Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Comparative Economic Research

The Journal of University of Lodz

4 Issues per year


CiteScore 2016: 0.11

SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.105
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2016: 0.116

Open Access
Online
ISSN
2082-6737
See all formats and pricing
More options …
Volume 18, Issue 4 (Dec 2015)

Issues

Catching Up And Falling Behind: Four Puzzles After Two Decades Of Post-Communist Transformation / Doganianie Czy Pozostawanie w Tyle: Cztery Zagadki Po Dwóch Dekadach Transformacji Postkomunistycznej

Prof. Dr. Zenonas Norkus
Published Online: 2015-12-17 | DOI: https://doi.org/10.1515/cer-2015-0029

Abstract

After more than two decades since the exit from Communism, no former communist country has been completely successful in catching up with the technological frontier countries. However, they divide into two groups: those which decreased the GDP gap with frontier countries since 1989-1990, and those which failed to do so. One may ask: What were the decisive causal conditions for their progress or failure in convergence? Were they the early implementation of Washington consensus style market reforms; their neighbourhood with advanced affluent countries; peaceful transition; accession to the EU; endowment with natural resources; state sovereignty before postcommunism; or interactions between these factors (or others)? Because of the small N, statistical analysis is not an appropriate tool for testing these hypotheses. Hence this paper uses qualitative comparative analysis to identify four explanatory puzzles of the catching-up growth performance of the postcommunist countries.

Streszczenie

Po ponad dwudziestu latach od upadku komunizmu, żaden z byłych krajów bloku komunistycznego nie był w stanie całkowicie dogonić krajów technologiczne przodujących. Jednak, kraje postkomunistyczne można podzielić na dwie grupy: te, którym udało się zmniejszyć lukę w produkcie krajowym brutto (PKB) w stosunku do krajów technologiczne przodujących, i te, którym nie udało się tego zrobić. Nasuwa się zatem pytanie, jakie uwarunkowania zadecydowały o powodzeniu lub niepowodzeniu konwergencji? Czy to było wczesne wdrożenie reform rynkowych w stylu Konsensusu waszyngtońskiego; Sąsiedztwo zaawansowanych gospodarczo krajów zamożnych; spokojny, pokojowy przebieg transformacji systemowej; przystąpienie do Unii Europejskiej, zasobność kraju w zasoby naturalne, skala suwerenności państwa przed transformacją lub interakcje między tymi czynnikami (lub inne czynniki)? Ze względu na małą liczebność próby (N), analiza statystyczna nie jest odpowiednim narzędziem do testowania tych hipotez. Dlatego w artykule zastosowano jakościową analizę porównawczą identyfikując cztery zagadki w wyjaśnianiu przyczyn powodzenia lub klęski wzrostu doganiającego w krajach postkomunistycznych.

Keywords: post-communism; catching up growth; qualitative comparative analysis; market reforms; location; EU membership; war; natural resources; statehood

Słowa kluczowe: postkomunizm; wzrost doganiający; jakościowa analiza porównawcza; reformy rynkowe; lokalizacja; członkostwo w UE; wojny; zasoby naturalne; państwowość

References

 • Adalian R. P. (2010), Historical Dictionary of Armenia. 2nd ed., Scarecrow Press, Lanham, Md.Google Scholar

 • Balcerowicz L. (1995), Socialism68, Capitalism, Transformation, Central European University Press, Budapest.Google Scholar

 • Balmaceda M. (2013), The Politics of Energy Dependency: Ukraine, Belarus, and Lithuania Between Domestic Oligarchs and Russian Pressure, 1992-2012, University of Toronto Press, Toronto.Google Scholar

 • Berg-Schlosser D. (2012), Mixed Methods in Comparative Politics: Principles and Applications, Palgrave, Houndmills.Google Scholar

 • Campos N., Coricelli F., Moretti L. (2013), Economic Growth and European Integration: a Counterfactual Analysis. < http://extranet.isnie.org/uploads/isnie2013/campos_coricelli_moretti.pdf >. 20.07.2015.Google Scholar

