland): dis­tribution, habitat, host preferences, and taxonomic problems. Biodiv. Res. Conserv. 26: 3-22.Google Scholar

 • Piwowarczyk R., Chmielewski P. & Cwener A. 2011. The distribution and habitat requirements of the genus Orobanche L. (Orobanchaceae) in SE Poland. Acta Soc. Bot. Pol. 80(1): 37-48.Google Scholar

 • Piwowarczyk R., Chmielewski P., Gierczyk B., Piwowarski B. & Stachyra P. 2010. Orobanche pallidiflora Wimm. & Grab. in Poland: distribution, habitat and host preferences. Acta Soc. Bot. Pol. 79(3): 197­205.Google Scholar

 • Plaza L., Fernandez I., Juan R., Pastor J. & Pujadas A. 2004. Micromorphological studies on seeds of Orobanche species from the iberian Peninsula and the Balearic islands, and their systematic significance. Ann. Bot. 94: 167-178.PubMedGoogle Scholar

 • Pusch J. & Günther K.-F. 2009. Orobanchaceae (Sommer­wurzgewächse). In: J. Pusch & K.-F. Günther (eds.). G. Hegi. Illustrierte Flora von Mitteleuropa Bd. 6/1A, Lieferung 1. 99 pp. Weissdorn-Verlag Jena.Google Scholar

 • Ratzel S. & Uhlich H. 2004. Orobanche benkertii sp. nov. (Orobanchaceae Vent.) und weitere Orobanche- Sippen aus dem NW-Kaukasus. Feddes Repertorium 115(1-2): 189-211.Google Scholar

 • Skiba S., Drewnik M., Prędki R. & Szmuc R. 1998. Gleby Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Monografie Bieszczadzkie, 2, 88 pp. + Mapa Gleb BdPN w skali 1:50 000. Ustrzyki Dolne.Google Scholar

 • Sławiński W. 1952. Zespoły kserotermiczne okolic Kazi­mierza nad Wisłą. Annales UMCS, Sec. E, 6: 327­359.Google Scholar

 • Stoyanov K. 2006. Chorology and critical notes on genus Orobanche (Orobanchaceae) in Bulgaria. In: D. Ivanova (ed.). Plant, fungal and habitat diversity in­vestigation and conservation. Proceedings of IV BBC, Sofia, pp. 248-257.Google Scholar

 • Tzvelev N. N. 1957. Orobanchaceae. In: I. I. Karyagin (ed.). Flora Azerbaidshana 7: 557-593.Google Scholar

 • Uhlich H., Pusch J. & Barthel K. J. 1995. Die Sommer­wurzarten Europas: Gattung Orobanche. Neue Brehm-Bücherei, Bd. 618, 235 pp. Westarp-Wiss., Magdeburg.Google Scholar

 • Winnicki T. 1999. Zbiorowiska roślinne połonin Biesz­czadzkiego Parku Narodowego (Bieszczady Zachod­nie, Karpaty Wschodnie). Monografie Bieszczadzkie, 4: 1-215. Ustrzyki Dolne.Google Scholar

 • Wołoszczak E. 1894. O roślinności Karpat między górnym biegiem Sanu i Osławą. Spraw. Komis. Fizjogr. AU 19: 39-69.Google Scholar

 • Zając A. 1978. Założenia metodyczne “Atlasu rozmiesz­czenia roślin naczyniowych w Polsce”. Wiad. Bot. 22(3): 145-155.Google Scholar

 • Zarzycki K. 1981. Rośliny naczyniowe Pienin. Rozmiesz­czenie i warunki występowania. 258 pp. PWN, War­szawa-Kraków.Google Scholar

 • Zâzvorka J. 1997. Orobanchaceae Vent. Zarazovité. In: K. GoLiAšov (ed.). Flóra Slovenska 5(2): 460-529. Veda, Bratislava.Google Scholar

 • Zâzvorka J. 2000. Orobanchaceae - zarazovité. In: B. Slavik (ed.). Kvetena »eské Republiky 6: 477-513, Acade­mia, Praha.Google Scholar

 • Zemanek B. 1989. Rośliny naczyniowe Bieszczadów Niskich i Otrytu (Polskie Karpaty Wschodnie). Zesz. Nauk. UJ 965, Prace Bot. 20: 1-185.Google Scholar

 • Zemanek B. & Winnicki T. 1999. Rośliny naczyniowe Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Monografie Bieszczadzkie 3: 1-249.Google Scholar

 • Google Scholar

 • Google Scholar

About the article

Published Online: 2012-11-30


Citation Information: Biodiversity: Research and Conservation, Volume 26, Issue , Pages 23–38, ISSN (Print) 1897-2810, DOI: https://doi.org/10.2478/v10119-012-0005-6.

Export Citation

This content is open access.

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in