Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

European Countryside

The Journal of Mendel University in Brno

4 Issues per year


CiteScore 2016: 0.69

SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.190
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2016: 0.896

Open Access
Online
ISSN
1803-8417
See all formats and pricing
More options …
Volume 1, Issue 1

Issues

Regional Differentiation of the Use of Production Factors in the Polish Agriculture

Mirosław Wasilewski
 • Department of Economy and Enterprises Organization, Faculty of Economic Science, Warsaw University of Life Sciences, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, Poland
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
/ Magdalena Mądra
 • Department of Economy and Enterprises Organization, Faculty of Economic Science, Warsaw University of Life Sciences, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, Poland
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
Published Online: 2009-02-24 | DOI: https://doi.org/10.2478/v10091-009-0003-7

Regional Differentiation of the Use of Production Factors in the Polish Agriculture

The competitive ability of agricultural farms depends on the efficiency of the utilization of production factors. The elaboration presents the differentiation of the production factors use in agricultural farms located in four regions within the framework of the FADN system. The period of farm investigation covers the years 2004-2006. The research deals with the accepted agricultural types of farms: field crops, milk and granivores. A relatively large differentiation of agricultural farms was observed between regions in respect of cropland area, economic size and current financial liquidity. The share of the debts in farms was not significant and remained at a relatively similar level in the regions analysed. The greatest differentiation between the regions concerned the yield of equity. Farms of "granivores" agricultural type, especially those situated in the Pomorze and Mazury regions, were characterized by the highest efficiency of the use of production factors and also by the economic power. The lowest efficiency of these factors appeared in arable farms.

Zdolność konkurencyjna gospodarstw rolniczych uzależniona jest od efektywności wykorzystania czynników wytwórczych. W opracowaniu określono zróżnicowanie efektywności wykorzystania czynników produkcji w gospodarstwach rolniczych w regionach wydzielonych w ramach systemu FADN. Dane empiryczne obejmują lata 2004-2006. Do badań przyjęto następujące typy rolnicze gospodarstw: uprawy polowe, krowy mleczne oraz zwierzęta ziarnożerne. Stwierdzono stosunkowo duże zróżnicowanie gospodarstw rolniczych między regionami pod względem powierzchni UR, wielkości ekonomicznej oraz bieżącej płynności finansowej. Zadłużenie gospodarstw było niewielkie i relatywnie zbliżone w wydzielonych regionach. Największe zróżnicowanie między regionami w tym zakresie dotyczyło rentowności kapitału własnego. Gospodarstwa o typie rolniczym "zwierzęta ziarnożerne", zwłaszcza te położone w regionie Pomorze i Mazury, charakteryzowały się najwyższą efektywnością wykorzystania czynników wytwórczych oraz wielkością ekonomiczną. Najniższa efektywność tych czynników dotyczyła gospodarstw o typie "uprawy polowe".

Keywords: production factors; European Size Unit; agricultural type; financial liquidity; debt level; earning power of land; return on assets and equity

Keywords: czynniki produkcji; wielkość ekonomiczna gospodarstwa; typ rolniczy gospodarstwa; płynność finansowa; zadłużenie; dochodowość ziemi; rentowność majątku i kapitału własnego

 • ADAMOWICZ M. (1996). Main problems of the agribusiness sector development in Poland and ways of solution. Warsaw Agriculture University.Google Scholar

 • ALI M. & BYERLEE D. (1991). Economic efficiency of small farms in a changing Word: a survey of recent evidence. J. Int. Develop., 3, DOI 10.1002/jid.4010030102.CrossrefGoogle Scholar

 • ANTLE J.M. (1984). Human capital, infrastructure, and the productivity in Indian rice farmers. J. Development Econ., 14.Google Scholar

 • BAŃSKI J. (1998). Gospodarka ziemi w Polsce w okresie restrukturyzacji i wchodzenia do struktur Europejskich. Warszawa: Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Science.Google Scholar

 • BLAZYCA G., HELSINKA-HUGHES E. & HUGHES M. (2001). The institutional framework for regional development in Poland-case studies of two regions. International Conference Enterprise in Transition, AN 26492364.Google Scholar

 • BONTKES T.S. & KEULEN H. (2003). Modeling the dynamics of agricultural development at farm and regional level. Agricultural System, 76.Google Scholar

 • BUD-GUSAIM J. (1988). Efektywność zasobów produkcyjnych w rolnictwie indywidualnym Polski. Warszawa: PWN.Google Scholar

 • CHRISTENSEN G. & LACROIX R. (1997). Competitiveness and employment: a framework of rural development in Poland. Word Bank Discussion Paper, No. 383, Washington, DC: International Bank of Reconstruction and Development.Google Scholar

 • GORAJ L., MAŃKO S., SASS R. & WYSZKOWSKA Z. (2004). Rachunkowość rolnicza. Warszawa: Difin.Google Scholar

 • MICHNA W., MIEROSŁAWSKA A., CHMIELEWSKA B. & LIDKE D. (2005). Zróżnicowanie funkcji gospodarstw rolnych w ujęciu przestrzennym. Warszawa: Wydawnictwo IERiGŻ-PIBGoogle Scholar

 • MUNROE D. (2001). Economic Efficiency in Polish Peasant Forming: An International Perspective. Regional Studies. 35(5), 461-471.Google Scholar

 • PASSEL S., NEVENS F., MATHIJS E. & HUYLENBROECK G. (2007). Measuring farm sustainability and explaining differences in sustainable efficiency. Ecological Economics. 62(1), 149-161.Web of ScienceCrossrefGoogle Scholar

 • Regionalizacja systemu płatności jednolitej w Polsce (2005). Warszawa: Sekcja Analiz Ekonomicznych Polityki Rolnej SAEPR/FAPAGoogle Scholar

 • ROJEWSKI M., RYCHLIK T. & STAŃKO S. (1987). Czynniki kształtujące poziom produkcji i dochodów w rolnictwie. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leáne.Google Scholar

 • SADOULET E. & DE JANVRY A. (1995). Quantitative Development Policy Analysis. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.Google Scholar

 • WASILEWSKI M. (2005). Effectiveness and financial condition of private farms in relation to agricultural land area. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, Economics. 8(4).Google Scholar

 • WASILEWSKI M. (2006). Kapitał własny a wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw rolniczych. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G - Ekonomika rolnictwa, 92(2).Google Scholar

 • WASILEWSKI M. (2007). Typ rolniczy gospodarstwa a poziom i struktura kosztów bezpośrednich. Roczniki Naukowe SERiA, 9(1).Google Scholar

 • Wyniki standardowe uzyskane przez indywidualne gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2004 i 2005 roku (2006). Warszawa: Wydawnictwo IERiGŻ-PIB.Google Scholar

 • Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2006 roku (2007). Warszawa: Wydawnictwo IERiGŻ-PIB.Google Scholar

 • Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne z osobowością prawną uczestniczące w Polskim FADN w 2006 roku (2008). Warszawa: Wydawnictwo IERiGŻ-PIB.Google Scholar

About the article


Published Online: 2009-02-24

Published in Print: 2009-01-01


Citation Information: European Countryside, Volume 1, Issue 1, Pages 22–33, ISSN (Online) 1803-8417, DOI: https://doi.org/10.2478/v10091-009-0003-7.

Export Citation

This content is open access.

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in