 • Caramani D. (2009), Introduction to the Comparative Method with Boolean Algebra, Sage, Los Angeles.Google Scholar

 • Colgan J. D. (2013), Petro-Aggression: When Oil Causes War, Cambridge UP, New York.Google Scholar

 • Cox J. (2005), Slovenia. Evolving Loyalties, Routledge, London.Google Scholar

 • Cronqvist L. (2007), Konfigurationelle Analyse mit Multi-Value QCA als Methode der Vergleichenden Politikwissenschafts mit einem Fallbeispiel aus der Vergleichenden Parteienforschung (Erfolg Grüner Parteien in den achtziger Jahren). <http://archiv.ub.uni-marburg.de/diss/z2007/0620/pdf/cronqvist.pdf.> . 20.07.2015.Google Scholar

 • Cronqvist L. (2011), Tosmana: Tool for Small-N Analysis [Computer Programme], Version 1.3.2.0. University of Trier, Trier. <http://www.compasss.org/files/tosmana_1312.zip >. 20.07.2015.Google Scholar

 • Eurostat (2014), GDP per capita in PPS. <http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00114&plu gin=1> 20.07.2015.Google Scholar

 • Karmazinaitė S., Maniokas K., Žeruolis D. (2014), Lietuvos dešimtmetis Europos Sąjungoje: dideli lūkesčiai, maži pokyčiai? [Ten Years of Lithuania in the EU: High Expectations, Low Transformation?]‚ ‘Politologija‘, Vilnius University Press, Nr. 4 (76), pp. 40-91. <http://www.zurnalai.vu.lt/politologija/article/view/4875/3131> 20.07.2015Google Scholar

 • King L. P. (2001), The Basic Features of Post-Communist Capitalism: Firms in Hungary, the Czech Republic, and Slovakia, Praeger Press, Westport, Conn.Google Scholar

 • Kuzio T. (2001), Transition in Post-Communist States: Triple or Quadruple?, ‘Politics‘, Wiley, Vol. 21, Nr. 1, pp. 168-177.Google Scholar

 • Laar M. (2002). Estonia: Little Country that Could, Centre for Research into Post- Communist Economies, London.Google Scholar

 • Lankina T. V., Getachew L. (2006), A Geographic Incremental Theory of Democratization: Territory, Aid, and Democracy in Postcommunist Regions, ‘World Politics‘, Cambridge UP, Vol. 58, Nr. 4, pp. 536-582.CrossrefGoogle Scholar

 • Lauristin M., Vihalemm P. (2009), The Political Agenda During Different Periods of Estonian Transformation: External and Internal Factors, ‘Journal of Baltic Studies‘, Routledge, Vol. 40, Nr.1, pp.1-28.Web of ScienceCrossrefGoogle Scholar

 • Lauristin M., Norkus Z., Vihalemm P. (2011), On Sociology’s Contribution to Knowledge of the Baltic Way, ‘Sociologija. Mintis ir veiksmas‘, Vilnius University Press, Nr. 2 (29), pp. 128-155. <http://www.journals.vu.lt/sociologija-mintis-ir-veiksmas/article/download/6129/5037>. 20.07.2015Google Scholar

 • Luong P. J., Weinthal E. (2006), Rethinking the Natural Resource Curse: Ownership Structure, Institutional Capacity, and Domestic Constraints, ‘Annual Review of Political Science‘, Annual Reviews, Vol. 9, pp. 241-263.CrossrefWeb of ScienceGoogle Scholar

 • Norkus Z. (2012), On Baltic Slovenia and Adriatic Lithuania. A Qualitative Comparative Analysis of Patterns in Post-Communist Transformation, Apostrofa, Vilnius.Google Scholar

 • Norkus Z., Morkevičius V. 2011. Kokybinė lyginamoji analizė. Vadovėlis aukštųjų mokyklų studentams [Qualitative Comparative Analysis. A Textbook for Higher School Students], Lietuvos HSM duomenu archyvas (LiDA), Kaunas.Google Scholar

