Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales

The Journal of Silesian Museum in Opava

3 Issues per year

Open Access
Online
ISSN
2336-3207
See all formats and pricing
More options …

Bryofloristic survey of rich fens of the National Nature Monument Jestřebské slatiny (Doksy region, North Bohemia)

Jitka Bradáčová
 • Dept. of Botany of the Faculty of Science, University of South Bohemia, Branišovská 31, 37005 České Budějovice, Czech Republic.
 • Email
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
/ Táňa Štechová
 • Dept. of Botany of the Faculty of Science, University of South Bohemia, Branišovská 31, 37005 České Budějovice, Czech Republic
 • Email
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
/ Jan Kučera
 • Dept. of Botany of the Faculty of Science, University of South Bohemia, Branišovská 31, 37005 České Budějovice, Czech Republic
 • Email
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
Published Online: 2015-07-14 | DOI: https://doi.org/10.1515/cszma-2015-0010

Abstract

We present results of the bryofloristic survey of fens and degraded fens of the National Nature Monument ‘Jestřebské slatiny’ - ‘Shnilé louky’, ‘Baronský rybník’ and meadow ‘Pod Konvalinkovým vrchem’. Seventeen species of liverworts and 70 mosses were recorded in course of several visits by the authors, of which four liverworts and three mosses are classified as threatened in the Czech Republic. The most significant record was the re-discovery of a putatively vanished moss of rich fens, Campyliadelphus elodes, at the locality ‘Pod Konvalinkovým vrchem’. Given the regional importance of the record, we performed the revision of herbarium specimens from our country and present the typification of Chrysohypnum elodes var. salinum Podp., described from South Moravia.

Keywords : bryophytes; rich fen; threatened species; Campyliadelphus elodes; lectotypification

References

 • Albrecht J. (ed.) (2003): CHKO Třeboňsko. In: Mackovčin P. & Sedlářek M. (eds): Chráněná území ČR, svazek VIII, pp. 510-576, AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha.Google Scholar

 • Anonymus (1994): Zajímavé nálezy. - Bryonora 14: 20-21.Google Scholar

 • AOPK ČR (2006): Jestřebsko - Dokesko. In: Evropsky významné lokality v České republice. - http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_lokality.php?cast=1805&akce=karta&id=1000102130 [visited 2.6.2015].Google Scholar

 • Buryová B. (2003): Riccardia chamaedryfolia. In: Kučera J. (ed.): Zajímavé bryofloristické nálezy I., Bryonora 31: 28.Google Scholar

 • Chytrý M. (ed.) (2011): Vegetace České republiky 3. Vodní a mokřadní vegetace, 828 pp., Academia, Praha.Google Scholar

 • Danihelka J., Chrtek J. J. & Kaplan Z. (2012): Checklist of vascular plants of the Czech Republic. - Preslia 84: 647-811.Google Scholar

 • Duda J. & Vá ňa J. (1976): Die Verbreitung der Lebermoose in der Tschechoslowakei - XX. - Časopis Slezského muzea Opava (A) 25: 97-117. Google Scholar

 • - (1981): Rozšíření játrovek v Československu - XXXII. - Časopis Slezského muzea Opava (A) 30: 193-209. Google Scholar

 • - (1986): Rozšíření játrovek v Československu - XLV. - Časopis Slezského muzea Opava (A) 35: 21-30.Google Scholar

 • Hedenäs L. (2003): The European species of the Calliergon-Scorpidium-Drepanocladus complex, including some related or similar species. - Meylania 28: 1-116.Google Scholar

 • Hein T. (1874): Beiträge zur Laubmoosflora des Troppauer Kreises. - Jahresbericht über die Staatsoberrealschule in Troppau für das Schuljahr 1873-74, Troppau.Google Scholar

 • Kučera J. & Váňa J. (2003): Check- and Red List of the bryophytes of the Czech Republic (2003). - Preslia 75: 193-222.Google Scholar

 • Kučera J., Bradáčová J., Holá E., Kubešová S., Manukjanová A., Mikulášková E., Štechová T., Tkáčiko vá J. & Vicherová E. (2013): Results of the bryofloristic courses of the Department of Botany, University of South Bohemia, in 2012 and 2013. Google Scholar

 • - Časopis Slezského zemského muzea, série A, 62: 173-184.Google Scholar

 • Kučera J., Váňa J. & Hradílek Z. (2012): Bryophyte flora of the Czech Republic: updated checklist and Red List and a brief analysis. - Preslia 84: 813-850.Google Scholar

 • Kučera J., Zmrhalová M., Buryová B., Plášek V. & Vá ňa J. (2004): Bryoflora of the Úpská jáma cirque and adjacent localities of the Eastern Krkonoše Mts. - Časopis Slezského zemského muzea, série A, 53: 143-173.Google Scholar

