Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Environmental & Socio-economic Studies

4 Issues per year

Open Access
Online
ISSN
2354-0079
See all formats and pricing
More options …

Key processes shaping the current role and operation of higher education institutions in society

Danuta Piróg
Published Online: 2016-03-25 | DOI: https://doi.org/10.1515/environ-2016-0005

Abstract

The concurrent processes of globalisation, computerisation, and integration shape and constantly modify developmental factors and generate multidirectional social changes. Among social life fields, one of them has been particularly sensitive to the impact of those processes and has remained in clear feedback relationship with them is education, including university-level education. This article aims to present some reflections on the key processes which influence the environment of higher education institutions’ activity and on what their impact specifically is. The factors taken into account include: the transformation of the political and economic system, integration with the European higher education area, the market shift of education, evolving social demands towards higher education institutions and society’s attitude towards work. As knowledge has become an asset largely affecting the quality of life of people and society, universities have changed their focus from searching for and exploring truth, good and beauty in the world towards becoming innovation centres, transferring knowledge as offering their educational services. In this article, those trends have been exemplified in relation to geography degree programmes, and shown through an evolution of the model of the university. Based on a review of the literature, it seems that the processes discussed also concern geography degree programmes, and the future operation of these programmes closely depends on whether they can maintain their care for high quality education coupled with genuine efforts to ensure the smooth transition of graduates into the labour market.

Keywords: educational service; geography studies; higher education; labour market; models of university

References

 • Banaszak B. 2012. Zatrudnialność absolwentów w procesie bolońskim. Forum Akademickie, 9: 23-25.Google Scholar

 • Chmielecka E. 2003. Rola uniwersytetu w społeczeństwie wiedzy. Uwagi na marginesie dokumentów Unii Europejskiej. [in:] Osiński J. (ed.) Wzrost gospodarczy i rozwój społeczny jako paradygmaty współczesności. SGH, Warszawa.Google Scholar

 • Chojnicki Z., Czyż T. 2006. Aspekty regionalne gospodarki opartej na wiedzy w Polsce, Bogucki Wyd. Nauk., Poznań.Google Scholar

 • Dach Z. 2008. Przemiany współczesnych rynków pracy. Zesz. Nauk.. Polskie Tow. Ekon., 6: 249-263.Google Scholar

 • Delors J. 1998. Edukacja. Jest w niej ukryty skarb. Raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji do Spraw Edukacji dla XXI wieku. SOP, Wyd. UNESCO, Warszawa.Google Scholar

 • Denek K. 2013. Uniwersytet. Między tradycją a wyzwaniami współczesności i przyszłości. Edukacja Humanistyczna, 1(28): 7-21.Google Scholar

 • Doucouliagos Ch., Abbott M. 2007. Competition and Efficiency: Overseas students and technical efficiency in Australian and New Zealand universities. School Working Paper - Economic Series, 9, Faculty of Business and Law, 1-36.Google Scholar

 • Drapińska A. 2011. Zarządzanie relacjami na rynku usług edukacyjnych szkół wyższych. PWN, Warszawa.Google Scholar

 • Firlit-Fesnak G., Szylko-Skoczny M. (ed.) 2008. Polityka społeczna. PWN, Warszawa.Google Scholar

 • Gęsicki J. 2013. Dokąd zmierza świat nauki i edukacji? [in:] Plewka Cz. (ed.) Nauka, edukacja, rynek pracy. Przede wszystkim współdziałanie. Szczecin-Koszalin: 43-48.Google Scholar

 • Giddens A., Sutton, P.W. 2012. Socjologia. Wydanie nowe. PWN, Warszawa.Google Scholar

 • Hemsley-Brown J.V., Oplatka I. 2006. Universities in a competitive global marketplace: a systematic review of the literature on higher education marketing. Int. J. Public Sector Manage.,19(4): 316-338.Google Scholar

 • Jałowiecki B. 1998. Rola uniwersytetu w rozwoju regionalnym. Zagadnienia Naukoznawstwa, 4(138): 552.Google Scholar

 • Kurzynowski A. (ed.) 2001. Polityka społeczna. Wyd. SGH, Warszawa.Google Scholar

 • Leja K. 2008. Uniwersytet organizacją służącą otoczeniu. [in:] Leja K. (ed.) Społeczna odpowiedzialność uczelni, Wyd. Politechnika Gdańska, Gdańsk: 53-72.Google Scholar

 • Lisowski A. 2008. Geografia społeczna. [in:] Jackowski A., Liszewski S., Rychling A. (eds.) Historia geografii polskiej. PWN, Warszawa: 195-205.Google Scholar

 • Lisowski A. 2012. O miejscu geografii społeczno-ekonomicznej w geografii i systemie nauki. Prz. Geogr., 84(2): 171-198.Google Scholar

 • Łysik K. 2011. Wpływ gospodarki informacyjnej na pracę i pracowników współczesnych organizacji. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty, 3(21).Google Scholar