 • Offe C. (1991), Capitalism by Democratic Design? Democratic Theory Facing the Triple Transition in East Central Europe, ‘Social Research‘, John Hopkins UP, Vol. 58, Nr. 4, pp. 865-892.Google Scholar

 • Ploeg van der F., Venables A. J. (2012), Natural Resource Wealth: The Challenge of Managing a Windfall, ‘Annual Review of Economics‘, Annual Reviews, vol. 4: pp. 315-337.Google Scholar

 • Ragin Ch. C. (1987), The Comparative Method: Moving Beyond Qualitative and Quantitative Strategies, University of California Press, Berkeley. Ragin Ch. C. (2000), Fuzzy-set Social Science, Chicago University Press, Chicago.Google Scholar

 • Ragin Ch. C. (2008), Redesigning Social Inquiry: Fuzzy Sets and Beyond, The University of Chicago Press, Chicago.Google Scholar

 • Rihoux B., Ragin Ch. eds. (2009), Confgurational Comparative Methods: Qualitative Comparative Analysis (QCA) and Related Techniques, Sage, Thousand Oaks.Google Scholar

 • Ross M., Homer E. (1976), Galton’s Problem in Cross-National Research, ‘World Politics‘, Cambridge UP, Vol. 29, Nr. 1, pp. 1-28.CrossrefGoogle Scholar

 • Ross M. (2015), What Have We Learned about the Resource Curse?, ‘Annual Review of Political Science‘, vol. 18: pp. 239-259.Web of ScienceGoogle Scholar

 • Schaefer, J. M., ed. (1974), Studies in Cultural Diffusion: Galton‘s Problem. New Haven: HRAF.Google Scholar

 • Schneider C. Q., Wagemann C. (2012), Set-Theoretic Methods for the Social Sciences: A Guide to Qualitative Comparative Analysis. Cambridge: Cambridge UP.Google Scholar

 • Schweizer Th. (1987), Methodological Problems of Cross-Cultural Comparison, HRAF Press, New Haven.Google Scholar

 • Stark D., Bruszt L. (1998), Postsocialist Pathways: Transforming Politics and Property in East Central Europe, Cambridge University Press, Cambridge.Google Scholar

 • Thiem A., Duşa A. (2013), Qualitative Comparative Analysis with R: A User's Guide, Springer, New York.Google Scholar

 • Walder A. ed. (1995), The Waning of the Communist State: Economic Origins of Political Decline in China and Hungary, University of California Press, Berkeley.Google Scholar

 • Wallerstein I. (2000), The Essential Wallerstein, The New York Press, New York.Google Scholar

 • Wallerstein I. (2004), World-systems Analysis: An Introduction. Duke University Press, Durham.Google Scholar

 • Wick K., Bulte E. (2009), The Curse of Natural Resources, ‘Annual Review of Resource Economics‘, Annual Reviews, 1: pp. 139-55.Google Scholar

 • Wilson A. (2011), Belarus: the Last Dictatorship in Europe. Yale UP, New Haven.Google Scholar

 • World Bank (2002), Growth Challenges and Government Policies in Armenia. Washington, D.C. : World Bank. <https://www.wdronline.worldbank.org/bitstream/handle/10986/14069/multi0page.pdf?sequence= 1> . 20.07.2015.Google Scholar

 • World Bank (2012), World Development Indicators 2012 May Release. < http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators/wdi-2012 >. 20.07.2015.Google Scholar

 • World Bank (2014), World Development Indicators 2015. <http://data.worldbank.org/datacatalog/ world-development-indicators> 20.07.2015 Google Scholar

About the article

Published Online: 2015-12-17

Published in Print: 2015-12-01


Citation Information: Comparative Economic Research, ISSN (Online) 2082-6737, DOI: https://doi.org/10.1515/cer-2015-0029.

Export Citation

© by Zenonas Norkus. This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License. BY-NC-ND 4.0

Citing Articles

Here you can find all Crossref-listed publications in which this article is cited. If you would like to receive automatic email messages as soon as this article is cited in other publications, simply activate the “Citation Alert” on the top of this page.

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in