Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Civil and Environmental Engineering Reports

The Journal of University of Zielona Góra

4 Issues per year

Open Access
Online
ISSN
2450-8594
See all formats and pricing
More options …

Quarter Modernization of Construction Residential "New Praga" in Warsaw - Risks and Possibilities/ Modernizacja Kwartału Zabudowy Mieszkaniowej „Nowej Pragi” W Warszawie, Zagrożenia I Możliwości

Anna Majewska / Małgorzata Denis
Published Online: 2015-07-29 | DOI: https://doi.org/10.1515/ceer-2015-0025

Abstract

The district “New Praga” is located on the right-bank of Warsaw in North Praga which is one of the oldest districts of the city. The citizens of this district, where an analyzed building quarter is located, are people with a lower social status than the rest of Warsaw’s population, who benefit from the social assistance (30%); moreover, there are a large number of crimes and high unemployment among young people in this area. These data show how difficult is to modernize this area because the improvement of a construction tissue is not enough to fully help the local community. Financial resources are needed to increase the level of education that allows finding new jobs and improves the quality of life. Afterwards, the modernization of tenements should be taken care for.

Streszczenie

Rejon „Nowa Praga” usytuowany jest na Pradze Północ, która jest jedną z najstarszych dzielnic miasta. Mieszkańcy tego rejonu, w którym usytuowany jest analizowany kwartał zabudowy, to osoby często o niższym statusie społecznym niż reszta ludności stolicy. Często są to enklawy biedy, bezrobocia i przestępczości. Teren ten jest trudny do modernizacji, ponieważ poprawa tkanki budowlanej, to nie wszystko, aby w pełni pomóc społeczności lokalnej. Potrzebne są środki finansowe również na działania społeczne, które umożliwią mieszkańcom na poprawę jakości życia. W artykule przedstawiono propozycję modernizacji wybranego kwartału zabudowy, co wymaga interdyscyplinarnego podejścia do danego zagadnienia.

Keywords: modernization of building quarter; tenement; cultural landscape

Słowa kluczowe: modernizacja kwartału zabudowy; kamienica; krajobraz kulturowy

References

 • 1. Bonenberg W.: Przegląd bieżących zagadnień badawczych w zakresie rewitalizacji prowadzonych na Politechnice Poznańskiej [w:] Pazder - Cichy E., Markowski T. Nowa Urbanistyka Nowa Jakość życia, Urbanista, Warszawa 2009, 62-63.Google Scholar

 • 2. Chmielewski J.M., Mirecka M., Modernizacja osiedli mieszkaniowych, Oficyna Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001, s. 59.Google Scholar

 • 3. Gzell S. Miasto jako przedmiot badań [w:] Reurbanizacja: Uwarunkowania, Warszawa, Urbanista 2010, 11-12.Google Scholar

 • 4. Gehl J.; Miasta dla ludzi, RAM, Kraków 2014, s. 63.Google Scholar

 • 5. Harasimowicz-Grodecka H.(red): Praga. Prawa strona Warszawy wyd. Przedsiębiorstwo Rozwoju Warszawy Holding-Wars SA, Warszawa 2005, s. 7.Google Scholar

 • 6. Kalinowski W., Problemy ochrony i konserwacji zabytkowych układów przestrzennych miast i osiedli, Wyd. Uniwersytetu M. Kopernika, Toruń, 1971, s. 4-8.Google Scholar

 • 7. Kasprzycki J., Korzenie miasta. Warszawskie pożegnania, t. III Praga, wyd. VEDA, Warszawa 2004., s. 145.Google Scholar

 • 8. Lorens P., Martyniuk - Pączak J.: Wybrane zagadnienia rewitalizacji miast, wyd. Urbanista, Gdańsk 2009, s. 7.Google Scholar

 • 9. Ludwiniak K.: Modernizacja zagospodarowania kwartału zabudowy mieszkaniowej w dzielnicy Praga Północ, Praca Inżynierska wykonana pod kierunkiem dr inż. arch. Anny Majewskiej, w katedrze GP Politechniki Warszawskiej, 2014. Google Scholar

 • 10.Małachowicz E., Konserwacja i rewaloryzacja architektury w środowisku kulturowym, Oficyna wyd.Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2007, s. 3, 296.Google Scholar

 • 11.Pawłowska K., Swaryczewska M., Ochrona dziedzictwa kulturowego. Zarządzanie i partycypacja społeczna, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002, s. 33.Google Scholar

 • 12.Rymkiewicz L. A. Krajobraz Starej Pragi [w]: Gzel S. (red.) Krajobraz architekto-niczny Warszawy końca XX wieku, TUP, wyd. Akapit DTP, 2002, s.142-145.Google Scholar

 • 13.Szulborski K., Majewska A. Opinia techniczna dot: oceny stanu technicznego kamienic przy ul. Stalowej 41 i Strzeleckiej 26 w Warszawie, Warszawa 2010.Google Scholar

 • 14. Mikroprogram działań rewitalizacyjnych Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy (Uchwała nr XXVIII/127/05 Rady Dzielnicy Praga Północ m.st Warszawy z 19 stycznia 2004 roku).Google Scholar

About the article

Received: 2015-01-10

Published Online: 2015-07-29

Published in Print: 2015-06-01


Citation Information: Civil And Environmental Engineering Reports, Volume 17, Issue 2, Pages 97–104, ISSN (Online) 2450-8594, ISSN (Print) 2080-5187, DOI: https://doi.org/10.1515/ceer-2015-0025.

Export Citation

© 2015. This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License. BY-NC-ND 3.0

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in