 • Makulska D. 2012. Kluczowe czynniki rozwoju w gospodarce opartej na wiedzy. [in:] Stacewicz J. (ed.) Pomiędzy polityką stabilizacyjną a polityką rozwoju. Prace i Mat. Inst. Rozwoju Gospodarczego SGH, 88,: 169-194.Google Scholar

 • Marginson S. 2004. Competition and markets in higher education: a “glonocal” analysis. Policy Futures in Education, 2(2): 175-244.Google Scholar

 • Marginson S. 2006. Dynamics of national and global competition in higher education. Higher Education, 52: 1-39.CrossrefGoogle Scholar

 • Mazurkiewicz G. (ed.) 2012. Jakość edukacji. Różne perspektywy. Wyd. UJ, Kraków.Google Scholar

 • Musiał G. 2011. Społeczne uwarunkowania procesu kształcenia XXI wieku. [in:] Jędralska K., Bernais J. (eds.) 2011. Kompetencje absolwentów studiów ekonomicznych. Perspektywa nauki i biznesu, Wyd. Uniw. Ekon. w Katowicach, Katowice: 112-131.Google Scholar

 • Niezgoda M. (ed.) 2011. Społeczne skutki zmiany oświatowej w Polsce. Wyd. UJ, Kraków.Google Scholar

 • Piróg D. 2014. Konkurowanie uniwersytetów na rynku usług edukacyjnych w warunkach kryzysu gospodarczego i nasilających się trudności tranzycji absolwentów. Prace Komisji Geogr. Przemysłu PTG, 28: 117-130.Google Scholar

 • Piróg D. 2015. Przechodzenie absolwentów studiów geograficznych na rynek pracy. Proces, czynniki, predykcja. Prace Monogr., 715. Wyd. Uniw. Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków.Google Scholar

 • Plewka Cz. 2013. Refleksje nad potrzebą powiązania rynku pracy z nauką i edukacją. [in:] Plewka Cz. (ed.) Nauka, edukacja, rynek pracy. Przede wszystkim współdziałanie. Szczecin-Koszalin: 73-96.Google Scholar

 • Rembowska K. 2013. Integracja i dezintegracja społecznoprzestrzenna. Współczesny wymiar problemu. [in:] Wójcik M. (ed.) Studia regionalne. Społeczeństwo – region – miejsce. Wyd. UŁ, Łódź: 59-69.Google Scholar

 • Romero L., del Rey E. 2004. Competition Between Public And Private Universities: Quality, Prices And Exams. Economics Working Papers, 046423, Univ. Carlos III, Departamento de Economía.Google Scholar

 • Sadowski Z. 2005. Transformacja i rozwój. Wybór prac. Wyd. Polskiego Tow. Ekon., Warszawa.Google Scholar

 • Sala S. 2008. Wpływ procesów globalizacji na czas i miejsce pracy. [in:] Maik W., Rembowska K., Suliborski A. (eds.) Terytorium, region, miejsce – czas i przestrzeń w geografii. Wyd. WSG, Bydgoszcz: 155-164.Google Scholar

 • Siwiński W. 2013. Nowa misja uniwersytetów: zdolność konkurowania. [in:] Woźnicki J. (ed.) Misja i służebność uniwersytetu w XXI wieku. Inst. Społeczeństwa Wiedzy Fundacji Rektorów Polskich, Warszawa: 127-132.Google Scholar

 • Suliborski A., Wójcik M. 2011. Rola i miejsce edukacji geograficznej we współczesnym świecie. [in:] Kostrzewski A., Maik W., Brudnicki R. (eds.) Geografia wobec problemów współczesności. Funkcje poznawcze i praktyczne geografii. WSG w Bydgoszczy: 79-92.Google Scholar

 • Sztompka P. 2012. Socjologia. Analiza społeczeństwa. Wyd. Znak, Kraków.Google Scholar

 • Tracz M., Hibszer A. 2013. Geography studies in Poland after 1989 – selected issues. Miscellanea Geographica – Regional Studies on Development, 17 (3): 19-25.Google Scholar

 • Trzcionkowski L. 2014. Zanim narodził się uniwersytet. Niezbędnik Inteligenta, 4: 6-10.Google Scholar

 • Ustawa (Ustawa, 2005) z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz.U. nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami.Google Scholar

 • Wołk Z. 2013. Zbieżność przygotowania do życia i do pracy w warunkach płynnej rzeczywistości. [in:] Plewka Cz. (ed.) Nauka, edukacja, rynek pracy. Przede wszystkim współdziałanie, Szczecin-Koszalin: 55-64.Google Scholar

 • Woźnicki J. 2008. Inwestowanie w kapitał ludzki i rozwój sektora wiedzy w Polsce. Nauka, 1: 151-165.Google Scholar

About the article

Received: 2015-12-14

Accepted: 2016-03-03

Accepted: 2016-03-14

Published Online: 2016-03-25

Published in Print: 2016-03-01


Citation Information: Environmental & Socio-economic Studies, Volume 4, Issue 1, Pages 53–59, ISSN (Online) 2354-0079, DOI: https://doi.org/10.1515/environ-2016-0005.

Export Citation

© 2016 Danuta Piróg, published by De Gruyter Open. This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License. BY-NC-ND 3.0

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in