 • Mackovč in P., Sedlářek M. & Kuncová J. (eds) (2002): Okres Česká Lípa. In: Ma cko včin P., Sedlářek M. & Kuncová J. (eds): Liberecko, Chráněná území ČR, svazek III, pp. 67-109, AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha.Google Scholar

 • Maixnerová M. (in litt.): Rozšíření druhů rodu Campylium Mitt. v Československu. (Diplomová práce).Univerzita Karlova, 1990, Praha.Google Scholar

 • Podpěra J. (1906): Výsledky bryologického výzkumu Moravy za rok 1905-1906. - Zprávy Komisse pro přírodovědecké prozkoumání Moravy, oddělení botanické 2: 1-82. Google Scholar

 • - (1912): Nové mechy květeny moravské. - Živa 22: 238-239. - (1913): Výsledky bryologického výzkumu Moravy za rok 1909-1912. - Časopis Moravského musea zemského 13: 233-257. Google Scholar

 • - (1923): Výsledky bryologického výzkumu Moravy za léta 1913-1922. - Sborník Klubu přírodověd. v Brně za rok 1922 5: 1-29.Google Scholar

 • Quitt E. (1971): Klimatické oblasti ČR 1 : 500 000, Studia geographica 16, 74 pp., Geografický ústav ČSAV, Brno.Google Scholar

 • Schiffner V. & Schmidt A. (1886): Moosflora des nördlichen Böhmen. - Lotos 34: 3-74.Google Scholar

 • Svěrá k T. (1905): Mechy listnaté na Opavsku. - Věstník Matice opavské 13: 49-60.Google Scholar

 • Štechová T. (in litt.): Inventarizační průzkum NPP Swamp z oboru bryologie (mechorosty). (Ms.) AOPK ČR, 2013, 15 pp., Praha.Google Scholar

 • Štechová T., Holá E., Ekrtová E., Manukjanová A. & Kučera J. (2014a): Monitoring ohrožených rašeliništních mechorostů a péče o jejich lokality, 64 pp., Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Praha.Google Scholar

 • Štechová T., Manukjanová A., Holá E., Kubešová S., Novotný I. & Zmrhalová M. (2010): Současný stav populací druhů Helodium blandowii (Thuidiaceae) a Scorpidium scorpioides (Calliergonaceae) v České republice. - Bryonora 46: 24-33.Google Scholar

 • Štechová T., Manukjanová A., Vicherová E. & Kuč era J. (2013): Výskyt vzácných a ohrožených druhů rašeliníků na Třeboňsku. - Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy, 53: 120-127.Google Scholar

 • Štechová T., Peterka T., Lysák F., Bradá čo vá J., Holá E., Hradílek Z., Kubešová S., Novotný I., Bartošová V., Velehradská T. & Kuč era J. (2014b): Významné mechorosty rašelinišť na Českomoravské vrchovině na prahu 21. století. - Acta rerum naturalium 17: 7-32.Google Scholar

 • Štechová T., Štech M. & Kučera J. (2012): The distribution of Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs (Calliergonaceae) in the Czech Republic. - Bryonora 49: 5-16.Google Scholar

 • Váňa J. & Kuč era J. (2002): Cephalozia macrostachya confirmed in the Czech Republic. - Preslia 74: 197-200.Google Scholar

 • Velenovský J. (1897): Mechy české - Rozpravy česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, třída II., VI/6: 1-352.Google Scholar

 • Vondráková M. (in litt.): Mechorosty lokality Shnilé louky u Jestřebí (okr. Česká Lípa). (Bakalářská práce). Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2013, 58 pp., Ústí nad Labem.Google Scholar

 • Watzel C. (1874): Die im Horizonte vom Böhm.- Leipa vorkommenden Moose und Gefäss-Cryptogamen. - Elfter Jahresbericht der Communal-Oberrealschule in Böhm. Leipa für das Schuljahr 1873-74: 1-28. Google Scholar

About the article

Published Online: 2015-07-14

Published in Print: 2015-03-01


Citation Information: Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales, Volume 64, Issue 1, Pages 80–90, ISSN (Online) 2336-3207, DOI: https://doi.org/10.1515/cszma-2015-0010.

Export Citation

© Silesian Museum. This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License. BY-NC-ND 3.0

Citing Articles

Here you can find all Crossref-listed publications in which this article is cited. If you would like to receive automatic email messages as soon as this article is cited in other publications, simply activate the “Citation Alert” on the top of this page.

[1]
William R. Buck and John J. Atwood
The Bryologist, 2016, Volume 119, Number 1, Page 94

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in